[สรุปสธ.29/11/63] เชียงใหม่พบหญิงไทยติดเชื้อโควิด 19

Dec 03, 2020 328

หญิงติดเชื้อโควิดเข้ารักษาตัวที่รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ รายนี้เดินทางกลับจากท างานที่ประเทศเมียนมาเข้าไทยเมื่อวันที่ 24 พ.ย. ผ่านทาง อ.แม่สาย จากนั้นนั่งรถตู้ต่อมายัง อ.เมือง จ.เชียงราย และนั่งรถบัสต่อมายัง จ.เชียงใหม่

[สรุปสธ.29/11/63] เชียงใหม่พบหญิงไทยติดเชื้อโควิด 19 (ข่าว COVID-19 )
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [29 พฤศจิกายน 2563]
มาตรการของ สธ.
 • ชนพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ไทยตรวจพบผู้ป่วยในประเทศ 9 คน แต่ละเหตุการณ์ท าให้เราเรียนรู้ มีประสบการณ์และบทเรียนที่จะพัฒนาระบบการป้องกันให้ดียิ่งขึ้น เช่น กรณีครอบครัวชาวเมียนมา ที่ด่านแม่สอด จ.ตาก ท าให้เราปรับวิธีการขนส่งสินค้า ก าหนดเซฟโซน โดยไม่ให้คนขับรถชาวเมียนมาลงจากรถ และสุ่มตรวจคนขับรถทุกสัปดาห์ กรณีหญิงฝรั่งเศส ซึ่งเข้าพักสถานกักตัวทางเลือกใน จ.สมุทรปราการ ผลการสอบสวนโรคพบเชื้อในระบบระบายอากาศ จึงต้องปรับระบบระบายอากาศให้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังพบว่าสถานที่ต่างๆ มีการติดตั้งกล้องวงจรปิด ซึ่งเป็นหลักฐานช่วยให้การสอบสวนโรครวดเร็วและชัดเจน ที่ส าคัญ การสวมหน้ากากอนามัยของประชาชนจะช่วยป้องกันตนเองได้ดี จึงขอให้ทุกคนยังคงปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ และเว้นระยะห่าง และสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ ส่วนพื้นที่ชายแดนยังต้องเฝ้าระวังด้วยความเข้มงวดต่อไปสื่อที่น าเสนอ : นสพ.ข่าวสด, เว็บไซต์(มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, nationtv, newtv, thaiquote, thailandplus, อินโฟเควสท์)
 • นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เปิดเผยภายหลังการลงนามจองซื้อวัคซีนโควิด 19 จาก บ. แอสตรา เซเนกา จก. ว่า ไม่ได้ลงนามสัญญากับบริษัทที่บกพร่องในการทดลองตามข่าวลือ แต่ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วว่าเกิดประโยชน์ โดยผลการทดลองในมนุษย์ระยะ 3พบว่า การฉีดครั้งแรกครึ่งโดส ครั้งที่ 2 เต็มโดส มีประสิทธิผล 90% ขณะที่การฉีด 2 ครั้ง ครั้งละโดส มีประสิทธิผล 60% ถือว่าเกินค่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกก าหนดคือ 50% อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามประสิทธิผลของวัคซีนในระยะยาวต่อไป ข้อดีของการลงนามกับแอสตรา เซเนกาคือ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วย ท าให้เราสามารถผลิตได้เอง โดย บ. สยามไบโอไซเอนซ์ จก. เป็นผู้รับการถ่ายทอด ส่วนที่ไม่รอให้ผลการทดลองเสร็จสิ้นก่อนค่อยจองซื้อ เนื่องจากหากรอผลจะท าให้การผลิตล่าช้าไปอีก 8-9 เดือน แต่การจองซื้อและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีก่อน เมื่อผลการทดลองออกมาดีจะสามารถผลิตและน ามาฉีดให้แก่ประชาชนได้ทันที นอกจากนี้ยังมีอีก 95 ประเทศที่จองซื้อรวมกว่า 3 พันล้านโดส หากรอให้วิจัยทดลองส าเร็จอาจไม่สามารถซื้อได้ ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เหตุผลที่ลงนามร่วมกับแอสตรา เซเนกา เนื่องจากการจัดเก็บวัคซีนใช้อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ไม่แตกต่างจากวัคซีนชนิดอื่น ท าให้สามารถจัดเก็บได้สะดวก บุคลากรมีความช านาญ การผลิตในไทยช่วยประหยัดค่าขนส่งได้กว่าร้อยล้านบาท ส่วนกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในเดือนธ.ค.นี้ นอกจากนี้จะพิจารณาจากก าลังการผลิตในแต่ละเดือนเพื่อวางระบบการขนส่งให้เหมาะสม ซึ่งตามสัญญาความร่วมมือประเทศไทยจะผลิตเพื่อน าไปใช้ดูแลในภูมิภาคอาเซียนด้วย โดยอย.จะอนุญาตส่งออกต่อไป ส าหรับสถานที่ฉีดวัคซีนเห็นว่ารพ.สต.มีศักยภาพในการให้บริการแต่ต้องเตรียมความพร้อม

