News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
เทศบาลนครสมุทรปราการ HealthServ.net
เทศบาลนครสมุทรปราการ HealthServ.net

สำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ
อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
02-382-6199
02-382-6160
saraban@samutprakancity.go.th

 เทศบาลนครสมุทรปราการ เป็นเทศบาลนครที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ จัดตั้งเป็นเทศบาลนครเมื่อปี พ.ศ. 2542
 
ตราเครื่องหมายประจำเทศบาลนครสมุทรปราการคือ องค์พระสมุทรเจดีย์กลางน้ำ ซึ่งเป็นปูชนียสถานในวัดพระสมุทรเจดีย์
 
เทศบาลนครสมุทรปราการจัดตั้งขึ้นเป็น สุขาภิบาลเมืองสมุทรปราการ ในปี พ.ศ. 2460 ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็น เทศบาลเมืองสมุทรปราการ ในปี พ.ศ. 2478 โดยมีพื้นที่ 1.48 ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2505 ได้มีการขยายเขตเทศบาลออกไปยังตำบลปากน้ำ รวมพื้นที่ทั้งหมด 7.33 ตารางกิโลเมตร
 
ในปี พ.ศ. 2542 ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลนครสมุทรปราการตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 166 ตอนที่ 19 ก ลงวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2542
 
 
เขตเทศบาลนครสมุทรปราการตั้งอยู่ในอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่ 7.332 ตารางกิโลเมตร มีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 29 กิโลเมตร 

 
 
เทศบาลนครสมุทรปราการ ตั้งอยู่บนพื้นที่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ มีพื้นที่รวม 7.332 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะพื้นที่ราบลุ่มไม่มีภูเขา มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่าน และมีลำคลองหลายสายไหลผ่านลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เช่น คลองโพงพาง คลองมหาวงษ์ คลองปากน้ำ คลองบางนางเกรง เป็นต้น เทศบาลนครสมุทรปราการ ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 29 กิโลเมตร (ตามแผนภูมิระยะทางฯ ของกรมทางหลวง) พื้นที่ของเทศบาลนครสมุทรปราการ เป็นที่ตั้งของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่สำคัญของจังหวัดสมุทรปราการ เช่น ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ, โรงพยาบาลประจำจังหวัด, โรงเรียนประจำจังหวัด, ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ, ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ, ศาลจังหวัดสมุทรปราการ, การไฟฟ้านครหลวงเขตสมุทรปราการ, สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เป็นต้น 
 
เขตเทศบาลนครสมุทรปราการ มีพื้นที่รวม 7.332 ตารางกิโลเมตร การใช้ที่ดินมีความหนาแน่นสูง ทั้งประเภทอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม ที่อยู่อาศัย และพื้นที่สันทนาการ ดังนี้
1. พื้่นที่อุตสาหกรรม ประกอบด้วย โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่กระจายตัวอยู่บนถนนสุขุมวิทเป็นส่วนใหญ่
2. พื้นที่พาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย กระจายตัวอยู่ตามแนวถนนสายหลักของเมือง คือ ถนนสุขุมวิท ถนนท้ายบ้าน และถนนสายลวด 
3. พื้นที่สันทนาการ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชน ได้แก่ สวนสุขภาพ ร.9 ถนนสุขุมวิท สนามเด็กเล่น ลานอเนกประสงค์ สวนหย่อมหัวเกาะ สวยหย่อมริมเขื่อน สวนสาธารณะป้อมปีกกา และบริเวณโดยรอบอุทยานการเรียนรู้หอชมเมือง
 
จำนวนครัวเรือนและประชากร
ปีงบประมาณ จำนวนครัวเรือน         จำนวนประชากร (ตามข้อมูลทะเบียนราษฎร)
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564) 20,693  ครัวเรือน 1) ชาย   23,860   คน 
2) หญิง  25,240   คน     รวมทั้งสิ้น  49,100  คน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565) 22,015  ครัวเรือน 1) ชาย    23,489  คน
2) หญิง   24,756  คน     รวมทั้งสิ้น  48,245  คน 
 
 
 
สังคมและชุมชน
ชุมชนในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ มีจำนวนทั้งหมด 31 ชุมชน ดังนี้
 
1. ชุมชนกองรักษาการณ์ 9. ชุมชนนาคทิมทอง 17. ชุมชนวัดชัยมงคล 25. ชุมชนสายลวดซอย 8 (หงษ์ลดารมภ์)
2. ชุมชนคลองตะเค็ดฝั่งตะวันตก 10. ชุมชนนาวีปากน้ำ 18. ชุมชนวัดในสองวิหาร 26. ชุมชนสุขุมวิทฝั่งตะวันตก (นารถสุนทร)
3. ชุมชนคลองตะเค็ดฝั่งตะวันออก 11. ชุมชนบางปิ้ง 19. ชุมชนศิริราษฎร์ศรัทธา 27. ชุมชนแสนสุข
4. ชุมชนโค้งจรเข้ 12. ชุมชนเพียรอุทิศ 20. ชุมชนศูนย์การค้าปากน้ำ 28. ชุมชนหมู่บ้านบุษบา 2
5. ชุมชนซอยโบราณ 13. ชุมชนเฟื่องฟ้า 21. ชุมชนสะพานสาม 29. ชุมชนหมู่บ้านร่มเย็น
6. ชุมชนตรอกถ่าน 14. ชุมชนร่วมสามัคคีท้ายบ้าน   22. ชุมชนสายลวดซอย 3 (เจริญกุล) 30. ชุมชนหัวน้ำวน
7. ชุมชนท้ายบ้านซอย 40 (นำผล 2) 15. ชุมชนโรงนมตรามะลิ 23. ชุมชนสายลวดซอย 4 (ภาณุรังษี)   31. ชุมชนอักษรลักษณ์ (สุเหร่า)
8. ชุมชนท้ายบ้านฝั่งตะวันตก (โรงหมู-โรงวัว)   16. ชุมชนวัดกลาง (บ้านใหม่) 24. ชุมชนสายลวดซอย 5 (เฉลิมชัย)  
 
 
การศึกษา
เทศบาลนครสมุทรปราการ มีสถานศึกษาอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 23 แห่ง ประกอบด้วย
1. โรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 แห่ง
2. โรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 12 แห่ง
3. สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 แห่ง
4. สถานศึกษาในสังกัด เทศบาลนครสมทุรปราการ 6 แห่ง
 

ข่าว/บทความล่าสุด

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง