Home : ข่าว COVID-19

มาตรการควบคุมโรคโควิด-19 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (23 ธค 63)

Date: 27/12/2563 View: 658
มติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ในการประชุมครั้งที่ 27 / 2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563

จากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวร้สโคโรนา 2019 (COVID- 19) ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อย่างต่อเนื่อง และเริ่มมีการระบาดใหม่ไปหลายพื้นที่ของประเทศ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีมติเห็นชอบ ดังนี้
 
 1. ให้ประชาชนทุกคนภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งก่อนออกจากเคหสถาน และขณะอยู่นอกเคหสถาน หรือต้องติดต่อกับบุคคลอื่น
 2. การจัดกิจกรรมทางศาสนาให้ถือปฏิบัติตามติมหาเถรสมาคม หรือประกาศจุฬาราชมนตรึ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อการเข้าร่วมพิธีกรรมของคริสต์ศาสนิกชน โดยเน้นย้ำให้ผู้ดูแลศาสนสถานแนะนำศาสนิกชนที่มาปฏิบัติศาสนกิจ
 3. สำหรับสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว ให้ขอความร่มมือแรงงานต่างด้าวหลีกเลี่ยงการเข้าไปปฏิบัติศาสนกิจในศาสนสถานเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
 4. งานหรือกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากหรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่าย เช่น งานเทศกาลปีใหม่ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมกีฬา กิจกรรมวิ่งหรือปั่นจักรยาน เป็นต้น ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด หากงานหรือกิจกรมที่มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ 300 คนขึ้นไป ก่อนการจัดงานกิจกรรม ผู้จัดงานกิจกรรมจะต้องเสนอหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอพิจารณา ดังนี้ 1) แผนการจัดงานกิจกรรม 2) แผนควบคุมโรด 3) หนังสือยินยอมให้หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอ เข้าตรวจดำเนินการในช่วงการจัดงานตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด
 5. การจัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ของหน่วยงาน การเดินทางโดยยานพาหนะให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ส่วนการจัดกิจกรรมในสถานที่หลังการเดินทางให้ปฏิบัติตามแนวทางที่ทางราชการกำหนด
 6. ตลาด ตลาดน้ด ตลาดที่มีได้เปิดให้การค้าขายป็นประจำทุกวัน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตื้มอลล์ ในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาตของโรค ตามที่ทางราชการกำหนด
  สำหรับร้านค้าหรือแผงค้าในตลาด ตลาดนัด ตลาดที่มีได้เปิดให้มีการค้าขายเป็นประจำทุกวัน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ที่จำหน่ายอาหารทะเลหรือกุ้ง ให้หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอสุ่มตรวจเชื้อโควิด- 19 พร้อมแนะนำให้เจ้าของร้านปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และให้เจ้าของสถานที่หรือผู้ประกอบการให้ความร่วมมือ อำนวยความสะดวกในการตรวจด้วย
 7. ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษา ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลใจเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ให้ปรึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรือยุธยา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลในพื้นที่หรือสายด่วนโควิด โทร. 08 1780 6767 ก่อนมีคำสั่งปิดโรงเรียนหรือสถานศึกษา
 8. ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อเนื่องตามแผนตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 แรงงานต่างด้าว ในโรงงาน สถานประกอบการ และสถานที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าว สำหรับโรงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการทุกแห่งที่มีแรงานต่างด้าว ขอความร่วมมือไม่ให้เคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว
 9. สถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า เน้นย้ำประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริการและผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด
 10. สนามมวย สนามชนไก่ สนมประลองไก่หรือสถานที่ซ้อมประลองไก่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด หากฝ้าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามอาจถูกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวได้
ทั้งนี้ รายละเอียดเป็นไปตามคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 4073/2563 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com