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

 • ศบค.รายงานสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 28 พ.ย. พบผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย เป็นคนไทย 3 ราย สัญชาติอินเดีย 2 ราย เดินทางมาจากอินเดีย 2ราย ฟิลิปปินส์ 1 ราย และสวีเดน 1 ราย เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ ส่วนอีก 1 ราย เดินทางมาจากเมียนมา เข้ารับการรักษาที่รพ.นครพิงค์ ผู้ป่วยสะสม 3,966 ราย หายป่วยแล้ว 3,798 ราย และเสียชีวิตสะสม 60 ราย
 • พื้นที่ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา สรุปผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 มีผู้ติดเชื้อใน จ.ท่าขี้เหล็ก 9 ราย ทั้งหมดรักษาตัวอยู่ในรพ.ท่าขี้เหล็ก ท าให้เจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจการสวมหน้ากากอนามัยทั่วเมืองท่าขี้เหล็กอย่างเข้มงวด การเดินทางจากนอกพื้นที่เข้าไปยังตัวเมืองต้องผ่านการตรวจคัดกรองและกักตัวเพื่อดูอาการ 21 วัน พร้อมทั้งสั่งเพิ่มมาตรการเข้มงวดให้ร้านค้าและสถานบริการปิดร้านตั้งแต่ 18.00 น. และประกาศเคอร์ฟิว ห้ามออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่ 00.00-04.00 น.
 • เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค อ.แม่สาย จ.เชียงราย ควบคุมตัวบุคคลที่หลบหนีเข้าเมืองผ่านล าน้ าสายชายแดนไทย-เมียนมา มาจาก จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา จ านวน 3 คน ประกอบด้วย นายหนุ่ม นามแสง อายุ30 ปี นาง Nan San Noon Jan Noon Thun Du อายุ 30 ปี สัญชาติเมียนมา และ ด.ญ.ดาริกา อายุ 7 ขวบ ทั้งหมดเป็นครอบครัวเดียวกัน ให้การว่าอาศัยอยู่บริเวณชายแดนทั้ง 2 ประเทศ และท างานรับจ้างก่อสร้างในฝั่งไทย เมื่อมีการปิดด่านจึงลักลอบหลบหนีเข้าเมืองมาตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. จากนั้นไปพักหมู่บ้านที่เป็นโครงการของรัฐแห่งหนึ่งที่ ต.โป่งผา เจ้าหน้าที่ได้น าทั้งหมดส่งไปกักดูอาการที่โรงแรมแห่งหนึ่งใน อ.เมืองเชียงราย ซึ่งเป็น LQประจ าวันที่29 พฤศจิกายน 2563

ประเด็นผลกระทบ

1.เชียงใหม่พบหญิงไทยติดเชื้อโควิด 19

 • นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รก.อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป และ นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงข่าวกรณีหญิงติดเชื้อโควิดเข้ารักษาตัวที่รพ.นครพิงค์ จ.เชียงใหม่ ว่า หญิงรายนี้เดินทางกลับจากท างานที่ประเทศเมียนมาเข้าไทยเมื่อวันที่ 24 พ.ย. ผ่านทาง อ.แม่สาย จากนั้นนั่งรถตู้ต่อมายัง อ.เมือง จ.เชียงราย และนั่งรถบัสต่อมายัง จ.เชียงใหม่ ก่อนเรียกแกร็บให้มาส่งมาที่คอนโด และกลางดึกออกไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านสันติธรรมกับเพื่อน 2 คน มีการสูบบุหรี่ร่วมกัน และเข้าพักที่คอนโดของเพื่อน มีการดื่มสุราต่อมาวันที่ 25 พ.ย. ไปห้างสรรพสินค้า รับประทานอาหาร ชมภาพยนตร์ ซื้อของ โดยสวมหน้ากากอนามัยเป็นระยะ วันที่ 26 พ.ย. เข้ารับการรักษาที่รพ. ตรวจพบเชื้อโควิด 19 ตรวจยืนยันซ้ าวันที่ 27 พ.ย. ยังพบเชื้อ เบื้องต้นติดตามผู้สัมผัส 326 ราย เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูง 105 ราย ในจ านวนนี้เป็นเพื่อน 2 คน และผู้ที่อยู่ในสถานบันเทิง 55 คน
 • ด้าน นพ.โอภาส กล่าวว่า กรณีการลักลอบเข้าเมืองนั้นในการสอบสวนโรคมักจะได้ประวัติที่ไม่ตรงไปตรงมา น่าจะเป็นการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายร้ายแรง ซึ่งจะต้องด าเนินการตามกฎหมาย ช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นและยังอยู่ในระยะฟักตัวของโรค มีโอกาสพบผู้ป่วยเพิ่มเติมได้ ดังนั้น ต้องเร่งสอบสวนและควบคุมโรคโดยเร็ว และประชาชนในพื้นที่ต้องให้ความร่วมมือในการเฝ้าสังเกตอาการของตนเอง ประการส าคัญคือเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย ซึ่งจากการสอบสวนโรคพบว่าส่วนใหญ่จะสวมหน้ากากแต่จะไม่สวมในเวลารับประทานอาหารและเข้าไปในสถานบันเทิง และอีกประการคือผู้อื่นสวมหน้ากากหรือไม่ ซึ่งคกก.โรคติดต่อจังหวัดจะต้องเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประเมินสถานการณ์อีกครั้ง
 • นายณัฐฐชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และนายดนัย สารพฤกษ์ ผอ.ส่วนส่งเสริมสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่ น าเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรคที่บาร์โฮสแห่งหนึ่งย่านสันติธรรม ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ที่หญิงอายุ 29 ปี ติดเชื้อโควิด 19 เดินทางมาเที่ยวเมื่อคืนวันที่ 24 พ.ย. โดยสถานบันเทิงดังกล่าวตั้งอยู่ในอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เป็นระบบห้องปรับอากาศทั้งหมด ขณะที่ทีมสอบสวนโรคสสจ.เชียงใหม่ ได้เก็บตัวอย่างสารคัดหลั่งของพนักงานบาร์โฮสดังกล่าวทั้งหมด 40 คนเพื่อส่งตรวจหาเชื้อโควิด 19
