Home : กัญชาทางการแพทย์ / วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา

วิสาหกิจชุมชน 3 แห่งแรกที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชาในประเทศไทย

วิสาหกิจชุมชนเพลาเพลิน รพ.คูเมือง วิสาหกิจชุมชนรักจังฟาร์ม วังน้ำเขียว วิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งแพม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
Date: 29/01/2564 View: 4,774
วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชาทั้ง 3 แห่ง ได้แก่
 1. วิสาหกิจศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร เพลาเพลินเพื่อชุมชน สังกัด รพ.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์
 2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจังฟาร์มวังน้ำเขียว อ. วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา สังกัด รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 
[รายชื่อวิสาหกิจชุมชนทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชาได้]1. วิสาหกิจศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร เพลาเพลินเพื่อชุมชน จ.บุรีรัมย์

สังกัด รพ.คูเมือง อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

ข่าว/ความเคลื่อนไหว

2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจังฟาร์มวังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว นครราชสีมา 

สังกัด รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ข่าว/ความเคลื่อนไหว

3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 

สังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เพจ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุก,เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม จ.แม่ฮ่องสอน
ข่าว/ความเคลื่อนไหว

ความเคลื่อนไหว หน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ   

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรล้านนา

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรียพ์เพชรล้านนา ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ได้ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปลูกกัญชาสายพันธุ์ไทย ระบบแปลงเปิด ใช้กลไกตามธรรมชาติ ในพื้นที่ 3,908 ตรม. จำนวน 2,000 ต้น/รอบ/ปี ได้เก็บเกี่ยวรอบแรกและส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่ กองพัฒนายาแผนไทย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี และโรงพยาบาลคูเมือง จ.บุรีรัมย์ แล้ว 3,664.19 กิโลกรัม ส่วนรอบที่ 2 ปลูกแล้ว 2,000 ต้น (อายุ 3 เดือน) [มติชน 29/1/2021 ]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กัญชา 6 ต้น ที่โนนมาลัย

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยโนนมาลัย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนมาลัย  รับต้นแม่พันธุ์กัญชาสายพันธุ์หางกระรอกจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สำหรับนำมาใช้ปลูกที่วิสาหกิจชุมชนบ้านละ 6 ต้น และนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ
 

แนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา พ.ศ. 2562

การดำเนินการจะแบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่
- กรณีปลูกเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ทางการแพทย์ 
- กรณีปลูกเพื่อศึกษาวิจัย

กรณีปลูกเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ทางการแพทย์ 

 1.  ชื่อผู้ขอรับอนุญาต 
 2. วัตถุประสงค์การดำเนินงาน
 3. แผนการผลิต แผนการจำหน่าย และแผนการใช้ประโยชน์ มีเอกสารรายละเอียดการซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าระหว่างเกษตรกรเจ้าของฟาร์มกับผู้ซื้อผลผลิต

ขั้นตอนดำเนินงาน 8 ขั้นตอน 

 1. รายละเอียดเมล็ดพันธุ์ ส่วนขยายพันธุ์ ชื่อสายพันธุ์ จำนวนเมล็ดพันธุ์ และแหล่งที่มา 
 2. วิธีการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และสถานที่เก็บภายหลังการเก็บเกี่ยว ทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานการเก็บเกี่ยวดีของพืชสมุนไพร
 3. ระยะเวลาการดำเนินการ
 4. ขั้นตอนการทำลายส่วนอื่นๆ ของกัญชาที่ไม่เกี่ยวข้องภายหลังการเก็บเกี่ยว
 5. วิธีการเตรียมสารสกัดและอุปกรณ์ที่ใช้
 6. การควบคุมคุณภาพสารสกัด
 7. การคำนวนปริมาณสารที่ได้
 8. การทำลายของที่เหลือจากการสกัด
ข้อมูลจาก ขั้นตอนขออนุญาตปลูกกัญชา-บุรีรัมย์โมเดล [Youtube] 

สืบค้นข้อมูลผู้อนุญาต

สืบค้น สืบค้นข้อมูลการอนุญาตสถานที่ (ปลูก ผลิต จำหน่าย) เกี่ยวกับกัญชา (อย.)
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]