รายการวิทยุ Happy&Healthy สุขภาพดี มีความสุข ปีที่ 4

Jun 11, 2020 499

ขอเชิญท่าน ฟังรายการวิทยุ เพื่อสุขภาพ รายการ: Happy&Healthy (แฮปปี้ แอนด์ เฮลตี้) สถานี : ขสทบ. 102 MHZ วันและเวลา: ทุกเสาร์ 09.00 – 10.00 น. มีช่วงสนทนากับแพทย์ เปิดสายให้คุยกับคุณหมอ เกร็ดสุขภาพ ความรู้สุขภาพมากมาย พร้อมร่วมสนุก ชิงรางวัลจากการตอบคำถามและท่านใดมีคำถาม อยากถามในรายการ Happy&Healthy ก็ถามมาได้ล่วงหน้าที่ info@vibhavadi.com หรือ happyhealthy102@gmail.com เลยนะคะ เมื่ออกอากาศ เราจะถามคุณหมอที่มาสัมภาษณ์ให้ รายละเอียดของหัวข้อแต่ละสัปดาห์อ่านได้ที่นี่ค่ะเสาร์ที่ 9 เมย.54
ขสทบ. 102 MHZ 09.00 – 10.00 น.

ตอน อาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ

วิทยากร ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
นักวิจัยระดับเชี่ยวชาญ หัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์

ผู้สูงอายุ ควรรับประทานอย่างไร ความเสื่อมถอย ของแต่ละอวัยวะ มีอะไรบ้าง ที่อาหาร และการโภชนาการ ที่ถูกต้อง ช่วยได้ รวมถึงโรคต่างๆ ที่ควรมีการรับประทาน ให้ถูกหลักโภชนาการ ฟังกันดูนะคะรายการ Happy&Healthy
ขส.ทบ. FM 102 MHz 09.00 -10.00 น.
เสาร์ที่ 9 เมย.54

ตอน อาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ

วิทยากร ดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
นักวิจัยระดับเชี่ยวชาญ หัวหน้าฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์

ผู้สูงอายุ ควรรับประทานอย่างไร ความเสื่อมถอย ของแต่ละอวัยวะ มีอะไรบ้าง ที่อาหาร และการโภชนาการ ที่ถูกต้อง ช่วยได้ รวมถึงโรคต่างๆ ที่ควรมีการรับประทาน ให้ถูกหลักโภชนาการ ฟังกันดูนะคะ

รายการวิทยุ Happy&Healthy 

ชื่อรายการ :        Happy&Healthy
ความยาว :             50 นาที
วัน/เวลาออกอากาศ :    ทุกวันเสาร์ เวลา 09.00-10.00 น.
สถานที่ออกอากาศ :    สถานีวิทยุ ขส.ทบ. 102 MHZ

วัตถุประสงค์ :    
ปัจจุบัน คนไทยจำนวนมากหันมาให้ความใส่ใจในการดูแลรักษาสุขภาพกันมากขึ้น ผู้คนส่วนใหญ่ ต้องการความรู้และข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ ในวงการแพทย์ และต้องการสื่อ หรือองค์กรที่น่าเชื่อถือ และมีความเป็นกลาง ผู้คนต้องการที่พึ่ง หรือที่ปรึกษา ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของตนเอง เป็นผู้ซึ่งสามารถให้คำปรึกษาเบื้องต้นในการดูแลสุขภาพ และให้แนวทางในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ รวมทั้งให้ความเห็น ให้คำยืนยัน ในการตัดสินใจเข้ารับการรักษาโรคของผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ทำให้คนไทยกลุ่มหนึ่งต้องการข้อมูลในอันดับต้น ๆ ที่ว่า อาการเจ็บป่วยของตนเองหรือคนใกล้ชิดนั้น ถึงขั้นที่จะต้องไปเข้ารับการรักษา หรือเป็นเพียงอาการปกติ ที่เกิดจากความวิตกกังวลเกินกว่าเหตุไปเอง รายการ Happy&Healthy จึงเกิดขึ้นมากด้วยด้วยความตั้งใจที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพของคนไทยดังนี้

