รายชื่อผู้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) เฮมพ์ (2561-2563)

Feb 07, 2021 229

รายชื่อผู้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์

ปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
 
เลขที่หนังสือสำคัญ ผู้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ จังหวัดและจำนวนพื้นที่ปลูก วันที่ออก – วันที่สิ้นอายุ ของหนังสือสำคัญ
 • 1/2563 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  เพื่อปลูก  เก็บเกี่ยว หรือแปรสภาพเฮมพ์สำหรับการศึกษาวิจัย จ.ปทุมธานี ปลูก 1 พื้นที่ 153.6 ตารางเมตร 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
 • 2/2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
  เพื่อปลูก  เก็บเกี่ยว หรือแปรสภาพเฮมพ์สำหรับใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
  จ.เชียงใหม่ ปลูก 2 พื้นที่  4 ไร่ 29 พฤษภาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
 • 3/2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
  เพื่อปลูก  เก็บเกี่ยว หรือแปรสภาพเฮมพ์สำหรับการศึกษาวิจัย
  จ.เชียงใหม่ ปลูก 6 พื้นที่  12 ไร่ 29 พฤษภาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
 • 4/2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
  เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์รับรองสำหรับจำหน่ายหรือแจกสำหรับการส่งเสริมตามวัตถุประสงค์ (1) (2) หรือ (3) จ.เชียงใหม่ ปลูก 41 พื้นที่ 115 ไร่ 29 พฤษภาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
 • 5/2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
  เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์รับรองสำหรับจำหน่ายหรือแจกสำหรับการส่งเสริมตามวัตถุประสงค์ (1) (2) หรือ (3) จ.เชียงราย ปลูก 27 พื้นที่ 92 ไร่ 29 พฤษภาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
 • 6/2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
  เพื่อปลูก  เก็บเกี่ยว หรือแปรสภาพเฮมพ์สำหรับการศึกษาวิจัย
  จ.ตาก ปลูก 1 พื้นที่ 1 ไร่ 19 มิถุนายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
 • 7/2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
  เพื่อปลูก เก็บเกี่ยว หรือแปรสภาพเฮมพ์สำหรับใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
  จ.ตาก ปลูก 34 พื้นที่  255 ไร่ 2 งาน 19 มิถุนายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
 • 8/2563 องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
  เพื่อปลูก  เก็บเกี่ยว หรือแปรสภาพเฮมพ์สำหรับใช้ประโยชน์ในครัวเรือน จ.ตาก ปลูก 47 พื้นที่ 113 ไร่ 19 มิถุนายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563
 • 9/2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เพื่อปลูก  เก็บเกี่ยว หรือแปรสภาพเฮมพ์สำหรับการศึกษาวิจัย จ.พิษณุโลก ปลูก 5 พื้นที่ 258 ตารางเมตร 24 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
 • 11/2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
  เพื่อปลูก  เก็บเกี่ยว หรือแปรสภาพเฮมพ์สำหรับการศึกษาวิจัย จ.นครราชสีมา ปลูก 1 พื้นที่ 80 ตารางเมตร 24 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
 • 12/2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย
  เพื่อปลูก เก็บเกี่ยว หรือแปรสภาพเฮมพ์สำหรับใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ จ.เชียงใหม่ ปลูก 3 พื้นที่  8 ไร่ 24 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
 • 13/2563 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
  เพื่อปลูก เก็บเกี่ยว หรือแปรสภาพเฮมพ์สำหรับใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ จ.เชียงใหม่ ปลูก 6 พื้นที่ 15 ไร่ 24 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
 • 14/2563 องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยง
  เพื่อปลูก  เก็บเกี่ยว หรือแปรสภาพเฮมพ์สำหรับการศึกษาวิจัย จ.เชียงใหม่ ปลูก 1 พื้นที่ 10 ไร่ 24 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
 • 15/2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
  เพื่อปลูก  เก็บเกี่ยว หรือแปรสภาพเฮมพ์สำหรับการศึกษาวิจัย จ.เชียงใหม่ ปลูก 5 พื้นที่ 393 ตารางวา 24 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
 • 16/2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  เพื่อปลูก  เก็บเกี่ยว หรือแปรสภาพเฮมพ์สำหรับ การศึกษาวิจัย จ.บุรีรัมย์ ปลูก 1 พื้นที่ 5,700 ตารางเมตร 3 กันยายน 2563 - 31 ธันวาคม 2563
 • 18/2563 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  เพื่อปลูก  เก็บเกี่ยว หรือแปรสภาพเฮมพ์สำหรับ การศึกษาวิจัย จ.นครนายก ปลูก 1 พื้นที่  72 ตารางเมตร 28 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
 • 19/2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  เพื่อปลูก  เก็บเกี่ยว หรือแปรสภาพเฮมพ์สำหรับ การศึกษาวิจัย จ.ขอนแก่น ปลูก 1 พื้นที่  1,664 ตารางเมตร 28 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
 
