ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

แพทยสภารับรองหลักสูตรแพทย์ ม.เกษตรแล้ว รับปีแรก 2567 จำนวน 48 คน

แพทยสภารับรองหลักสูตรแพทย์ ม.เกษตรแล้ว รับปีแรก 2567 จำนวน 48 คน HealthServ.net

พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา อัพเดตข่าวดี "หมอเกษตร รุ่น 1 เปิดแล้วครับ" มีผู้ถามว่าคณะแพทย์ใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตร เปิดรับแล้วหรือยัง คำตอบคือ อนุมัติให้เปิดเป็นลำดับที่ 26 เปิดปีนี้แล้วครับ มี 2 วิทยาเขต สุพรรณบุรี กับสกลนคร แพทยสภาอนุมัติ 48 คน

แพทยสภารับรองหลักสูตรแพทย์ ม.เกษตรแล้ว รับปีแรก 2567 จำนวน 48 คน ThumbMobile HealthServ.net
 
15 กันยายน 2566 แพทยสภา เผยแพร่ผลการประเมินหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรใหม่ ปี 2567 ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังจากมหาวิทยาลัยฯ ได้ยื่นความประสงค์รับการตรวจประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการศึกษาแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์มาตรฐาน WFME พร้อมได้จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ ปี 2567 ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แล้วเมื่อ 26 กันยายน 2565 
 
แพทยสภาได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สมพ.) แล้ว มีมติดังนี้
 
1. เห็นชอบ รับรองเบื้องตัน (Provisionally accredited) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2567 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2572)
 
2. การรับรองสถาบัน ผ่านการประเมีน รับรองเบื้องต้นแบบมีเงื่อนไข (Provisionally accredited with conditions) โดยให้คณะฯ ปรับแก้การดำเนินการตามข้อที่ยังไม่เป็นไปตามข้อกำหนด โดยเฉพาะข้อมาตรฐาน (ข้อ ม.) ทั้งนี้ ให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานการปรับปรุงแก้ใขและความก้าวหน้าในการดำเนินงานมาที่ สมพ. ภายใน 12 เดือน
 
3. รับรองศักยภาพในการรับนักศึกษา ณ ปัจจุบัน 48 คน โดยมีสถานฝึกปฏิบัติทางคลินิกหลักดังนี้
3.1 โรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จำนวนนักศึกษา 24 คน
3.2 โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี จำนวนนักศึกษา 24 คน
 
ลงนามโดย พล.อ.ท.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา

รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร การเปิดรับสมัคร ติดตามได้จากเว็บไซต์ คณะแพทย์ฯ ม.เกษตร https://medicine.ku.ac.th/
แพทยสภารับรองหลักสูตรแพทย์ ม.เกษตรแล้ว รับปีแรก 2567 จำนวน 48 คน HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด