Home : กัญชาทางการแพทย์ / ความรู้สุขภาพ กัญชาทางการแพทย์

อิสระ 01 กัญชาพันธุ์แรกผ่านเกณฑ์พันธุ์พืชขึ้นทะเบียนของไทย โดยกรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร ตีตรากัญชาพันธุ์แรก “อิสระ 01” ผ่านการพิจารณารับรองเป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนล่าสุด หลังตรวจสอบข้อมูลและลักษณะประจำพันธุ์ตามหลักวิชาการผ่านเงื่อนไข พร้อมติดประกาศโฆษณา 30 วัน ไร้ผู้ทักท้วง หนุนเกษตรกรและนักปรับปรุงพันธุ์นำพันธุ์พืชมาขอขึ้นทะเบียนเป็นเกียรติประวัติและเป็นฐานข้อมูลพันธุ์พืชของไทย ย้ำขอขึ้นทะเบียนพืชกัญชาต้องแนบใบอนุญาตและหนังสือยืนยันจาก อย. ด้วย
Date: 12/02/2564 View: 713
อิสระ 01 กัญชาพันธุ์แรกผ่านเกณฑ์พันธุ์พืชขึ้นทะเบียนของไทย โดยกรมวิชาการเกษตร  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net

เผยโฉม อิสระ 01 กัญชาพันธุ์แรกผ่านเกณฑ์พันธุ์พืชขึ้นทะเบียนของไทย

กรมวิชาการเกษตร ตีตรากัญชาพันธุ์แรก “อิสระ 01” ผ่านการพิจารณารับรองเป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนล่าสุด หลังตรวจสอบข้อมูลและลักษณะประจำพันธุ์ตามหลักวิชาการผ่านเงื่อนไข พร้อมติดประกาศโฆษณา 30 วัน ไร้ผู้ทักท้วง หนุนเกษตรกรและนักปรับปรุงพันธุ์นำพันธุ์พืชมาขอขึ้นทะเบียนเป็นเกียรติประวัติและเป็นฐานข้อมูลพันธุ์พืชของไทย ย้ำขอขึ้นทะเบียนพืชกัญชาต้องแนบใบอนุญาตและหนังสือยืนยันจาก อย. ด้วย
 
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า นอกจากภารกิจสำคัญด้านการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์พืชเพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว กรมวิชาการเกษตรยังมีภารกิจสำคัญอีกด้านหนึ่งคือการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชซึ่งเป็นการให้การรับรองพันธุ์พืชที่มีผู้มายื่นคำขอขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 โดยเป็นการแจ้งแหล่งที่มา ประวัติ และลักษณะประจำพันธุ์ของพันธุ์พืชไว้กับกรมวิชาการเกษตร ซึ่งพืชทุกชนิด (ยกเว้นเห็ด) ที่มีข้อมูลชัดเจนและจะมีลักษณะดีเด่นทางการเกษตรหรือไม่มีก็ตามสามารถนำมาแจ้งขึ้นทะเบียนได้ โดยหากผ่านการพิจารณาแล้วกรมวิชาการเกษตรจะบันทึกในฐานข้อมูลและออกหนังสือรับรองเป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนพันธุ์ให้ไว้เป็นหลักฐาน เปรียบเสมือนการทำบัตรประจำตัวพันธุ์พืช เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช และเป็นฐานข้อมูลพันธุ์พืชของประเทศไทย
 
จากผลการดำเนินงานขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ได้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนแล้วรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,478 พันธุ์ จาก 151 ชนิดพืช โดยชนิดพืชล่าสุดที่ได้รับการขึ้นทะเบียนคือกัญชาพันธุ์อิสระ 01 ซึ่งพัฒนาคัดเลือกพันธุ์โดยกรมการแพทย์ กรมวิชาการเกษตร และมูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์ โดยสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ได้ตรวจสอบเอกสารและลักษณะประจำพันธุ์เบื้องต้นของพืชดังกล่าวตามหลักวิชาการเรียบร้อยแล้วจึงได้ออกประกาศโฆษณาเพื่อแจ้งให้สาธารณชนทราบและเปิดโอกาสให้ทักท้วงเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ผลปรากฏว่าภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันปิดประกาศไม่มีผู้ใดทักท้วง กรมวิชาการเกษตรจึงได้ออกหนังสือรับรองพันธุ์กัญชาอิสระ 1 เป็นพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 พันธุ์ล่าสุดของกรมวิชาการเกษตรเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา
 
