Home :

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน วชิรพยาบาล

สำนักงานรับบริจาคคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โทร. 02 244 3030
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ปกส T: 02-244-3000
Date: 10/10/2563 View: 401
image1 size: 1280x1811px
 กองทุนที่รับบริจาค
โครงการช่วยด้วยใจ ให้ด้วยรัก ได้มีการจัดตั้งกองทุนในมูลนิธิวชิรพยาบาลขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์และนำไปจัดสรร เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลวชิรพยาบาลและช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับโอกาสในการรักษาที่ดีขึ้น การบริหารมีความคล่องตัว และเกิดประสิทธิภาพสูง เพราะเงินรายได้และงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้นั้นมีจำนวนจำกัด
จึงทำให้เกิดความล่าช้า กอปรกับมีผู้ประสงค์จะขอบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือด้านเครื่องมือแพทย์และการสร้างอาคารของโรงพยาบาลค่อนข้างมาก จึงเปิดการรับบริจาคในโครงการฯ ดังนี้
 
 
 
กองทุนก่อสร้างอาคารคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
 
เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกแห่งใหม่ 9 ชั้น ซึ่งอาคารเดิมมีความแออัด คับแคบ ทรุดโทรม จากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน ด้วยโรงพยาบาลแห่งนี้ได้สืบสานพระราชปณิธานของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 ตั้งแต่ พ.ศ. 2455  ขณะนี้เป็นเวลา 106 ปีแล้ว จึงจำเป็นต้องมีการขยายเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีการสร้างอาคารเพิ่มเติมอีกหลายอาคารและต้องบูรณะของเดิมที่กำลังทรุดโทรมไปพร้อมๆกันด้วย 
 
 
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ (อาคารผู้ป่วยนอก 9 ชั้น )
 
กองทุนเครื่องมือแพทย์คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลเป็นสถานศึกษาและโรงพยาบาลในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ การให้บริการผู้ป่วยและการวิจัยอย่างต่อเนื่องขณะนี้มีปัญหาพื้นที่ให้บริการ ระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ต่างๆในอาคารเดิมมีสภาพทรุดโทรม และต้องจัดหาเพิ่มเติมในอาคารที่กำลังสร้างใหม่ การจัดหาทดแทนด้วยเงินงบประมาณไม่พอเพียง ยังขาดงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์อีก
จึงเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ในการจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยและสามารถซ่อมแซมทันที เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วย
 
 
สำนักงานรับบริจาคคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โทร. 02 244 3030
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน วชิรพยาบาล  ( ) Healthserv.net Img2 size: 596x842 px
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลวชิรพยาบาล
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ปกส

681 ถนนสามเสน แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]