 • หลังสธ.เปิดไทม์ไลน์หญิงรายนี้ว่า เมื่อวันที่ 25 พ.ย. ช่วงเวลา 12.00-20.15 น. ได้เดินทางไปยังศูนย์การค้าเซนทรัล เฟสติวัลเชียงใหม่ เพื่อรับประทานอาหาร ช็อปปิ้ง และชมภาพยนตร์ ท าให้ศูนย์การค้าฯ ได้ประกาศปิดให้บริการในเวลา 16.00 น. เพื่อท าความสะอาด และจะเปิดให้บริการอีกครั้งวันที่ 29 พ.ย. ขณะเดียวกัน พนักงานขายในห้างสรรพสินค้าที่มีการพูดคุยกับหญิงที่ติดโควิด 19 ได้เดินทางสสจ.เชียงใหม่เพื่อขอรับการตรวจหาเชื้อ โดยให้ข้อมูลว่าใช้เวลาพูดคุยกับลูกค้า 2-3 นาที ซึ่งไม่รู้สึกกังวลเพราะใส่หน้ากากอนามัยตลอดและเพื่อนอีกหลายคนเข้ารับการตรวจแล้วอยู่ระหว่างการรอผล
 • นางวราภรณ์ ตันรุ่งเรือง รองผอ.รพ.ราชเวชเชียงใหม่ แถลงข่าวการตรวจพบหญิงวัย 29 ปี ป่วยโควิด 19 ว่า หญิงคนดังกล่าวเดินเข้ามาขอตรวจเชื้อโควิด 19 เจ้าหน้าที่ได้น าไปห้องควบคุมความดันลบเพื่อเก็บตัวอย่างจากเสมหะและน้ าลายไปตรวจที่ห้องแล็บของรพ. ใช้เวลารอผลประมาณ 4ชั่วโมง โดยให้นอนรอดูอาการอยู่ที่ห้องด้านนอกอาคารรพ. จนทราบผลและส่งผู้ป่วยไปรักษาต่อ ยืนยันว่าผู้ป่วยไม่ได้เข้าไปในอาคารของรพ.
 • นางละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ กล่าวถึงกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 ใน อ.เมือง และมีกระแสข่าวในโซเชียลว่ามีคนโทรยกเลิกการจองห้องพักใน จ.เชียงใหม่ ว่า ไม่เป็นความจริง เชื่อว่าประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ตื่นตระหนก และจากการสอบถามผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ต ในเมืองเชียงใหม่ ไม่มีการยกเลิกการจองห้องพักแต่อย่างใด
 • นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย กล่าวถึงกรณีหญิงอายุ 29 ปี เข้ามาจากเมียนมาทาง อ.แม่สาย ก่อนเดินทางไปเชียงใหม่ ว่า จ.เชียงราย มีมาตรการในการควบคุมอย่างรัดกุม ทั้งการตรวจเข้มตามแนวชายแดนของก าลังทหาร หมู่บ้านมีการคัดกรองและตรวจสอบคนแปลกหน้าหากเข้ามาในหมู่บ้าน กรณีที่เกิดขึ้นจะเรียกทุกฝ่ายประชุมวันที่ 29 พ.ย. เพื่อค้นหาข้อเท็จจริงต่อไป
 • คกก.โรคติดต่อ จ.เชียงใหม่ เปิดเผยกรณีพบหญิง อายุ 29 ปี ติดเชื้อโควิด 19 เป็นรายที่ 42 ของจังหวัด ว่า พบผู้สัมผัสทั้งหมด 306 ราย ในจ านวนนี้มีผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง 85 ราย และได้รับการตรวจหาเชื้อแล้ว 102 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด ส่วนผู้สัมผัสที่เหลือ สสจ.เชียงใหม่ได้แจ้งให้เข้ามาตรวจหาเชื้อตามกลุ่มสถานที่ และตามก าหนดวันสุดท้ายที่ต้องเฝ้าระวังคือ 14 วัน โดยให้ผู้สัมผัสกักตัวเองที่บ้าน แต่หากไม่สะดวก คกก.โรคติดต่อจ.เชียงใหม่ ได้จัดสถานที่กักกันผู้สัมผัสใกล้เสี่ยงสูงไว้แล้ว และล่าสุดมีผู้เข้ากักกันตนเอง 5 ราย ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่เดินทางไปในสถานที่เสี่ยงตามไทม์ไลน์กักกันตนเองจนครบ 14 วันหลังวันสัมผัส และทีมงานยังคงสอบสวนค้นหาผู้สัมผัสเพิ่มเติม ยืนยันว่ามีความพร้อมทั้งการตรวจแล็บและเวชภัณฑ์ต่างๆ
 
