Home : ข่าว COVID-19

เข้มมาตรการในโรงแรมกักตัว (ASQ) สืบเนื่องจากกรณีที่มีบุคลากรทางการแพทย์ติดโควิด

เน้นย้ำมาตรการ 6 ด้าน 1) โครงสร้างอาคารและวิศวกรรม 2) บุคลากร 3) วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานและอื่นๆ 4) เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 5) การจัดการสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับชุมชน 6) โรงพยาบาลคู่สัญญาปฏิบัติการร่วม
Date: 15/12/2563 | Update: 15/12/2563 View: 590

กระทรวงสาธารณสุขเข้มมาตรการแนวปฏิบัติในสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (ASQ)

 
          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมควบคุมโรค สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โรงพยาบาลเอกชนคู่ปฏิบัติการ ASQ สถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine - ASQ) และสถานกักกันในโรงพยาบาลทางเลือก (Alternative Hospital Quarantine - AHQ) ร่วมประชุมเข้มมาตรการแนวปฏิบัติในสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 230 คน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Cisco WebEx
 
          นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงมาตรการการดำเนินงานสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (ASQ) ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนดให้ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกคนต้องได้รับการตรวจคัดกรอง แยกกัก หรือกักกัน เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ซึ่งมาจากท้องถิ่นอื่นหรือเมืองท่านอกราชอาณาจักร กรณีโรคโควิด 19 ในสถานที่ที่หน่วยงานรัฐจัดเตรียมและจัดหาสถานที่สำหรับเป็นที่กักตัว ได้แก่ สถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (ASQ) ซึ่งจากการรายงานกรณีที่มีบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก จึงจำเป็นต้องทบทวนมาตรการการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และแนวทางการควบคุมป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคในสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (ASQ) มีทั้งหมด 6 ด้าน ดังนี้
 1. โครงสร้างอาคารและวิศวกรรม
 2. บุคลากร
 3. วัสดุ อุปกรณ์สำนักงานและอื่นๆ
 4. เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 5. การจัดการสิ่งแวดล้อมและเป็นมิตรกับชุมชน
 6. โรงพยาบาลคู่สัญญาปฏิบัติการร่วมและความสะดวกสบายเพิ่มเติม และจำนวนสถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (ASQ) มีทั้งหมด 120 แห่ง จำนวน 15,253 ห้อง โดยเน้นย้ำให้โรงพยาบาลคู่สัญญา 17 แห่ง และโรงแรมที่เข้าร่วม 120 แห่ง ปฏิบัติตามมาตรฐาน 6 ด้าน โดยเคร่งครัด
 
          นายแพทย์อเนก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันโรคเขตเมือง เสนอผลการสอบสวนโรคและเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาในประเด็นต่างๆ ให้กับโรงพยาบาลเอกชนคู่ปฏิบัติการ ASQ ดังนี้
 1. จัดเตรียมอุปกรณ์ควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ (IPC) และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้เพียงพอ
 2. บุคลากรทางการแพทย์ ตระหนักและปฏิบัติตามแนวทางการประเมิน คัดแยก และรักษาผู้ป่วย ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการควบคุมโรคติดเชื้อ COVID 19
 3. กำหนดหัวหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานพยาบาล ASQ ต้องเข้มงวดในการควบคุมกำกับการปฏิบัติงาน
 4. บุคลากรทางการแพทย์ ต้องเข้มงวดเรื่องการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันร่างกายก่อนเข้าไปตรวจเยี่ยมหรือทำหัตถการแก่ผู้เข้าพักกักตัวในห้องพัก
 5. พยาบาลไม่ควรเข้าไปวัดอุณหภูมิหรือสัมผัสโดยตรง โดยไม่มีการป้องกัน
 
          นายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ได้เสนอให้ โรงพยาบาลเอกชน คู่ปฏิบัติการ ASQ ควรปฏิบัติดังนี้
 1. ทบทวนกระบวนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและให้บริการผู้ป่วยโดยให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสัมผัสกับผู้ป่วยน้อยที่สุด แล้วใช้การสื่อสารทางไกลให้เป็นประโยชน์
 2. สอบทานการใส่และถอดอุปกรณ์ป้องกันตน (PPE) ของเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและหน่วยบริการควรให้มีจุดล้างมือและห้องอาบน้ำ ณ จุดถอด PPE ด้วย


 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
10 ธันวาคม 2563
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com