Home : ข่าวสาธารณสุขไทย

คนไทยกลับเข้าประเทศต้องทำอย่างไร สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีคำตอบ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง
ตอบคำถามคาใจ
Date: 18/11/2563 View: 645
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดย พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง
ตอบคำถามคาใจ คนไทยกลับเข้าประเทศต้องทำอย่างไร

ต้องดำเนินการ 5 ขั้นตอนดังนี้
 1. ยื่นความประสงค์ที่จะเดินทางกลับเข้าประเทศที่สถานทูตไทย หรือ สถานกงสุลไทย เพื่อขอรับหนังสือรับรองการเดินทาง (ใบ COE) โดยแจ้งเลือกการกักตัว แบบ SQ : State Quarantine หรือ ASQ : Alternative State Quarantine
   
 2. เลือก Quarantine * SQ กรณีรัฐออกค่าใช้จ่าย รัฐบาลจะเลือกที่กักตัวซึ่งรัฐจัดให้ตามความเหมาะสม * ASQ กรณีที่ผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ผู้เดินทางต้องจองและโอนจ่ายเงินล่วงหน้าด้วยตนเอง โดยเลือกโรงแรมที่อยู่ในโครงการ ซึ่งสามารถหาข้อมูลโรงแรมได้จากสถานทูตไทย หรือเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด-19 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ http://covid-center.hss.moph.go.th หรือสอบถาม 02-1937024 , 02-1937059 , 02-1937097 และเมื่อได้รับยืนยันจากทางโรงแรมแล้ว ให้แจ้งสถานทูตไทยทราบ เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
   
 3. ตรวจสอบสายการบิน ที่มีเที่ยวบินเดินทางเข้าประเทศ และดำเนินการจองตั๋วเครื่องบิน และแจ้งสถานทูตไทยทราบ
 4. เตรียมเอกสาร ที่ใช้เดินทางเข้าประเทศ ดังนี้
  • หนังสือเดินทางไทยหรือเอกสารแทนตัวที่สถานทูตไทยออกให้
  • หนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทย (COE) ที่สถานทูตไทยออกให้
  • ใบรับรองแพทย์ Fit to Fly
   
 5. สถานทูตไทย จะส่งข้อมูลให้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EMERGENCY OPERATION CENTER (EOC) ทราบ เพื่อเตรียมรับที่สนามบิน
 
 
คนไทยเดินทางออกจากประเทศได้ตามปกติหรือไม่?
คนไทยสามารถเดินทางออกจากประเทศไทยได้ โดยควรสอบถามโดยตรงที่สถานทูตของประเทศปลายทางในประเทศไทย เพื่อรับทราบเงื่อนไขและข้อปฏิบัติในการเดินทาง

ติดต่อสอบถาม
 • กระทรวงการต่างประเทศ โทร. 02 203 5000
 • กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประกาศ โทร. 02 572 8442
 • ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินโควิด-19 โทร. 1667 หรือ 1426
 • ศูนปฏิบัติการภาระฉุกเฉิน หรือ EOC โmร. 02 132 9950
 • บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 172
 • สายด่วน 1178 สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง www.immigration.go.th
 
 
คนไทยกลับเข้าประเทศต้องทำอย่างไร สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีคำตอบ optional image:5fb54924cf089 size:900x1600
 
คนไทยกลับเข้าประเทศต้องทำอย่างไร สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีคำตอบ optional image:5fb54939cfaa2 size:900x1600
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com