กัญชาพันธุ์อิสระ 01 ได้มาจากการพัฒนาคัดเลือกกลุ่มประชากรกัญชาสายพันธุ์ไทยที่ปลูกอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ระยะเวลาในการดำเนินการปรับปรุงพันธุ์ประมาณ 24 ปี และได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ในโครงการปลูกและสกัดพืชกัญชาผลิตตำรับยารักษาโรค กรณีจำเป็นเฉพาะผู้ป่วยเฉพาะราย และโครงการผลิตช่อดอกกัญชาจากระบบผลิตกัญชาไทยคุณภาพสูงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งคณะผู้ดำเนินงานใช้ชื่อว่ากัญชา “พันธุ์อิสระ 01” สื่อความหมายถึง กัญชาสายพันธุ์ดีของประเทศไทยที่มีสาร Cannabinoid (CBD) ซึ่งมีสรรพคุณทางยาได้รับการปลดปล่อยให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ได้
 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การนำพันธุ์พืชมาขอขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรจะทำให้พันธุ์พืชที่ผ่านการรับรองได้รับความเชื่อมั่นและการยอมรับในคุณสมบัติของพันธุ์ ซึ่งผู้ที่ต้องการนำพันธุ์พืชมาขอรับการขึ้นทะเบียนสามารถมายื่นคำขอได้ที่สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช หรือยื่นคำขอทางไปรษณีย์ โดยจะต้องมีข้อมูลที่มาของพันธุ์พืชที่จะขอขึ้นทะเบียน ได้แก่ ชื่อพันธุ์ แหล่งที่มา ประวัติพันธุ์ วิธีการปรับปรุงพันธุ์ ลักษณะประจำพันธุ์ทางพฤกษศาสตร์ ลักษณะอื่น ๆ และรูปภาพต้น ใบ ดอก และผล เอกสารหลักฐานยืนยันตัวบุคคล นิติบุคคล หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) กรณีขอขึ้นทะเบียนพืชกัญชงและกัญชาซึ่งเป็นพืชยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 จะต้องแนบหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายยาเสพติดให้โทษจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ด้วย
 
คุณสมบัติของพันธุ์ที่จะยื่นขอหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนพันธุ์ต้องมีความแตกต่างทางสัณฐานวิทยา มีความสม่ำเสมอ มีความคงตัว รวมถึงมีชื่อไม่ซ้ำและเหมาะสม หากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องจะจัดทำข้อมูลเสนออธิบดีกรมวิชาการเกษตรเพื่อประกาศโฆษณาบนเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร และติดประกาศที่สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช เป็นระยะเวลา 30 วัน เพื่อแจ้งให้สาธารณชนทราบและเปิดโอกาสให้ทักท้วง กรณีไม่มีผู้ทักท้วงภายใน 30 วัน นับจากวันปิดประกาศ กรมวิชาการเกษตรจะออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ ให้เจ้าของพันธุ์ต่อไป ผู้ที่สนใจจะนำพันธุ์พืชมาขอรับการขึ้นทะเบียนสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช โทรศัพท์ 0-2940-7214 และค้นหาข้อมูลการขึ้นทะเบียนและแบบฟอร์มคำขอได้ที่ www.doa.go.th/pvp (สำนักงานคุ้มครองพันธุ์พืช)

กรมวิชาการเกษตร
3 กุมภาพันธ์ 2564

“อิสระ 01” กัญชาทางการแพทย์พันธุ์แรกของไทย [Medicinal Thai Cannabis]

 
กำเนิด กัญชาสายพันธุ์ " อิสระ 01” นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2477 จนถึงปัจจุบัน เป็นวลายาวนานถึง 85 ปี ที่กัญชง-กัญชาสายพันธุ์ไทย ต้องถูกพันธนาการด้วยบทบัญญัติของกฎหมาย ที่กําหนดให้ผู้ใดครอบครอง ขาย และใช้กัญชา เป็นความผิดอาญา
 
