Home : ท่องเที่ยวสุขภาพ

Green Hotel โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายชื่อ 74 โรงแรมทั่วประเทศที่ได้รับรางวัล Green Hotel ทั้งระดับทอง เงิน และทองแดง
Date: 24/01/2564 View: 1,725

Green Hotel โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมดำเนินโครงการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ตั้งแต่ปี 2556 อย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพสถานประกอบการให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี ยกระดับมาตรฐานการบริการพร้อมขยายจำนวนเครือข่ายโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เพื่อรองรับมาตรการการจัดซื้อ จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานภาครัฐ และสนับสนุนให้เกิดการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อเตรียมความพร้อมสถานประกอบการสู่การประเมินมาตรฐานสิ่งแวดล้อมในระดับสากล อันจะทำให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศอย่างยั่งยืนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณ์โลกร้อนที่กำลังกลายเป็นวิกฤตสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
Green Hotel - สถานประกอบการประเภทที่พักซึ่งมีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
 
สิทธิประโยชน์สำหรับโรงแรมที่เข้าร่วมการประเมินและผ่านเกณฑ์
 1. โล่ห์และประกาศนียบัตรจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงระดับมาตรฐานการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทโรงแรม อายุการรับรองเป็นเวลา 3 ปี
 2. ประชาสัมพันธ์เป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับหน่วยงานรัฐเอกชน และประชาชน เลือกเข้าพัก จัดประชุม สัมมนาและจัดกิจกรรม ผ่านช่องทางต่างๆ ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 3. ลดต้นทุนจากการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่และมีประสิทธิภาพตามแนวปฏิบัติที่ดีภาพลักษณ์ที่ดีในการร่วมอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4. ยกระดับมาตรฐานการบริการให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและเตรียมความพร้อมสู่การประเมินมาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับสากล
 
เกณฑ์การบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของสถานประกอบการประเภทโรงแรม (Green Hotel) ประกอบด้วย 7 หมวด
 1. นโยบายด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารและพนักงานร่วมดำเนินการ
 2. การพัฒนาบุคลากร บุคลากรมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการทำงานด้านบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 3. การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือจากบุคลากรของโรงแรมและลูกค้า
 4. การจัตซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงคุณภาพ ราคา และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากกระบวนการผลิต
 5. การจัดการสิ่งแวตล้อมและพลังงาน ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน มีการจัดการของเสียและมลพิษให้หมดไปหรือไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
 6. การมีส่วนร่วมกับท้องถิ่นและชุมชน ในพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ด้วยการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 7. การประเมินประสิทธิภาพเพื่อการปรับปรุงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อนำข้อมูลดำเนินงานด้านการให้บริหารดังกล่าวไปปรับปรุงการดำเนินงาน
 
แนวทางการจัดการที่ดีของ Green Hotel สู่ความสำเร็จในการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรและพลังงานที่มีประสิทธิภาพ
 • มีนโยบายและเป้าหมายในการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำสู่การปฏิบัติได้
 • มีการแต่งตั้งผู้บริหารและ Green Team เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ และมีกิจกรรม ในการลดใช้น้ำ การอนุรักษ์พลังงาน การจัดการขยะมูลฝอยและการมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมของลูกค้าและพนักงาน
 • เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่มีประสิทธิภาพ
 • การมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปะ วัฒนธรรม
แนวทางการจัดการทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและพลังงานที่มีประสิทธิภาพ
 1. การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
  เลือกใช้อุปกรณ์ สงภัณฑ์ ประหยัดน้ำ
  ตรวจสอบการรั่วไหลของท่อน้ำ
  และอุปกรณ์อย่างสม่าเสอ
  มีมาตรการรณรงค์ส่งเสริมการประหยัดน้ำ
 2. การจัดการพลังงาน
  ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
  ปรับตั้งอุณหภูมิห้องพักที่ 25 C
  มีการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ การผลิตพลังงานจากก๊าซชีวภาพ และการใช้พลังงานหมุนเวียน
 3. การบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
  มีการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดมาใช้ประโยชน์
 4. การจัดการพลังงาน
  ออกแบบอาคารสถานที่แบบประหยัดพลังงาน
  ปรับลดพื้นที่ปรับอากาศ
  ใช้แสงธรรมชาติในเวลากลางวัน
  ใช้ร่มเงาพรรณไม้เพื่อลดอุณหภูมิของกรอบอาคาร
 5. การจัดเก็บ ดัดแยก รวบรวมและกำจัดขยะที่ดี รวมทั้งมีการลดใช้ ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ (Reduce, Reuse, Recycle)
 6. จัดให้มีพื้นที่ว่าง หรือเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
Reference

รายชื่อโรงแรมที่ผ่านการรับรองโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2562