1.         มุ่งหวังที่จะสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลรักษาสุขภาพ การใช้ยา การป้องกันโรค ตลอดจนการควบคุมการระบาดของโรค

2.         ให้คำแนะนำเบื้องต้นในการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วย ให้ผู้ที่มีปัญหาได้ทราบแนวทาง และขั้นตอนในการจัดการดูแลรักษาโรคแต่ละชนิดอย่างทันท่วงที

3.         เป็นที่พึ่ง หรือที่ปรึกษา ในกรณีที่ผู้เจ็บป่วยบางราย เข้ารับการรักษาจากสถาบันการแพทย์แล้ว แต่ยังขาดความเข้าใจที่ชัดเจนในการปฏิบัติตัว หรือไม่เข้าใจถึงเหตุผลบางประการที่ได้รับการปฏิบัติรักษาจากทางสถาบันนั้น ๆ

4.         เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป


กลุ่มเป้าหมาย :   
1.   บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพ และผู้ที่
       มีปัญหาสุขภาพ อายุระหว่าง 25 ถึง 65 ปี
2.    กลุ่มบุคลากรทางด้านการแพทย์ ที่ต้องการอัพเดท ข้อมูลข่าวสาร  
      ใหม่ ๆ และวิทยากรใหม่ ๆ ในวงการแพทย์
ทั้งนี้ รายการ Happy&Healthy  ได้มีการสำรวจกลุ่มเป้าหมายและความนิยมในรายการโดยเปิดสายโทรศัพท์ให้ผู้ฟังจากทางบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในรายการ ซึ่งในระยะเวลาที่ดำเนินการมา ตั้งแต่เดือนเมษายน  2549 พบว่า กลุ่มผู้ฟังมีทั้งชายและหญิง ซึ่งส่วนใหญ่จะมีปัญหาสุขภาพเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ และเป็นกลุ่มผู้ใหญ่ อายุตั้งแต่ 23 ถึง 70 ปี โดยส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้หญิงคิดเป็นอัตราส่วนผู้หญิง: ผู้ชายเท่ากับ 6:4 

รูปแบบรายการ :    
รายการจะแบ่งออกเป็น ช่วงเวลาดังนี้
ช่วงที่ 1 เปิดรายการและแนะนำเนื้อหาที่จะนำเสนอในวันนั้น และแนะ
นำ Tip สั้นๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ (Health Tips)และข่าวในวงการสุขภาพของใน ประเทศ รวมทั้งเกร็ดสุขภาพเล็กๆน้อยๆ (ประมาณ 15 นาที)

ช่วงที่ 2 เป็นการสนทนากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ (Health Talk)ในปัญหา สุขภาพ หรือโรคใดโรคหนึ่งโดยเฉพาะ จะเน้นถึงอุบัติการณ์ของโรค การสังเกตอาการ การดูแลรักษาโรค และวิธีการป้องกัน (ประมาณ 25 นาที)

ช่วงที่ เป็นถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่สนทนากับแพทย์(Health Quiz)มีการให้รางวัลสำหรับผู้ที่โทรศัพท์มาร่วมตอบคำถาม


ข่าววิทยาการและกิจกรรม    สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
พร้อมเปิดสายทางบ้านเข้าร่วมรายการ    Health Quizผู้ดำเนินรายการ :    
ปัทมพร บุพพะกสิกร
การศึกษา
-    ปริญญาโท บริหารธุรกิจ โครงการปริญญาโทสำหรับผู้บริหาร คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
-    ปริญญาตรี วารสารศาสตร์บัณฑิต เอกโฆษณาและประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ 
-    เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ระดับสูงของหน่วยงานทางด้านการแพทย์
-    พิธีกรอิสระ และผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม และการบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับการแพทย์การสาธารณสุข
-    ผู้ดำเนินรายการวิทยุ  “ไทยคลีนิกดอทคอม”  ตั้งแต่เดือน เมษายน 2544 – 2547
-    ผู้ดำเนินรายการวิทยุ  “Happy&Healthy”  ตั้งแต่เดือน มกราคม 2548 – ปัจจุบัน

 

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com