10 ข้อควรรู้ก่อนขออนุญาตปลูกกัญชง

Feb 04, 2021 301

คู่มือผู้ประกอบการในการขออนุญาต โดยจะมี 10 ข้อควรรู้ในการขออนุญาตปลูกกัญชง

คู่มือผู้ประกอบการในการขออนุญาต โดยจะมี 10 ข้อควรรู้ในการขออนุญาตปลูกกัญชง ดังต่อไปนี้
 1. พื้นที่ปลูกอยู่จังหวัดไหน ให้ยื่นขอที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น โดยสามารถยื่นขอได้ตลอดปี และขั้นตอนการอนุญาตประมาณ 120 วัน นับแต่วันที่หลักฐานครบถ้วนและยื่นชำระเงินค่าคำขออนุญาต  ดังนั้นผู้ขออนุญาตควรวางแผนการยื่นคำขออนุญาตให้สอดคล้องเช่น ยื่นคำขออนุญาตเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อปลูกเดือนกรกฎาคม เป็นต้น
 2. การขออนุญาตปลูกกัญชง เช่น เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม ไม่จำกัดพื้นที่ จะขออนุญาตพื้นที่เท่าไรก็ได้ 
 3. เอกสารสิทธิ์ที่ดินในการขออนุญาตต้องชอบด้วยกฎหมาย ไม่บุกรุกป่า เช่น โฉนด หรือ นส. 3 ก หากผู้ขอไม่ได้เป็นเจ้าของจะต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่เพื่อผลิตยาเสพติดให้โทษตามแบบฟอร์มที่กำหนดทั้งนี้ แบบภ.บ.ท.5 และภ.บ.ท. 6 ไม่ถือเป็นเอกสารถือครองที่ดิน ไม่สามารถใช้ขออนุญาตได้
 4. สถานที่ปลูก ต้องมีแนวเขตพื้นที่ปลูกที่เห็นได้ชัด แยกจากการปลูกพืชชนิดอื่นเป็นสัดส่วนชัดเจน
 5. มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ปลูกพื้นที่เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์หรือกัญชงหลังการเก็บเกี่ยวและแยกเก็บกัญชงเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับวัตถุอื่น
 6. ถ้าพื้นที่ปลูกตั้งอยู่ในเขตชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวและสถานศึกษาต้องมีระบบป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลภายนอก เช่น รั้วลวดหนาม ปิดกั้นทั้ง 4 ด้านของพื้นที่ปลูก จำกัดประตูทางเข้าออกพื้นที่จำเป็น 
 7. กำหนดบัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์ เข้า-ออก พื้นที่ปลูกกำหนดและผู้รับผิดชอบเฉพาะเป็นผู้ควบคุมในกิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร
 8. ผู้ขออนุญาตหรือผู้ดำเนินการ ต้องมีหนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยยื่นขอที่สถานีตำรวจภูธรที่มีภูมิลำเนาอยู่ 
 9. มีค่าใช้จ่ายคือ คำขอรับอนุญาตฯ ใบละ 500 บาท และค่าหนังสือสำคัญอนุญาต ฉบับละ 4,000 บาท
 10. การปลูกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการเกษตร เช่น การวิเคราะห์คุณภาพของดินและน้ำ การตรวจสารปนเปื้อนยาฆ่าแมลงโลหะหนัก และจัดให้มีระบบติดตามจากต้นทางสู่ปลายทาง และตรวจสอบย้อนกลับเพื่อควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต โดยผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตปลูกกัญชง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขออนุญาตได้ที่ กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ฐานเศรษฐกิจ
3 กพ 2564

ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาต ผลิต (ปลูก) ของกัญชง

รับคำขออนุญาต

ในเขตต่างจังหวัด ให้ยื่นที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ณ ท้องที่ที่สถานที่ผลิตกัญชง ตั้งอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นที่กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 • เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานว่าถูกต้องและครบถ้วนและลงนามผู้ตรวจสอบคำขอและวันที่รับในแบบคำขออนุญาต
 • หมายเหตุ; คืนคำขออนุญาต หากไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน หากผู้ขออนุญาตไม่แก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขออนุญาตทราบด้วย
   

ตรวจสอบพื้นที่ก่อนการอนุญาต

 • ในเขตต่างจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ตรวจพื้นที่ปลูกกัญชง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเสนอคำขอรับอนุญาตและผลการตรวจสอบพื้นที่ ต่อคณะกรรมการจังหวัด เพื่อพิจารณาแล้วจัดทำความเห็นประกอบคำขอฯ ส่งมายัง อย.
 • ในเขตกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะดำเนินการตรวจพื้นที่ปลูก และนำเสนอผลการตรวจเข้าประชุมคณะอนุกรรมการฯ
หมายเหตุ; คณะกรรมการจังหวัด ตามกฎกระทรวงข้อ ๑๓ (๒) ประกอบไปด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธานกรรมการ เกษตรจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ส. ภาคที่
เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ

พิจารณาออกใบอนุญาต

 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นำคำขอรับอนุญาต/ผลการตรวจสอบสถานที่/ ความเห็นของคณะกรรมการจังหวัด เสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง/เสนอความเห็น
 • นำความเห็นและการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ (แล้วแต่กรณี) เสนอเข้าประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาอนุญาต/ออกใบอนุญาต
กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
10 ข้อควรรู้ก่อนขออนุญาตปลูกกัญชง HealthServ.net
10 ข้อควรรู้ก่อนขออนุญาตปลูกกัญชง HealthServ.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว องค์การมหาชน
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว องค์การมหาชน
โรงพยาบาลราชพฤกษ์
โรงพยาบาลราชพฤกษ์
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศ
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ รัตนาธิเบศ
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย
Worldwide IVF Center

โปรโมชั่น Oocyte Freezing

ราคาพิเศษ 125,000
Worldwide IVF Center
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com