ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้น ฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่หักค่าลดหย่อนเงินบริจาคได้

รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้น ฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่หักค่าลดหย่อนเงินบริจาคได้ HealthServ.net

กรมสรรพากรได้จัดทำรายชื่อ สถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้น ฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่หักค่าลดหย่อนเงินบริจาคได้ ดังนี้

รายชื่อสถานสงเคราะห์ สถานพักฟื้น ฟื้นฟูเด็ก คนชรา คนพิการ ที่หักค่าลดหย่อนเงินบริจาคได้ ThumbMobile HealthServ.net


1. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี นนทบุรี
2. มูลนิธิเรือนร่มเย็น เชียงราย
3. มูลนิธิมิตรมวลเด็ก กทม.
4. มูลนิธิเคโวเวียน กทม.
5. มูลนิธิเด็กกำพร้าบ้านกิ่งแก้ววิบูลสันติเชียงใหม่ เชียงใหม่
6. มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน นนทบุรี
7. มูลนิธิเพื่อพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก เชียงใหม่
8. มูลนิธิวัดสวนแก้ว นนทบุรี
9. มูลนิธิศรีบุญเรืองเพื่อคนพิการ หนองบัวลำภู
10. มูลนิธิห่วงใยเด็กกำพร้า เชียงใหม่
11. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กกำพร้าและการกุศล ยะลา
12. มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเรื้อนไทย-เยอรมัน เชียงใหม่
13. มูลนิธิสถานฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร นครปฐม
14. มูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน ยโสธร
15. มูลนิธิอนุสารสุนทรเพื่อการสงเคราะห์คนหูหนวก เชียงใหม่
16. มูลนิธิคุ้มครองเด็ก กทม.
17. มูลนิธิตะวันฉาย เชียงใหม่
18. มูลนิธิธรรมรักษ์ ลพบุรี
19. มูลนิธิธิดารักษ์เพื่อเด็กด้อยโอกาส นครปฐม
20. มูลนิธิบ้านนกขมิ้น กทม.
21. มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ชลบุรี
22. มูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่
23. เครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ เชียงใหม่
24. วัดห้วยเจริญ สุพรรณบุรี
25. สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย กทม.
26. สมาคมคนหูหนวกภาคเหนือ เชียงใหม่
27. สมาคมคนพิการจังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก
28. สมาคมพัฒนาเด็กและเยาวชน เชียงใหม่
29. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา ขอนแก่น
30. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ ลำปาง
31. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ สงขลา
32. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง นนทบุรี
33. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศรีสะเกษ
34. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ ลำพูน
35. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ 36 พรรษา ชลบุรี
36. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เชียงราย
37. ศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา กทม.
38. ศูนย์รับบริจาคกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพ
39. ศูนย์รับบริจาคกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพ
40. ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) นนทบุรี
41. ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
42. ศูนย์อาชีพออทิสติกไทย(มูลนิธิออทิสติกไทย) กทม.
43. ศูนย์คริสเตียนเพื่อพัฒนาคนพิการ แม่ฮ่องสอน
44. ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุศรีสุคต พิษณุโลก
45. ศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง กทม.
46. ศูนย์บ้านพักคนชราบ้านเกาะแก้ว สุพรรณบุรี
47. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (เขต ๑) จังหวัดระยอง ระยอง
48. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (เขต ๒) จังหวัดราชบุรี ราชบุรี
49. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (เขต ๕) จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี
50. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (เขต ๓) จังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา
51. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (เขต ๙) จังหวัดสงขลา สงขลา
52. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (เขต ๖) จังหวัดนครสวรรค์ นครสวรรค์
53. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (เขต ๘) จังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
54. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (เขต ๗) จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่
55. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี นครปฐม
56. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายสิรินธร นครปฐม
57. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา กทม.
58. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา กทม.
59. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา สมุทรปราการ
60. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก นครปฐม
61. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง ชลบุรี
62. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
63. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย หนองคาย
64. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 
65. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
66. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
67. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดลพบุรี ลพบุรี 
68. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี 
69. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี 
70. ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
71. ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 
72. ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 
73. ศูนย์พัฒนาการศึกษาเพื่อลูกหญิงและชุมชน เชียงราย 
74. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เชียงใหม่ 
75. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค กทม. 
76. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ พระนครศรีอยุธยา 
77. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น ขอนแก่น 
78. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา สงขลา 
79. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ลำปาง 
80. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม นครพนม 
81. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 
82. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านภูเก็ต ภูเก็ต 
83. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ ยะลา 
84. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง ชลบุรี 
85. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 
86. ศูนย์พัฒนาฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ หลวงปู่ธัมมา พิทักษา ศรีษะเกษ 
87. สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร ปทุมธานี 
88. สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด นนทบุรี 
89. สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าชาย (มูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนอามานะศักดิ์) ปัตตานี 
90. สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช ปทุมธานี 
91. สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี อุดรธานี 
92. สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี สระบุรี 
93. สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี กทม. 
94. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ปทุมธานี 
95. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด นนทบุรี 
96. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท นนทบุรี 
97. สถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา ยะลา 
98. สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส นราธิวาส 
99. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ กทม.
100. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา นครราชสีมา
 
101. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
102. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
103. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย หนองคาย 
104. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง ชลบุรี 
105. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด นนทบุรี 
106. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ เชียงใหม่ 
107. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแห่งเมตตา เพชรบูรณ์ 
108. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง ขอนแก่น 
109. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเบธเลเฮม เพชรบูรณ์ 
110. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา สงขลา 
111. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านอากาเป้ เชียงใหม่ 
112. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพระคุณ เพชรบูรณ์ 
113. สถานสงเคราะห์เด็กบ้านพรสวรรค์ เพชรบูรณ์ 
114. สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี ปัตตานี 
115. สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
116. สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) นครปฐม 
117. สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อลำใยอุปถัมภ์) กาญจนบุรี 
118. สถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ เชียงใหม่ 
119. สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม นครปฐม 
120. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม มหาสารคาม 
121. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว นครสวรรค์ 
122. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง ตรัง 
123. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านอู่ทอง-พนังตัก ชุมพร 
124. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลพบุรี ลพบุรี 
125. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านจันทบุรี จันทบุรี 
126. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ (โพธิ์กลาง) นครราชสีมา 
127. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ (วัดม่วง) นครราชสีมา 
128. สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 กทม. 
129. สถานสงเคราะห์บ้านอิ่มใจ เชียงใหม่ 
130. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี ราชบุรี 
131. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี ชลบุรี 
132. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 
133. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 
134. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี 
135. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 
136. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 
137. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 
138. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
139. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
140. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง ระยอง 
141. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 
142. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) นนทบุรี 
143. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) สุราษฎร์ธานี 
144. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) พิษณุโลก 
145. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านนารีสวัสดิ์) นครราชสีมา 
146. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง ระนอง 
147. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดเชียงราย เชียงราย 
148. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดสงขลา สงขลา 
149. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 
150. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ นครศรีธรรมราช 
151. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง พิษณุโลก 
152. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน เชียงใหม่ 
153. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญญบุรี ปทุมธานี 
154. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก เพชรบุรี 
155. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญญบุรี ปทุมธานี 
156. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง สระบุรี 
157. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี นนทบุรี 
158. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา นครราชสีมา 
159. สถานคุ้มครองบ้านนิคมปรือใหญ่ ศรีสะเกษ 
160. สถานคุ้มครองประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 
161. สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย หนองคาย 
162. สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 
163. สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง ลำปาง 
164. สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี ชลบุรี 
165. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 
166. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครสวรรค์ นครสวรรค์ 
167. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร กทม. 
168. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 
169. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยโสธร ยโสธร 
170. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง ระยอง 
171. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา ยะลา 
172. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง ระนอง 
173. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
174. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม มหาสารคาม 
175. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี ราชบุรี 
176. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 
177. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย เลย 
178. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
179. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย เชียงราย 
180. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่ แพร่ 
181. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 
182. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 
183. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร 
184. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว สระแก้ว 
185. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี สระบุรี 
186. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 
187. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร 
188. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 
189. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
190. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสิงห์บุรี สิงห์บุรี 
191. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร สกลนคร 
192. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา สงขลา 
193. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล สตูล 
194. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย หนองคาย 
195. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 
196. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 
197. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ 
198. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย สุโขทัย 
199. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง อ่างทอง
200. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
  
201. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี อุดรธานี 
202. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 
203. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี 
204. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี 
205. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง ลำปาง 
206. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำพูน ลำพูน 
207. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี ลพบุรี 
208. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่ กระบี่ 
209. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร กำแพงเพชร 
210. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 
211. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี 
212. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น 
213. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี จันทบุรี 
214. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
215. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ 
216. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาท ชัยนาท 
217. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี ชลบุรี 
218. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร ชุมพร 
219. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง ตรัง 
220. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราด ตราด 
221. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก ตาก 
222. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส นราธิวาส 
223. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน น่าน 
224. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา 
225. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
226. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก นครนายก 
227. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม นครปฐม 
228. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม นครพนม 
229. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 
230. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 
231. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 
232. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 
233. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี ปัตตานี 
234. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 
235. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
236. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา พะเยา 
237. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา พังงา 
238. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง พัทลุง 
239. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก 
240. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร พิจิตร 
241. สถาบันแมคเคนเพื่อการฟื้นฟูสภาพ เชียงใหม่ 
242. สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม กาญจนบุรี 
243. กองทุนสวัสดิการภายในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ 
244. คลินิกเวชกรรมประชานุกุล(มูลนิธิประชานุกุล ราชบุรี) ราชบุรี 
245. บ้านเด็กเมอร์ซี่ กทม. 
246. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน 
247. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร ยโสธร 
248. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง ระยอง 
249. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา ยะลา 
250. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง ระนอง 
251. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 
252. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม มหาสารคาม 
253. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ราชบุรี 
254. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต 
255. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย เลย 
256. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
257. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย เชียงราย 
258. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่ แพร่ 
259. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 
260. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี 
261. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร 
262. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว สระแก้ว 
263. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี สระบุรี 
264. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 
265. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาคร 
266. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 
267. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรปราการ 
268. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี สิงห์บุรี 
269. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร สกลนคร 
270. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา สงขลา 
271. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล สตูล 
272. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย หนองคาย 
273. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 
274. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 
275. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์ 
276. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย สุโขทัย 
277. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 
278. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง อ่างทอง 
279. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 
280. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี อุดรธานี 
281. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 
282. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี อุทัยธานี 
283. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี 
284. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง ลำปาง 
285. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน ลำพูน 
286. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี ลพบุรี 
287. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ กระบี่ 
288. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กทม. 
289. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร กำแพงเพชร 
290. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 
291. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี 
292. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดของแก่น ขอนแก่น 
293. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี จันทบุรี 
294. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 
295. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ 
296. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ชัยนาท 
297. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี ชลบุรี 
298. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร ชุมพร 
299. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง ตรัง 
300. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด ตราด 
301. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก ตาก 
302. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส นราธิวาส 
303. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน น่าน 
304. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา 
305. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 
306. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ นครสวรรค์ 
307. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก นครนายก 
308. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม นครปฐม 
309. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม นครพนม 
310. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี นนทบุรี 
311. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ บึงกาฬ 
312. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 
313. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ 
314. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 
315. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี ปัตตานี 
316. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ปทุมธานี 
317. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 
318. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา พะเยา 
319. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา พังงา 
320. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง พัทลุง 
321. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก พิษณุโลก 
322. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร พิจิตร 
323. บ้านพักคนชราสำหรับมุสลิม (มูลนิธิเพื่อคุณธรรม) กทม. 
324. บ้านพักพิง เชียงใหม่
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด