Home : ข่าว COVID-19

จุฬาฯ ออกประกาศแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 (ฉบับที่ 2)

Date: 28/12/2563 View: 460
ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2)
 
 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น ปรากฏว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เป็นวงกว้างในหลายจังหวัด  ทั้งมีผู้ติดเชื้อภายในประเทศเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยห่วงใยและตระหนักถึงสุขภาพของนิสิตและบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรประกาศแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เพิ่มเติม เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อโรคดังกล่าวดังนี้
 
 • ข้อ 1 ขอให้นิสิตและบุคลากรหลีกเลี่ยงการพบปะบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุจำเป็น ปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะติดเชื้อโรค COVID-19 และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งมีหน้าที่ติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด
   
 • ข้อ 2 เว้นแต่บุคลากรที่มีหน้าที่จำเป็นต้องมาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยตามที่หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลกำหนด ให้บุคลากรอื่นปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง และพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถและรักษาวินัยในการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด

  ให้หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแล มอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติตามที่เห็นสมควร โดยต้องไม่ทำให้งานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนิสิตหรือประชาชนเสียหาย และเกิดผลกระทบต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้น้อยที่สุด
   
 • ข้อ 3 ขอให้นิสิตหรือบุคลากรที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องเดินทางมายังมหาวิทยาลัยแจ้งต่อหัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลเพื่อพิจารณาอนุญาต
   
 • ข้อ 4 เพื่อให้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลอาจจัดให้มีการดำเนินการใด ๆ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งอาจสั่งการหรือดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามประกาศนี้  หรือออกประกาศแนวปฏิบัติของส่วนงานเพิ่มเติมจากประกาศนี้ก็ได้
   
 • ข้อ 5  ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับการปฏิบัติงานหรือกำกับดูแลมีอำนาจสั่งให้บุคลากรคนใดมาปฏิบัติงานก็ได้
   
 • ข้อ 6 กรณีที่มีความเสี่ยงหรือสงสัยว่าจะติดเชื้อโรค COVID-19 ขอให้นิสิตหรือบุคลากรเฝ้าสังเกตว่ามีอาการของโรค COVID-19 หรือไม่ หากมีอาการหรือเกิดความกังวลใจว่าจะติดเชื้อโรคดังกล่าว สามารถติดต่อศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-218-0568 (ในวันและเวลาทำการ) หรือสายด่วนที่หมายเลขโทรศัพท์ 091-761-0988 (ตลอด 24 ชั่วโมง) เพื่อขอรับคำปรึกษาหรือนัดหมายมาตรวจคัดกรอง
   
 • ข้อ 7  นิสิตหรือบุคลากรคนใดที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประกาศนี้อาจถูกลงโทษทางวินัย
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงเป็นประการใด มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบโดยเร็วต่อไป
 
ประกาศ ณ วันที่ 27  ธันวาคม พ.ศ. 2563
 
(ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์)
อธิการบดี
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com