Home :

แผนกศัลยกรรมกระดูก

ให้บริการตรวจวินิจฉัย การรักษา ป้องกันความพิการและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยออร์โอปิดิกส์ (โรค หรือ การบาดเจ็บ ของกระดูก เวลาทำการ (ในเวลา) : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

สถานที่ตั้ง : ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น)

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 4451

Date: 10/10/2563 View: 403
ภายในบริเวณได้จัดพื้นที่ประกอบไปด้วย ห้องตรวจแผนกกระดูก ข้อ ห้องใส่เฝือก ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู จุดประสงค์เพื่อการบำบัดรักษาผู้ที่มีปัญหาทางด้านข้อ กระดูก กล้ามเนื้อ และเส้นประสาท เพื่อให้ได้มาตรฐานของการรักษา ซึ่งจะเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วย ขอบเขตการให้บริการ (Scope of Service) ให้บริการผู้ป่วยในเฉพาะด้านออร์โอปิดิกส์ โดยให้บริการแบบองค์รวม ครอบคลุม 4 มิติ ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางตามมาตรฐานการดูแลเฉพาะโรค รวมทั้งการเข้าเฝือกแก่ผู้มารับบริการที่ ไม่มีภาวะฉุกเฉินหรือเร่งด่วน ในเวลาราชการ มีการทำงานเป็นทีมเพื่อความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ เป็นแหล่งสนับสนุนด้านวิชาการ การวิจัย และให้ความร่วมมือ ในด้านการเรียนการสอน การฝึกอบรมบุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และเป็นสถานการศึกษาภาคปฏิบัติของแพทย์ใช้ทุน ให้บริการตรวจวินิจฉัย การรักษา ป้องกันความพิการและฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยออร์โอปิดิกส์ (โรค หรือ การบาดเจ็บ ของกระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น หรือเส้นประสาทส่วนปลาย) ในเขตจังหวัดปริมณฑล และส่งต่อมาจากโรงพยาบาลใกล้เคียง ห้องตรวจและเครื่องมือทางการแพทย์ (Our Facilities & Medical Technologies) โรคกระดูกและข้อทุกชนิด เช่น กระดูกหัก ข้อเคลื่อนจากอุบัติเหตุ ข้ออักเสบจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น เก๊าท์ รูมาตอยด์ โรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท ภาวะความผิดปกติของเท้าในเด็ก การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง เช่น ข้อเข่า ข้อไหล่ การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพกเทียม ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางกระดูกและข้อ ภาวะกระดูกพรุน รับปรึกษาผู้ป่วยจากกลุ่มงานอื่นในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ ทำหัตถการ เช่น เจาะข้อ ฉีดยาเข้าข้อ และอื่น ๆ ห้องเฝือก ใส่เฝือก ถอดเฝือก ถอด K - Wire และทำหัตถการ เช่น ใส่ Splint, Sling, Interlocking Sling เวลาทำการ (ในเวลา) : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. สถานที่ตั้ง : ชั้น 4 อาคารศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (อาคารผู้ป่วย 20 ชั้น) เบอร์โทรศัพท์ : 0-2502-2345 ต่อ 4451
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทา
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทา

เลขที่ 222 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]