Home :

เชิญร่วมบริจาคสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

Date: 19/02/2564 View: 815
ร่วมสมทบทุน
เชิญร่วมบริจาคสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย
 
บริจาคด้วยตนเอง
      ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 1 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 16.00 น. โทรศัพท์ 037-243018-20 ต่อ 101,102
 
      ท่านสามารถบริจาคได้ในรูปของเงินสด หรือเช็ค ขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่าย รพร.สระแก้ว กรณีที่มาบริจาคขอให้ท่านเตรียมข้อมูลเหล่านี้มาด้วย ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด E-mail ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้บริจาค และระบุวัตถุประสงค์การบริจาค (หากท่านต้องการทราบรายละเอียด สามารถสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้รับบริจาค)
 

บริจาคผ่านธนาคาร

สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว
  • ธ.ออมสิน สระแก้ว มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเพื่อบริจาคก่อสร้างอาคาร ผู้ป่วยใน 114 เตียง 020-0-436435-82 (เผื่อเรียก)
  • ธ.ออมสิน สระแก้ว รับเงินบริจาคเงินซื้อเครื่องมือแพทย์รักษาผู้ป่วยผ่าตัดสมอง 020-0-901947-52 (เผื่อเรียก)
  • ธ.กรุงไทย สระแก้ว มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 236-0-46370-5 (ออมทรัพย์)
  • ธ.ออมสิน สระแก้ว มูลนิธิ รพร. สาขาสระแก้ว เพื่อสงฆ์อาพาธและเครื่องมือแพทย์ 020-2-49605-146 (เผื่อเรียก)
สมทบทุนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
  • ธ.กรุงไทย สระแก้ว เงินบริจาคของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว 236-0-90027-7 (ออมทรัพย์)
 
การรับใบเสร็จรับเงิน
กรุณาส่ง สำเนาใบนำฝาก พร้อม ชื่อ – นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์มายังมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว เพื่อจะได้จัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป
 
มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 3 ห้องธุรการ เลขที่ 283 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000
 
โทรศัพท์ 037-243018-20 ต่อ 186 หรือ 086-8205365 สำนักงานมูลนิธิ
แฟกซ์: 037-241011
E-mail:scph.foundation@outlook.co.th


      เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สาขาสระแก้ว เป็นองค์การสาธารณกุศลลำดับที่ 456
 
ติดประกาศเกียรติคุณไว้ภายในอาคาร
      เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและยกย่องสรรเสริญผู้บริจาค
 
บัตรสิทธิพิเศษ
      มอบบัตรสิทธิพิเศษให้แก่ผู้บริจาคตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป เมื่อมาใช้บริการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว จะได้รับบริการพิเศษ เช่น อำนวยความสะดวกในการตรวจที่แผนกผู้ป่วยนอก การเข้ารักษาพยาบาลในห้องพิเศษ
 
 
เครื่องหมายตอบแทนจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
      เป็นเครื่องหมายตอบแทนจากมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้แก่หน่วยงาน องค์กร ผู้มีอุปการะคุณบริจาคเงินสมทบทุน ตามเกณฑ์ระดับ
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ปกส

283 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

บริการอื่นๆ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
บริการทั้งหมด
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
ช่องทางการบริจาคเงิน โรงพยาบาลนครพิงค์...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com