Home :

ร่วมบริจาค

สิทธิประโยชน์การบริจาคของผู้มีอุปการคุณ
1.ลดหย่อนภาษี
ใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ในปีที่บริจาค
2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป มหาวิทยาลัยบูรพาจะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ
3. โล่เกียรติคุณสำหรับผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยบูรพา
ชนิดของโล่เกียรติคุณและยอดบริจาค ดูในเว็บไซต์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
4. อัตราค่าลดหย่อนการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
ระดับและอัตราลดหย่อน ดูในเว็บไซต์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
Date: 10/10/2563 View: 508
 สิทธิประโยชน์การบริจาคของผู้มีอุปการคุณ
1.ลดหย่อนภาษี
ใบเสร็จรับเงินของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้ในปีที่บริจาค
2. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป มหาวิทยาลัยบูรพาจะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ให้แก่ผู้มีอุปการคุณ
3. โล่เกียรติคุณสำหรับผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัยบูรพา
ชนิดของโล่เกียรติคุณและยอดบริจาค ดูในเว็บไซต์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
4. อัตราค่าลดหย่อนการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
ระดับและอัตราลดหย่อน ดูในเว็บไซต์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ปกส

169 ถนน ลงหาดบางแสน ตำบล แสนสุข อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี 20131
บริการอื่นๆ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
บริการทั้งหมด
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
ช่องทางการบริจาคเงิน โรงพยาบาลนครพิงค์...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]