เปิดคอร์ส อนาคตธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ เร่งปั๊มจำนวนธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ โตให้ทันโอกาส

Dec 07, 2020 892

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดหลักสูตรอนาคตธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ที่คัดสรรหัวข้อสำคัญและจำเป็นต้องรู้ในการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่ธุรกิจรองรับสังคมสูงวัย เน้นให้ธุรกิจปรับตัวรองรับ ทุกสถานการณ์ เรียนรู้เทคนิค การสร้างธุรกิจให้มีมาตรฐานแข่งขันได้ และเล็งเห็นโอกาสในธุรกิจนี้ผ่านประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

เปิดคอร์ส อนาคตธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ เร่งปั๊มจำนวนธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ โตให้ทันโอกาส  (ข่าวสารสุขภาพ ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ)
พาณิชย์ฯ เปิดคอร์ส อนาคตธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ เร่งปั๊มจำนวนธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ โตให้ทันโอกาส
8 ตุลาคม 2563
 
          กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดหลักสูตรอนาคตธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ที่คัดสรรหัวข้อสำคัญและจำเป็นต้องรู้ในการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่ธุรกิจรองรับสังคมสูงวัย เน้นให้ธุรกิจปรับตัวรองรับ ทุกสถานการณ์ เรียนรู้เทคนิค การสร้างธุรกิจให้มีมาตรฐานแข่งขันได้ และเล็งเห็นโอกาสในธุรกิจนี้ผ่านประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้คนอยากทำธุรกิจได้เข้าสู่ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น สอดรับกับขนาดของประชากรผู้สูงอายุที่ขยายตัวขึ้นทุกปีซึ่งเป็นช่องว่างที่ยังรอให้ผู้สนใจมาบุกตลาดนี้และเป็นกลไกผลักดันให้เศรษฐกิจของไทยเดินหน้าต่อไป
          นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร อนาคตธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ณ ชั้น 6 ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นการบูรณาการความร่วมมือกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุ และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อจัดงานสัมมนาฯ ดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจดูแลผู้สูงอายุให้สามารถปรับตัวได้สอดคล้องกับข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจ ขณะเดียวกันยังช่วยสร้างแรงจูงใจและแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่สนใจหันมาประกอบธุรกิจนี้ด้วยมีความรู้ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการธุรกิจ อันนำไปสู่การพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
 
          รมช. กล่าวต่อว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 150 คนที่มาจากธุรกิจดูแลผู้สูงอายุและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง เช่น ธุรกิจสินค้า/อาหารและเครื่องดื่มสำหรับผู้สูงอายุ กายภาพบำบัด นำเที่ยว และอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น จะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ประกอบไปด้วยหัวข้อการเสวนาที่น่าสนใจคือ เตรียมทัพรับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ที่จะกระตุ้นแนวคิดการทำธุรกิจดูแลผู้สูงอายุแบบ preventive โดยมีคุณศิริลักษณ์ มีมาก จากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, คุณนิตยา ชไนศวรรย์ จากบริษัท บางกอกเฮลท์เเคร์ เซอร์วิส จำกัด และคุณ สักกฉัฐ ศิวะบวร ผู้บริหารจากบริษัท บิ๊กสไมล์ เวิลด์ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากร และยังมีการบรรยายในหัวข้อ การบริหารข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจ จากนายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล ที่ปรึกษาระดับกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข และคุณอรนันท์ อุดมภาพ ผู้บริหารโรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรัง นวศรี เนอสซิ่งโฮม, หัวข้อ "เทคนิคการตลาด จากนายแพทย์ เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ ผู้อำนวยการ Chersery Home โรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และหัวข้อ กลยุทธ์ สู่ความสำเร็จที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ จาก ดร. อิทธิกร ขำเดช อาจารย์พิเศษคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต"นอกจากนี้ ยังมีการจับคู่เจรจาธุรกิจและพบกับธนาคารต่างๆ ที่มีเงื่อนไขพิเศษให้เฉพาะผู้เข้าร่วมอบรม อาทิ ธนาคารออมสิน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME) และธนาคารกรุงไทย เป็นต้น
 
         ธุรกิจบริการสุขภาพถือเป็นธุรกิจดาวรุ่งของไทยที่มีแนวโน้มการเติบโตและขยายตัวค่อนข้างสูงเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุไม่เพียงแต่ให้บริการผู้สูงอายุที่เป็นคนไทย แต่ยังดึงดูดผู้ใช้บริการจากต่างประเทศได้ด้วย จึงเป็นโอกาสสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศที่จะสร้างธุรกิจนี้ให้เติบโตควบคู่พร้อมไปกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง อย่างไรก็ดีในปี 2562 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี ขึ้นไป จำนวน 11,136,059 คน คิดเป็นร้อยละ 16.73 จากประชากรทั้งประเทศที่มีจำนวน 66,558,935 คน (ข้อมูลจากกรมกิจการผู้สูงอายุ) ในขณะที่มีธุรกิจดูแลผู้สูงอายุที่จดทะเบียนนิติบุคคลจำนวน 376 ราย ซึ่งยังมีจำนวนธุรกิจไม่เพียงพอที่จะรองรับความต้องการของตลาดที่เติบโตขึ้น กรมฯ จึงเร่งส่งเสริมให้ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) สร้างคุณภาพชีวิตของคนไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และยังสามารถใช้ศักยภาพของผู้สูงอายุให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้อีกด้วย รมช. กล่าวทิ้งท้าย
Ads block
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com