[ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว] ญี่ปุ่นขยายประเภทคนไทยที่สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้

Nov 02, 2020 372
ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นขยายประเภทคนไทยที่สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้
29/09/2020
 
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ผ่อนคลายข้อจำกัดการเดินทางเข้าประเทศสำหรับชาวต่างชาติจากหลายประเทศ/เขตเศรษฐกิจ รวมถึงชาวไทย ยกเว้นกลุ่มนักท่องเที่ยว สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้
  1. ขยายกลุ่ม “Residence Track” ที่สามารถเดินทางเข้าญี่ปุ่นได้ จากเดิมที่มีเพียงกลุ่มนักธุรกิจ ให้รวมถึง นักเรียน ผู้ได้รับการตรวจลงตราสถานะติดตามครอบครัว และอื่น ๆ ด้วย โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
  2. ประเทศ/เขตเศรษฐกิจที่เข้าข่าย คือ กลุ่มที่ญี่ปุ่นเริ่มใช้ “Residence Track” ด้วยแล้ว หรือกำลังจะเริ่มใช้ ได้แก่ ไทย เวียดนาม กัมพูชา ไต้หวัน มาเลเซีย เมียนมา ลาว สิงคโปร์ บรูไนฯ ทั้งนี้ ญี่ปุ่นกำลังอยู่ระหว่างการหารือกับอีก 7 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ จีน ฮ่องกง มาเก๊า และมองโกเลีย
  3. ทางการญี่ปุ่นจะค่อย ๆ อนุญาตให้กลุ่มข้างต้นเดินทางเข้าญี่ปุ่น โดยมีเงื่อนไขว่า บุคคลดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองจากบริษัทหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องว่าจะปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุข เช่น ผู้ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นจะแสดงผลการตรวจเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นลบก่อนเดินทางเข้าญี่ปุ่น จะปฏิบัติตามมาตรการกักตัว 14 วัน หลังจากที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นแล้ว และจะไม่ใช้ระบบการขนส่งสาธารณะในช่วง 14 วันแรกที่เดินทางถึงญี่ปุ่น เป็นต้น
  4. การอนุญาตให้เดินทางเข้าญี่ปุ่นข้างต้นเป็นการเปิดแบบค่อยเป็นค่อยไป (incremental relaxation) โดยจะพิจารณาตามศักยภาพการตรวจ PCR ที่ท่าอากาศยานของญี่ปุ่น โดยจะเริ่มผ่อนปรนจากท่าอากาศยานที่มีความพร้อมก่อน
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นดังแนบ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2563
(นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์)
เอกอัครราชทูต

 


ข่าวเกี่ยวเนื่อง

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง ญี่ปุ่นอนุญาตให้คนไทยบางกลุ่มเดินทางเข้าญี่ปุ่น


เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศอนุญาตให้คนไทยบางกลุ่มเดินทางเข้าญี่ปุ่น มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 
 
 
1. กลุ่มคนไทยที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าญี่ปุ่น ได้แก่ 
 
1.1. ผู้ที่เดินทางระยะสั้นเพื่อธุรกิจ (short-term stay for business)
 
1.2. ผู้ที่ทำงานหรือพำนักในญี่ปุ่นระยะยาว หรือเรียกว่า “Residence Track” โดยมีสถานะใดสถานะหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
 
- ผู้จัดการธุรกิจ (Business manager) 
- การโยกย้ายพนักงานภายในบริษัทเดียวกัน (Intra-company transfer) 
- วิศวกร (Engineer) / ผู้เชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์ (Specialist in humanities) / ผู้ให้บริการระหว่างประเทศ (International services)
- พยาบาล (Nursing care) 
- ผู้มีทักษะอาชีพขั้นสูง (Highly skilled professional) 
- ผู้ฝึกงานเชิงเทคนิค (Technical Intern Training)
- ผู้ทำงานที่มีทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Worker)
- กิจกรรมต่าง ๆ ที่ระบุไว้ (สตาร์ทอัพ) (Designated activities (Start-up))
 
 
**หมายเหตุ: ขณะนี้ รัฐบาลไทยและญี่ปุ่นกำลังเจรจารายละเอียดสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางระยะสั้น (Business Track) และจะประกาศรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป
 
 
 2. เอกสาร
 
2.1. ผู้ที่ยังไม่เคยเดินทางเข้าญี่ปุ่นและยังไม่มีใบ Re-Entry Permission จะต้องขอรับวีซ่า ส่วนผู้ที่เคยเดินทางเข้าญี่ปุ่นแล้ว จะต้องขอรับเอกสาร “Letter of Confirmation of Submitting Required Documentation for Re-entry into Japan” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “Re-entry Confirmation Letter” ซึ่งออกโดยสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ของญี่ปุ่นในประเทศไทย
 
2.2. ผู้ที่เดินทางเข้าญี่ปุ่นจะต้องแสดงใบรับรองผลการตรวจเชื้อโควิด-19 “Certificate of Testing for COVID-19” ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
 
 
3. มาตรการข้างต้นเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
 
ทั้งนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นและเว็บไซต์สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ดังต่อไปนี้
 
 
4. สำหรับผู้ที่เดินทางจากประเทศไทย ซึ่งมีสถานะถิ่นพำนัก (residence) ซึ่งไม่เข้าข่ายกลุ่มชาวต่างชาติที่มีสถานะเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวร (Permanent Resident) คู่สมรสหรือบุตรของชาวญี่ปุ่น คู่สมรสหรือบุตรของชาวต่างชาติที่มีสถานะเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวร หรือผู้มีถิ่นพำนักระยะยาว (Long Term Resident) 
 
เช่น นักธุรกิจ และนักเรียน/นักศึกษา และเดินทางออกจากญี่ปุ่นก่อนวันที่ 2 เมษายน 2563 สามารถเดินทางกลับเข้าญี่ปุ่นได้ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดปรากฏตามเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html
ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น และสถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
 
 
จึงขอประกาศมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2563
(นายสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์)
เอกอัครราชทูต
 
Source 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี
โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอ
โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์ อินเตอ
โรงพยาบาลศรีสวรรค์
โรงพยาบาลศรีสวรรค์
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com