 

 ปี 2562 

 • 1/2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  เพื่อปลูก  เก็บเกี่ยว หรือแปรสภาพเฮมพ์สำหรับการศึกษาวิจัย กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 25 ตารางเมตร
 • 2/2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
  เพื่อปลูก  เก็บเกี่ยว หรือแปรสภาพเฮมพ์สำหรับการศึกษาวิจัย
  จ. ตาก ปลูก 1 พื้นที่ 2 ไร่ จ.เชียงใหม่ ปลูก 1 พื้นที่  2 ไร่
 • 3/2562 องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
  เพื่อปลูก เก็บเกี่ยว หรือแปรสภาพเฮมพ์สำหรับใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
  จ. ตาก ปลูก 66 พื้นที่ 235 ไร่ 2 งาน
 • 4/2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
  เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์รับรองสำหรับจำหน่ายหรือแจกสำหรับการส่งเสริมตามวัตถุประสงค์ (1) (2) หรือ (3) จ.เชียงราย ปลูก 37 พื้นที่ 118 ไร่ จ.เชียงใหม่ ปลูก 13 พื้นที่ 42 ไร่
 • 5/2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
  เพื่อปลูก เก็บเกี่ยว หรือแปรสภาพเฮมพ์สำหรับใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
  จ.เชียงใหม่ ปลูก 2 พื้นที่ 5 ไร่
 • 7/2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  เพื่อปลูก เก็บเกี่ยว หรือแปรสภาพเฮมพ์สำหรับใช้ประโยชน์ในครัวเรือน
  จ.แม่ฮ่องสอน ปลูก 2 พื้นที่ 7 ไร่
 • 8/2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
  เพื่อปลูก  เก็บเกี่ยว หรือแปรสภาพเฮมพ์สำหรับการศึกษาวิจัย
  จ.แม่ฮ่องสอน ปลูก 3 พื้นที่ 3 ไร่
 • 9/2562 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  เพื่อปลูก  เก็บเกี่ยว หรือแปรสภาพเฮมพ์สำหรับการศึกษาวิจัย
  จ.ปทุมธานี ปลูก 1 พื้นที่ 153.6 ตารางเมตร
 • 10/2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร
  เพื่อปลูก  เก็บเกี่ยว หรือแปรสภาพเฮมพ์สำหรับการศึกษาวิจัย
  จ.พิษณุโลก ปลูก 5 พื้นที่รวม 258 ตารางเมตร   
 

ปี 2561

 • 1/2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
  เพื่อปลูก  เก็บเกี่ยว หรือแปรสภาพเฮมพ์สำหรับการศึกษาวิจัย จ.เชียงใหม่ ปลูก 6 พื้นที่ 70 ไร่จ.เชียงราย ปลูก 2 พื้นที่ 95 ไร่จ.น่าน ปลูก 1 พื้นที่ 2 ไร่จ. ตาก ปลูก 1 พื้นที่ 2 ไร่
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั
โรงพยาบาลบางไผ่
โรงพยาบาลบางไผ่
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com