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 กฎหมายเปิดช่องให้โอกาสกัญชง-กัญชาไทยได้รับการนิรโทษกรรม หลุดพ้นจาก พันธนาการสู่ความเป็น “อิสระ” ปลดปล่อยศักยภาพพืชสมุนไพรแห่งความเมตตา ซึ่งเป็นสํานึกกัญชง-กัญชาสายพันธุ์ ไทย เป็นพืชพื้นถิ่นของไทย สามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศของประเทศไทย ปลูกใต้ทั้งใน โรงเรือนเปิดและพื้นที่กลางแจ้ง ปลูกด้วยวิถีและภูมิปัญญาไทย ไม่ถูกครอบงําด้วยความคิดของต่างชาติ เป็นอิสระ ของความเป็นไท 
 
จึงเป็นที่มาของชื่อสายพันธุ์ “อิสระ 01″ โดยนายแพทย์อิสระ เจียวิริยบุญญา แพทย์ที่ทำเรื่องกัญชาทางการแพทย์มานานหลายปี ได้มาจากนักวิจัยอิสระ โดย ได้รับการวิจัยโดยรวบรวมตั้งแต่ ปี พ.ศ.2546 ทําการ คัดเลือกตามขั้นตอนการปรับปรุงพันธุ์และส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับอนุญาต ตาม พรบ. 
ตรวจหาสารได้ สายพันธุ์ที่มีคุณลักษณะทางยาและเส้นใย มีอัตราส่วนจากการสกัดของสาร THC และ CBD ใกล้เคียง 1:1 กัญชาสายพันธุ์ " อิสระ 01” เป็นพืชจัดอยู่ในวงศ์ Carnabaceae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Carnabis sativaL ซึ่งรวมถึงพืชที่เรียกว่า กัญชง หรือ กัญชา เป็นสายพันธุ์ดีเด่นของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดยนายแพทย์อิสระ เจียวิริยบุญญา ที่ใช้ในโครงการปลูกและสกัดพืชกัญชาผลิตยารักษาโรคกรณีจําเป็น สําหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (sas) และส่งมอบเมล็ดให้ม.แม่โจ้ และมทร.ล้านนานำไปปลูกในโครงการmou ระหว่างกรมการแพทย์  องค์การเภสัชกรรม ม.แม่โจ้ มทร.ล้านนา 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
เป็นพืชแบบฤดูเดียว หรือ ทั้ง 2 ฤดู ความสูง ที่อายุ 100-120 วัน ของแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ในฤดูฝน ปกติมีความสูง 3-3.5 เมตรหรือมากกว่า สภาพปลูกชิดใช้เส้นใยหรือใบ ล้าต้นเรียว กิ่งน้อย ส่วนสนาพปลูกห่าง 1×1 – 1.5×1.5 เมตร เพื่อผลิตดอก และเมล็ด ล้าต้นแตกกิ่งเฉลี่ย 30 กิ่งต่อต้น ใบเป็นแบบ ใบหนัก คล้ายขนนก มีใบย่อยเฉลี่ย 5-7 ใบ มากกว่า 90% ของใบทั้งหมดต่อต้น ใบเรียวรูป หอกกว้าง ส่วนของใบย่อย ในกลางมีความกว้างของใบเฉลี่ยมากกว่า 2 เซนติเมตร ที่อายุ 60 วันหลังงอก ขอบใบเป็นรอยหยักแบบฟันเลื่อย รอยหยักลึกมากกว่า 1 เซนติเมตร ขอบใบของรอยหยักแต่ละที่จะมีมุมเฉียงกว่า 20 องศาในยอดและใบส่วนอื่น มีสีเขียว ลําต้นสีเขียว โคนลําต้นอ่อนสีเขียวอมม่วงเล็กน้อย 
ล้าต้นแก่สีเทาอมสีน้ําตาล
เพศ แบบ dioecious มีดอกเพศผู้ เพศเมีย แยกต้นกัน การออกดอกเป็นประเภทตอบสนองต่อแสง ออกดอกช่วง ตุลาคม-พฤศจิกายน
เมล็ดมีรูปร่างกึ่งกลม สีเทาอมน้ําตาล เฉลี่ยน้ําหนัก 1,000 เมล็ต มีน้ําหนัก 32 กรัม
สภาพการปลูก
เป็นสายพันธุ์กัญชง-กัญชาที่เหมาะสมในการปลูกในสภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ปลูกได้ทุกฤดูกาล ตามสภาพการจัดการที่เหมาะสม สภาพที่สูงระดับพื้นราน ถึงที่สูงกว่าระดับน้ําทะเล 1,000 เมตร สภาพดินร่วน ระบายน้ําได้ดี อุณหภูมิ 17-27 องศาเซลเซียส
ลายพิมพ์ DNA ของ สายพันธุ์อิสระ 01
สายพันธุ์อิสระ 01 อยู่ใน Lane ที่ 2
ทําการแยกดีเอ็นเอ โดยวิธีการของ Doyle arvd Doyle (1987) ของพืชกัญชา 7 สายพันธุ์ ใช้ไพร เมอร์ OPE-04 ตามแผ่นภาพลายพิมพ์ DNA กัญชาสายพันธุ์อิสระ 01 อยู่ใน Lane ที่ 2 การปรากฏของแถบ DNA ซึ่งอยู่ในช่วง 0.3-2.0 Kbp. มีความแตกต่างกันกับสายพันธุ์อื่นๆอีก 6 สายพันธุ์ที่ปรากฏในแต่ละLane
ลักษณะเด่น
เป็นสายพันธุ์กัญชง-กัญชาของไทย อยู่ในกลุ่มให้ประโยชน์ทางยาและเส้นใย มีปริมาณสารแคนนาบินอยด์ ในกลุ่ม CBD : THC ค่าใกล้เคียง 1:1 มีระดับสารแคนนาบินอยด์ในระดับ ปานกลาง การวิเคราะห์ใบที่อายุ 60 วัน มีค่า CBD -THC Relationships อยู่ระหว่าง <2 :1 ถึง <1 : >1 มีค่าเฉลี่ย Total CBD (CBD+CBDa) เท่ากับ 6.93 และ Total THC (THC+THCa) เท่ากับ 8.55 และ มีค่าเฉลี่ยอัตราส่วนระหว่าง Total THC : Total CBD เท่ากับ 1.23:1 
ที่สามารถนําเข้าสู่กระบวน การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จ (Finished product) เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ในการรักษาโรค และอาการต่างๆ ได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียนจากเคมีบําบัด กล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง ปวดประสาท โรคพาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ รวมถึง การดูผู้ป่วยแบบประคับประคอง และการดูแลผู้ป่วย โรคมะเร็งระยะท้าย
เป็นสายพันธุ์ไทยตั้งเดิม ที่ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ จนสามารถนําไปเป็นวัตถุดิบสําหรับ ผลิตยาตามตํารับแพทย์แผนไทยซึ่งต้องใช้พันธุ์ของไทยตามสูตรยาที่เป็นภูมิปัญญาไทย
เชื่อว่า อิสระ01 จะมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมและศัตรูพืช ไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆ ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชของสภาพแปลงปลูก สามารถปลูกได้ในแปลงปลูกตามสภาพธรรมชาติทั่วไป และสภาพเรือนปลูกพืชทดลองที่มีระบบควบคุม
และทุกคนคาดหวังว่า อิสระ 01 จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์รุ่นแรกที่ส่งต่อสายพันธุ์ชั้นลูกหลานให้กับประชาชนทั้งประเทศ 
หลังจากมีการทดสอบการปลูกแบบอินทรีย์ทั้งหมดทั้งภายในและภายนอก เพื่อไม่ให้มีสารปนเปื้อนใดๆ โดยม.แม่โจ้ 
และนำส่งนวัตกรรมการปลูกที่ปลอดภัย ได้สารสำคัญสูงทางการแพทย์เหมาะกับการรักษาโรคต่างๆ ให้กับชุมชนวิสาหกิจทั่วประเทศ และประชาชนต่อไปเมื่อทุกอย่างพร้อม!!!

กัญชาไทยทางการแพทย์ Medicinal Thai Cannabis
 
อิสระ 01 กัญชาพันธุ์แรกผ่านเกณฑ์พันธุ์พืชขึ้นทะเบียนของไทย โดยกรมวิชาการเกษตร  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลมิตรประชา (เพชรเกษม 2
แพ็คเกจตรวจคัดกรองมะเร็ง...
ราคา 4,999
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com