 1. แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร [ทอง]
 2. เดอะ สยาม กรุงเทพมหานคร [เงิน]
 3. เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร [เงิน]
 4. คราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค กรุงเทพมหานคร [เงิน]
 5. เดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร [เงิน]
 6. อัลมีรอซ กรุงเทพมหานคร [ทองแดง]
 7. ไมด้า งามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร [ทองแดง]
 8. เดอะแกรนด์โฟร์วิงส์ กรุงเทพมหานคร [ทองแดง]
 9. พี พี ไอส์แลนด์ วิลเลจ 2 (เกาะพีพี) กระบี่ [ทอง]
 10. อ่าวนาง ปริ๊นซ์วิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา กระบี่ [เงิน]
 11. อันดาเทวี รีสอร์ท แอนด์ สปา กระบี่ [เงิน]
 12. พีพี ชาลีบีช รีสอร์ท กระบี่ [ทองแดง]
 13. บลู โซเทล กระบี่ กระบี่ [ทองแดง]
 14. ไมด้า รีสอร์ท กาญจนบุรี กาญจนบุรี [เงิน]
 15. เจ้าหลาวทอแสงบีช จันทบุรี [ทองแดง]
 16. เป็กกี โคฟ รีสอร์ท จันทบุรี [ทองแดง]
 17. เรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์สปา ชลบุรี [ทอง]
 18. โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ท คลับ ชลบุรี [ทอง]
 19. อิมพีเรียล ริเวอร์ เฮ้าส์ รีสอร์ท เชียงราย เชียงราย [เงิน]
 20. เลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท เชียงราย [เงิน]
 21. อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่ [เงิน]
 22. ดาราเทวี เชียงใหม่ เชียงใหม่ [เงิน]
 23. วินทรี ซิตี รีสอร์ท เชียงใหม่ [เงิน]
 24. ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ เชียงใหม่ [ทองแดง]
 25. เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ เชียงใหม่ [ทองแดง]
 26. ตราดซิตี โฮเทล ตราด [เงิน]
 27. เดอะสปา เกาะช้าง รีสอร์ท ตราด [เงิน]
 28. พบทะเล โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ตราด [ทองแดง]
 29. ปาล์มสวย รีสอร์ท ตราด [ทองแดง]
 30. ชีวาปุรี บีช รีสอร์ท ตราด [ทองแดง]
 31. เกาะช้าง แกรนด์ออร์คิด รีสอร์ท ตราด [ทองแดง]
 32. ชลพฤกษ์ รีสอร์ท นครนายก [ทอง]
 33. ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม นครปฐม [เงิน]
 34. ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช นครราชสีมา [ทอง]
 35. น่าน บูติค โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท น่าน [ทอง]
 36. น่านนิรันดร์ รีสอร์ท น่าน [เงิน]
 37. น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท น่าน [ทองแดง]
 38. ศศิดารา รีสอร์ท น่าน [ทองแดง]
 39. เครสโค โฮเทล บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ [เงิน]
 40. อมารี หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ [เงิน]
 41. วรบุระ รีสอร์ท แอนด์ สปา ประจวบคีรีขันธ์ [ทองแดง]
 42. บียอน รีสอร์ท เขาหลัก พังงา [ทอง]
 43. รัตนาปาร์ค พิษณุโลก [ทองแดง]
 44. ไอธารารีสอร์ท แอนด์ สปา เพชรบุรี [ทอง]
 45. ธารามันตรา ชะอ้า รีสอร์ท เพชรบุรี [ทองแดง]
 46. วีรันดา รีสอร์ท แอนด์ สปา เพชรบุรี [เงิน]
 47. ลีฟวัลเล่ย์ เพชรบุรี [เงิน]
 48. เชอราตัน หัวหิน เพชรบุรี [เงิน]
 49. ลองบีช ชะอ้า เพชรบุรี [ทองแดง]
 50. เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ภูเก็ต [ทอง]
 51. เดอะ ซิส กะตะ รีอสร์ท ภูเก็ต [ทอง]
 52. ภูเก็ต ออร์คิด รีสอร์ท แอนด์สปา ภูเก็ต [ทอง]
 53. โคโม่ พ้อย ยามู ภูเก็ต [ทอง]
 54. วนาคาร บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา พังงา [ทอง]
 55. บัญดารา วิลล่า ภูเก็ต ภูเก็ต [เงิน]
 56. วิลแฮม แกรนด์ ภูเก็ต กะหลิม เบย์ ภูเก็ต [เงิน]
 57. รอยัล ภูเก็ต ซิตี ภูเก็ต [เงิน]
 58. เซ็นทารา บลู มารีน รีสอร์ท และ สปา ภูเก็ต ภูเก็ต [เงิน]
 59. เครสท์ รีสอร์ท แอนด์ พูล วิลล่า ภูเก็ต [เงิน]
 60. อริญชย์นารา บางเทาบีช รีสอร์ท ภูเก็ต [ทองแดง]
 61. สลีพ วิธ มี ดีไซน์ โฮเทล แอท ป่าตอง ภูเก็ต [ทองแดง]
 62. สตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง ระยอง [เงิน]
 63. เชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน เลย [ทอง]
 64. เลยพาเลซ เลย [ทอง]
 65. ภูเรือ แฌงค์ชัวรี รีสอร์ท แอนด์ สปา เลย [ทองแดง]
 66. ภูเรือบุษบา รีสอร์ท แอนด์ สปา เลย [ทองแดง]
 67. ม้วนมาณี บูทิค โฮเทล เลย [ทองแดง]
 68. เซ็นทารา หาดใหญ่ สงขลา [เงิน]
 69. เดอะ คัลเลอร์ลิฟวิ่ง สมุทรปราการ [ทองแดง]
 70. สุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา สุโขทัย [ทอง]
 71. เลเจนด้า สุโขทัย รีสอร์ท (โรงแรมหมู่บ้านไทย) สุโขทัย [ทอง]
 72. เซ็นทาราวิลล่า สมุย สุราษฏร์ธานี [เงิน]
 73. สมุยรีโซเทล บีช รีสอร์ท สุราษฏร์ธานี [ทองแดง]
 74. ไวท์แซนด์ สมุย รีสอร์ท สุราษฏร์ธานี [ทองแดง]
* หมายเหตุ หมดอายุการรับรอง ปี 2565
** [ทอง/เงิน/ทองแดง] คือระดับรางวัล
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]