Home : PM2.5 & AQI

คลินิกมลพิษออนไลน์ รพ.นพรัตน์ราชธานี ระบบประเมินอาการ-โรคจากการสัมผัสสิ่งแวดล้อม รู้ผลเบื้องต้นทันที

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเริ่มรุนแรงขึ้นทุกขณะ และเริ่มส่งผลต่อสุขภาพและสุขภาวะของประชาชนคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยปัญหานี้ ทำให้กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี อาการ/โรค จากการสัมผัสสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำระบบ คลินิกมลพิษออนไลน์ นี้เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สำหรับ ทำการประเมินอาการที่เกิดขึ้นกับตัวเอง และรับทราบถึงคำแนะนำเบื้องต้นได้ทันที และหากพบว่ามีความรุนแรงหรือมีความจำเป็นต้องปรึกษาแพทย์ สามารถทำการนัดหมายออนไลน์ได้ทันทีเช่นกัน
Date: 15/12/2563 View: 895
image1 size: 600x400px

วิธีการใช้งาน 

 1. ไปยัง ระบบประเมินอาการ/ปรึกษาแพทย์ คลินิกมลพิษออนไลน์
 2. ระบุข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลเกี่ยวกับอาการที่มี อาทิ แน่นหน้าอก หายใจลำบาก, ไอ, เสมหะ, หายใจหอบเสียงดังหวีด ฯลฯ เป็นต้น  จากนั้นกด "ตรวจสอบผลการวินิจฉัยเบื้องต้น"
 3. ระบบจะประเมินผลวินิจฉัยเบื้องต้นให้ได้ทันที และหากพบว่ามีความรุนแรงหรือจำเป็นต้องปรึกษาหรือพบแพทย์  ก็สามารถจะทำการติดต่อออนไลน์ เพื่อรับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
ข้อมูลน่าสนใจเพิ่มเติม

จัดทำโดย
กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์
 • นายแพทย์อดุลย์ บัณฑุกุล
 • นายแพทย์ศุภกร ตุลย์ไตรรัตน์
 • ดร.วรรณา จงจิตรไพศาล
 • นางสาวนิรมล สุหลงกูด
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
679 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กทม. 10230

บริการคลินิกมลพิษทางอากาศ ทั่วประเทศ

กรุงเทพฯ

ดำเนินการโดย สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการในรพ.ในสังกัด กทม. ดังนี้
 1. โรงพยาบาลตากสิน 
  ให้บริการทุกวันจันทร์และอังคาร เวลา 13.00 - 15.00 น. 
  ณ ห้องตรวจประกันสังคม
 2. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
  ให้บริการทุกวันพุธ เวลา 13.00 - 15.00 น.
  ณ ห้องกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ชั้น 22 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี
 3. โรงพยาบาลกลาง
  ให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 15.30 น.
  ณ ห้องตรวจประกันสุขภาพ ชั้น 2 อาคาร อนุสรณ์ 100 ปี

คลินิกมลพิษกรมการแพทย์

คลินิกมลพิษในโรงพยาบาลของกรมการแพทย์ มีทั้งหมด 7 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลวัดไร่ขิง โรงพยาบาลสงฆ์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และสถาบันประสาท
 
 1. คลินิกมลพิษ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
  คลินิกอาชีวเวชศาสตร์คลินิกห้องตรวจอาชีวเวชศาสตร์
  ให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 น.-16.00 น.
  ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
  ขอบเขตงาน
  ให้บริการแก่ผู้ที่ประกอบอาชีพทุกอาชีพ
  วินิจฉัยและรักษาโรคจากการทำงาน
  ประเมินสุขภาพหลังจากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุเพื่อการกลับเข้าไปทำงาน (Return to work)
  ประเมินภาวะสุขภาพกับความเหมาะสมในการทำงาน (Fit fit work)
  ประเมินความพิการและทุพพลภาพเพื่อการใช้สิทธิ์ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
  ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน ตรวจสุขภาพประจำปี
  ให้บริการแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี วินิจฉัยและรักษาโรคจากการทำงาน
  ประเมินสุขภาพหลังจากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุเพื่อการกลับเข้าไปทำงาน (Return to work)
  ประเมินภาวะสุขภาพกับความเหมาะสมในการทำงาน (Fit fit work)
  ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
  ตรวจสุขภาพประจำปี ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
  ไวรัสตับอักเสบ บี และวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก
  รักษาและติดตามภาวะสุขภาพหลังจากได้รับอุบัติเหตุเข็มทิ่มตำ
  สัมผัสสารคัดหลั่ง ให้บริการแก่แรงงานข้ามชาติ
  ตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์เพื่อที่แรงงานข้ามชาตินำไปขออนุญาตทำงานและเพื่อซื้อประกันสุขภาพ
  ในวันจันทร์ (จันทร์เว้นจันทร์) เวลา 16.00 น. – 20 .00 น.
  ตรวจสุขภาพเพื่อออกใบรับรองแพทย์เพื่อที่แรงงานข้ามชาตินำไปขออนุญาตทำงาน
  ในวันเสาร์ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2558- มีนาคม 2559

  หมายเหตุ วันเวลาที่ให้บริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และนโยบายของกระทรวง
   
  Link

 2. คลินิกมลพิษ โรงพยาบาลราชวิถี
  จัดตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อายุรกรรมเฉพาะโรค ตึกอายุรกรรม ให้บริการในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 12.00 น. โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอด
  Link

