Home : กัญชาทางการแพทย์ / กฏหมายเกี่ยวกับกัญชา การปลูก การผลิต

10 ข้อควรรู้ก่อนขออนุญาตปลูกกัญชง

คู่มือผู้ประกอบการในการขออนุญาต โดยจะมี 10 ข้อควรรู้ในการขออนุญาตปลูกกัญชง
Date: 04/02/2564 View: 1,475
คู่มือผู้ประกอบการในการขออนุญาต โดยจะมี 10 ข้อควรรู้ในการขออนุญาตปลูกกัญชง ดังต่อไปนี้
 1. พื้นที่ปลูกอยู่จังหวัดไหน ให้ยื่นขอที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนั้น โดยสามารถยื่นขอได้ตลอดปี และขั้นตอนการอนุญาตประมาณ 120 วัน นับแต่วันที่หลักฐานครบถ้วนและยื่นชำระเงินค่าคำขออนุญาต  ดังนั้นผู้ขออนุญาตควรวางแผนการยื่นคำขออนุญาตให้สอดคล้องเช่น ยื่นคำขออนุญาตเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อปลูกเดือนกรกฎาคม เป็นต้น
 2. การขออนุญาตปลูกกัญชง เช่น เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม ไม่จำกัดพื้นที่ จะขออนุญาตพื้นที่เท่าไรก็ได้ 
 3. เอกสารสิทธิ์ที่ดินในการขออนุญาตต้องชอบด้วยกฎหมาย ไม่บุกรุกป่า เช่น โฉนด หรือ นส. 3 ก หากผู้ขอไม่ได้เป็นเจ้าของจะต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้พื้นที่เพื่อผลิตยาเสพติดให้โทษตามแบบฟอร์มที่กำหนดทั้งนี้ แบบภ.บ.ท.5 และภ.บ.ท. 6 ไม่ถือเป็นเอกสารถือครองที่ดิน ไม่สามารถใช้ขออนุญาตได้
 4. สถานที่ปลูก ต้องมีแนวเขตพื้นที่ปลูกที่เห็นได้ชัด แยกจากการปลูกพืชชนิดอื่นเป็นสัดส่วนชัดเจน
 5. มีมาตรการรักษาความปลอดภัย ในบริเวณพื้นที่ปลูกพื้นที่เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์หรือกัญชงหลังการเก็บเกี่ยวและแยกเก็บกัญชงเป็นสัดส่วนไม่ปะปนกับวัตถุอื่น
 6. ต้องมีระบบป้องกันการเข้าถึงจากบุคคลภายนอก ถ้าพื้นที่ปลูกตั้งอยู่ในเขตชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวและสถานศึกษา  เช่น รั้วลวดหนาม ปิดกั้นทั้ง 4 ด้านของพื้นที่ปลูก จำกัดประตูทางเข้าออกพื้นที่จำเป็น 
 7. กำหนดบัญชีรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์ เข้า-ออก พื้นที่ปลูกกำหนดและผู้รับผิดชอบเฉพาะเป็นผู้ควบคุมในกิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร
 8. ไม่มีประวัติอาชญากรรม ผู้ขออนุญาตหรือผู้ดำเนินการ ต้องมีหนังสือผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยยื่นขอที่สถานีตำรวจภูธรที่มีภูมิลำเนาอยู่ 
 9. มีค่าใช้จ่าย คือ คำขอรับอนุญาตฯ ใบละ 500 บาท และค่าหนังสือสำคัญอนุญาต ฉบับละ 4,000 บาท
 10. การปลูกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการเกษตร เช่น การวิเคราะห์คุณภาพของดินและน้ำ การตรวจสารปนเปื้อนยาฆ่าแมลงโลหะหนัก และจัดให้มีระบบติดตามจากต้นทางสู่ปลายทาง และตรวจสอบย้อนกลับเพื่อควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต โดยผู้ที่ประสงค์จะขออนุญาตปลูกกัญชง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขออนุญาตได้ที่ กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ฐานเศรษฐกิจ
3 กพ 2564

ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาต ผลิต (ปลูก) ของกัญชง

รับคำขออนุญาต

ในเขตต่างจังหวัด ให้ยื่นที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ณ ท้องที่ที่สถานที่ผลิตกัญชง ตั้งอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นที่กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 • เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานว่าถูกต้องและครบถ้วนและลงนามผู้ตรวจสอบคำขอและวันที่รับในแบบคำขออนุญาต
 • หมายเหตุ; คืนคำขออนุญาต หากไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน หากผู้ขออนุญาตไม่แก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด และแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ขออนุญาตทราบด้วย
   

ตรวจสอบพื้นที่ก่อนการอนุญาต

 • ในเขตต่างจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ตรวจพื้นที่ปลูกกัญชง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเสนอคำขอรับอนุญาตและผลการตรวจสอบพื้นที่ ต่อคณะกรรมการจังหวัด เพื่อพิจารณาแล้วจัดทำความเห็นประกอบคำขอฯ ส่งมายัง อย.
 • ในเขตกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จะดำเนินการตรวจพื้นที่ปลูก และนำเสนอผลการตรวจเข้าประชุมคณะอนุกรรมการฯ
หมายเหตุ; คณะกรรมการจังหวัด ตามกฎกระทรวงข้อ ๑๓ (๒) ประกอบไปด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ประธานกรรมการ เกษตรจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ส. ภาคที่
เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ

พิจารณาออกใบอนุญาต

 • สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นำคำขอรับอนุญาต/ผลการตรวจสอบสถานที่/ ความเห็นของคณะกรรมการจังหวัด เสนอคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรอง/เสนอความเห็น
 • นำความเห็นและการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ (แล้วแต่กรณี) เสนอเข้าประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาอนุญาต/ออกใบอนุญาต
กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 
 
10 ข้อควรรู้ก่อนขออนุญาตปลูกกัญชง (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img4 size: 800x1131 px
10 ข้อควรรู้ก่อนขออนุญาตปลูกกัญชง (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img5 size: 800x1131 px
10 ข้อควรรู้ก่อนขออนุญาตปลูกกัญชง (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img6 size: 509x720 px
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ตรวจโควิด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]