ประเด็นข่าว
 • สสจ.เชียงใหม่ แถลงกรณีพบผู้ป่วยโควิด 19 พบผู้สัมผัสทั้งหมด 306 ราย เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง 85 ราย ได้รับการตรวจหาเชื้อแล้ว 102 รายทราบผลการตรวจแล้ว 17 ราย เป็นลบทั้งหมด พร้อมแจ้ง 5 จุดเสี่ยง คือ 1.รถโดยสารประจ าทางบริษัทกรีนบัส เชียงราย-เชียงใหม่ วันที่ 24 พ.ย. 2.ร้านคิงส์เวย์ โฮสต์แอนด์คาราโอเกะ วันที่ 24 พ.ย. 3.โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เรื่องอีเรียมซิ่ง โรงที่ 6 เวลา 15.36-18.45 น. วันที่ 25 พ.ย. 4.ร้านชาบูชิ เซ็นทรัลเฟสติวัล วันที่ 25 พ.ย. และ 5.ร้านวัตสัน เซ็นทรัลเฟสติวัล ประชาชนที่เข้าไปในจุดดังกล่าวขอให้แจ้งเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19

2.หวั่นเชื้อกลายพันธุ์แม้มีวัคซีน

 • นักวิชาการมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ รวมถึงม.ร็อกกีเฟลเลอร์ และม.เพนซิลเวเนีย กระตุ้นให้บริษัทเวชภัณฑ์ผู้ผลิตวัคซีนรายต่างๆ จับตาการทดสอบวัคซีนอย่างใกล้ชิด และเก็บตัวอย่างจากอาสาสมัครเป็นระยะ เพื่อดูโอกาสความเป็นไปได้ที่ไวรัสโควิด 19 จะกลายพันธุ์ เพราะแม้ว่าโลกจะมีวัคซีนแล้วแต่ไวรัสไม่ได้หยุดวิวัฒนาการตัวเอง และแม้ไวรัสโควิด 19 จะมีคุณสมบัติไม่เหมือนไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่กลายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็อาจพัฒนาตัวเอง
Ads block

สถานการณ์ในต่างประเทศ

 • ประเทศในยุโรป หลายประเทศได้เริ่มอนุญาตให้ร้านค้ากลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งช่วงเทศกาลวันหยุดที่ก าลังจะมาถึง หลังจากการควบคุมโควิด19 มีความคืบหน้าไปในทางที่ดี
 • ฮ่องกง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จ านวนสองหลัก ผู้ติดเชื้อรวมสูงถึง 6,000 ราย ทางการออกค าสั่งยกระดับการควบคุมการแพร่ระบาดให้เข้มงวดขึ้น
 • สหรัฐฯ นครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประกาศห้ามการชุมนุมพบปะกันเป็นการชั่วคราวระหว่างผู้ที่อยู่คนละครัวเรือนกัน เริ่มมีผลบังคับใช้วันจันทร์และจะใช้บังคับเป็นเวลาอย่างน้อย 3 สัปดาห์ จนถึงวันที่ 20 ธ.ค.นี้
 • เมียนมา ผู้ติดเชื้อรวม 86,633 ราย เสียชีวิตรวม 1,865 ราย แซงหน้าประเทศจีน
 • มาเลเซีย ผู้ติดเชื้อรวม 61,861 ราย เสียชีวิตรวม 350 ราย รัฐบาลมาเลเซียเป็นชาติแรกของอาเซียนที่สั่งจองวัคซีนจาก บ.ไฟเซอร์สหรัฐฯ 12.8 ล้านโดส
 • สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ป่วยสะสม 62,010,805 ราย ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสะสมเกินล้านราย ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 13.4 ล้านราย ตามด้วย อินเดีย9.3 ล้านราย บราซิล 6.2 ล้านราย รัสเซีย 2.2 ล้านราย ฝรั่งเศส 2.1 ล้านราย สเปน 1.6 ล้านราย สหราชอาณาจักร 1.58 ล้านราย อิตาลี 1.53 ล้านราย อาร์เจนตินา 1.4 ล้านราย โคลอมเบีย 1.2 ล้านราย เม็กซิโกและเยอรมนี กว่า 1 ล้านราย ส่วนผู้เสียชีวิตรวม 1.449,308 ราย สหรัฐฯ เสียชีวิตมากที่สุด 271,029 ราย บราซิล 171,998 ราย อินเดีย 136,238 ราย และเม็กซิโก 104,873 ราย
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com