คลินิกมลพิษในต่างจังหวัด

 1. คลินิกมลพิษ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
  เพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ
  โทร.043-518200-5   
  Link
 2. คลินิกมลพิษ โรงพยาบาลขอนแก่น
  กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
  โทร. 043 009 900
  54 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น 40000
  Link
 3. คลินิกมลพิษ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
  โทร 053910600 ต่อ 2222 1397 2162
  Link1  Link2 
 4. คลินิกมลพิษ โรงพยาบาลลำพูน
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.
  ณ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม ตึกผู้ป่วยนอก (เดิม) ชั้น 1
  โทร. 053-569100 ต่อ 1108 71108
  Link
 5. คลินิกมลพิษ โรงพยาบาลแพร่
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. วันเวลาราชการ
  ณ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม อาคารปฐมภูมิ ชั้น 2
  โทร. 053-569100 ต่อ 1108 71108
  Link
 6. คลินิกมลพิษ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
  ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุ
  โทร 034 - 470750,034-119990
  บริการฉุกเฉิน โทร 1669
  Link
 7. คลินิกมลพิษ โรงพยาบาลสระบุรี
  ณ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3
  โทร 036 343 500 
  เปิดทำการทุกวันเวลาราชการ 
  Link
 8. คลินิกมลพิษ โรงพยาบาลราชบุรี
  กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม  ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
  เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. วันเวลาราชการ
  โทร 032-719600 ต่อ 1288 1619
  Link
 9. คลินิกมลพิษ โรงพยาบาลสี่แคว
  เปิดบริการให้คำปรึกษาทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.
  หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.056-219805
  Link
ข่าวเกี่ยวข้อง

"คลินิกมลพิษ" เปิดสถิติป่วยจากฝุ่น 2 ปี เกือบ 300 คน  [ThaiPBS]

คลินิกมลพิษแห่งแรกของไทย โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พบสถิติผู้ป่วยจากมลพิษเกือบ 300 คน ใน 2 ปี 3 กลุ่มอาชีพป่วยมากสุด แม่ค้า ตำรวจจราจร และพนักงานกวาดถนน "นพ.ศุภกร ตุลย์ไตรรัตน์" ชี้ปีนี้สถานการณ์ผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากประชาชนสวมหน้ากากเพิ่มมากขึ้น
 
วันนี้ (7 ธ.ค.2563) หลังเปิดมานานเกือบ 2 ปี คลินิกมลพิษแห่งแรกของไทย โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พบผู้ป่วยจากมลพิษแล้วเกือบ 300 คน โดยในปี 62 มีผู้ป่วย 240 คน ขณะที่ปีนี้เฉพาะโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี มีผู้ป่วยลดลงเหลือ 50 คน จากพฤติกรรมประชาชนที่สวมหน้ากากมากขึ้น และคลินิกมลพิษที่เพิ่มขึ้นอีก 20 แห่ง
 
 
นพ.ศุภกร ตุลย์ไตรรัตน์ นายแพทย์ชำนาญการวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน โรงพยาบาลนพรัตนฯ เปิดเผยว่า กลุ่มโรคอันดับ 1 ที่เข้ามารักษาจากปัญหามลพิษ คือ ผู้ป่วยภูมิแพ้ รองลงมาคือ หอบหืด และโรคปอดอุดกลั้นเรื้อรัง ขณะที่คนที่มีอาชีพต้องทำงานในที่โล่งก็มีอาการป่วยจากมลพิษมากที่สุดเช่นกัน
 

“เป็นอาชีพที่ทำงานด้านนอกอาคาร อาจจะป้องกันตนเองลำบาก มีโอกาสเจอฝุ่นควันเยอะ อันดับ 1 แม่ค้า ค้าขายตามถนน หรือทางเท้า อันดับ 2 ตำรวจจราจร พบควันจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์รถ และอันดับ 3 คนกวาดถนน”

 
สำหรับแนวทางการรักษาโรคจากมลพิษ หากมีอาการไม่ร้ายแรงแพทย์คลินิกมลพิษจะทำการรักษาทันทีตามอาการ และติดตามระยะยาว พร้อมให้ข้อมูลเกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 เพื่อให้ประชาชนป้องกันตนเองได้ แต่หากมีอาการหนักจะส่งไปยังแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อไป
 
 
ทั้งนี้ นพ.ศุภกร ระบุว่า สำหรับประชาชนที่ยังไม่ทราบว่าป่วยด้วยมลพิษหรือไม่ สามารถสังเกตอาการตนเองเบื้องต้นได้ในช่วงค่าฝุ่น PM 2.5 สูง หากมีอาการไอ มีเสมหะ มีน้ำมูก ผิวหนังมีผื่นคัน คันตา สามารถมาพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาได้ทันที
 
 
นอกจากนี้ คลินิกมลพิษ ยังเปิดให้ผู้ที่ยังไม่มั่นใจว่าป่วยจากมลพิษได้ประเมินอาการออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.pollutionclinic.com โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังผู้ป่วยที่พบว่า มีอาการป่วยจากมลพิษหรือต้องการให้แพทย์ติดต่อกลับเพื่อรับคำปรึกษา ที่ผ่านมาพบผู้ป่วยจากช่องทางนี้แล้ว 85 คน
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ตรวจโควิด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]