News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
เทศบาลนครยะลา HealthServ.net
เทศบาลนครยะลา HealthServ.net

สำนักงานเทศบาลนครยะลา
10 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ : 073-223666
แฟ็กซ์ : 073-215675
อีเมล์ : info@yalacity.go.th

 เทศบาลนครยะลาอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถไฟประมาณ 1,039กิโลเมตร หรือโดยถนนเพชรเกษมสายเก่าประมาณ1,395กิโลเมตร หรือสายใหม่ประมาณ 1,084 กิโลเมตรมี พื้นที่ทั้งสิ้น 19.4ตารางกิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะเตงทั้งหมด 
 
เทศบาลนครยะลาได้รับการจัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองยะลา จังหวัด ยะลา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 53 หน้า 1223 ตราไว้ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2479 สำนักงาน เทศบาลเดิม ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้านสะเตง อันเป็นบริเวณที่ตั้งของตัวจังหวัดยะลาเดิม ต่อมาย้ายที่ทำการมาอยู่ ณ โรงเรียนที่เทศบาลได้ปลูกสร้างขึ้นใหม่ใกล้ถนนสุขยางค์ (สโมสรข้าราชการจังหวัดเดิมและถูกรื้อสร้างเป็น อาคารศูนย์เยาวชนเทศบาลในปัจจุบัน) เพื่อความสะดวกต่อการเป็นศูนย์กลางการติดต่อกับประชาชนทั่วไป เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้ที่ทำการศาลากลางจังหวัดยะลาและใกล้ที่ทำการอำเภอเมืองยะลา ซึ่งเป็นบริเวณที่เรียก กันว่า “ตลาดนิบง” มีพื้นที่ตอนแรกเริ่มประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ.2501 คณะผู้บริหารได้กู้เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นเงิน 1,200,000 บาท เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2501 จัดสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลถาวรขึ้นเป็นอาคารตึก 2 ชั้น ขนาดใหญ่แบบพิเศษของกรมโยธาเทศบาล เป็นเงิน 1,174,921 บาท สร้างเสร็จ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2502 ได้ประกอบพิธีเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2502 ทั้งได้ย้ายสำนักงาน จากอาคารเรียน สู่อาคารหลังใหม่ ซึ่งเป็นอาคารหลังหน้าสุดที่ใช้อยู่ในสำนักงานเทศบาลปัจจุบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2509 ได้ขยายเขตเทศบาลเป็น 19.4 ตารางกิโลเมตร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตำบลสะเตงทั้งหมด ได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลเมืองยะลา เป็นเทศบาลนครยะลา ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาล นครยะลา จังหวัดยะลา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 112 ตอนที่ 40 ก. ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2538 ยกฐานะเทศบาลเมืองยะลาเป็นเทศบาลนครยะลา โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2538 เป็นต้นมา
 
 
"ผังเมืองยะลา" เมืองยะลาได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีการวางผังเมืองที่ดีและสวยงามแห่งหนึ่งในประเทศ ไทย พื้นที่ในเขตเทศบาลนครยะลา มีถนนกว่า 400 สาย ตัดเชื่อมต่อกัน ส่วนหนึ่งเป็นใยแมงมุมมีวงเวียนซ้อน กัน 3 วงคล้ายกับกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ถนนทุกสายไปรวมกันที่วงเวียนหลักเมืองแบ่งพื้นที่ใช้สอยเป็น โซนนิ่งที่ชัดเจน เช่น สถานศึกษา สถานที่ราชการ ย่านธุรกิจการค้า บ้านพักอาศัย และสวนสาธารณะหรือพื้นที่ สีเขียวของเมือง อีกส่วนหนึ่งตัดกันเป็นตารางหมากรุก คล้ายกับนครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา มี ทางเท้าควบคู่รางระบายน้ำช่วยให้แนวของอาคารเป็นแนวเดียวกัน ส่งผลให้เมืองยะลามีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย เป็นเมืองที่สวยงามร่มรื่น สะดวกในการพัฒนาทุกด้านจนได้รับการกล่าวขานจากหน่วยงานและ องค์กรต่างๆ อยู่เสมอ
 
 
ประชากรในเขตเทศบาลนครยะลา มีจำนวนทั้งสิ้น 59,430 คน แยกเป็น
- ประชากรหญิง 31,252 คน
- ประชากรชาย 28,178 คน
- ความหนาแน่นของประชากร 3,063 คนต่อตารางกิโลเมตร
- จำนวนบ้าน 29,023 หลัง
- จำนวนครัวเรือน 26,305 ครัวเรือน
 (ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครยะลา สำรวจข้อมูล ณ วันที่ 16 เดือนมกราคม 2566)
 
 
 
ัจจุบันเทศบาลนครยะลา มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 6 โรงเรียน จัดให้มีการศึกษาตั้งแต่ชั้นก่อน
ประถมศึกษา (อนุบาล) ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งนี้มีการจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเพื่อเตรียมความพร้อมเด็กเล็กเข้าสู่โรงเรียน โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครยะลา
จำนวน 5 ศูนย
 
 
จังหวัดยะลานับว่าเป็นศูนย์กลางของสถานบริการสาธารณสุข เนื่องจากมีหน่วยบริการสาธารณสุข
หลากหลายหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาลศูนย์ยะลา ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและศูนย์วัณโรค ศูนย์อนามัยที่ 12
วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร วิทยาลัยพยาบาล และสถานบริการสาธารณสุขอื่นๆ ดังตารางที่แสดงเฉพาะในเขต
เทศบาลนครยะลา  
 
โรงพยาบาลศูนย์ยะลา 
โรงพยาบาลสิโรรส 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 เทศบาลนครยะลา
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 (ตลาดเก่า)
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (ธนวิถี)
- ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 (ผังเมือง 5)
คลินิกเอกชน
- คลินิกพยาบาลชั้น 1
- คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์
- คลินิกแพทย์
- คลินิกทันตกรรม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา
ศูนย์วัณโรค 12 ยะลา
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรยะลา
วิทยาลัยพยาบาลราชชนนียะลา
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อแมลงที่ 12.1 ยะลา
ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาสุขภาพภาคประชาชนชายแดนใต้
ร้านขายยา
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน
- ร้านขายยาบรรจุสำเร็จ
- ร้านขายยาแผนโบราณ
- สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ
 

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง