Home : กัญชาทางการแพทย์ / กฏหมายเกี่ยวกับกัญชา การปลูก การผลิต

เปิดหลักเกณฑ์และขั้นตอนสำหรับวิสาหกิจชุมชน ร่วมปลูกและจำหน่ายช่อดอกกัญชาแห้ง ป้อนองค์การเภสัชกรรม

องค์การเภสัช จึงได้กำหนด 7 หลักเกณฑ์ความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชน เอาไว้ดังนี้
Date: 21/02/2564 View: 1,749
เปิดหลักเกณฑ์และขั้นตอนสำหรับวิสาหกิจชุมชน ร่วมปลูกและจำหน่ายช่อดอกกัญชาแห้ง ป้อนองค์การเภสัชกรรม กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net

เปิดหลักเกณฑ์และขั้นตอนสำหรับวิสาหกิจชุมชน ร่วมปลูกและจำหน่ายช่อดอกกัญชาแห้ง ป้อนองค์การเภสัชกรรม

ตามที่องค์การเภสัชกรรม ได้ประกาศเจตนารมณ์ “ความร่วมมือระหว่างองค์การเภสัชกรรมกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา สร้างต้นแบบหลักเกณฑ์ความร่วมมือและจัดซื้อช่อดอกกัญชาแห้งทางการแพทย์” เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา โดยมุ่งที่จะร่วมมือกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชา (ที่ปัจจุบันได้รับอนุญาตปลูกจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้วจำนวนกว่า 80 ราย) เพื่อสร้างต้นแบบหลักเกณฑ์ความร่วมมือและจัดซื้อช่อดอกกัญชาแห้งทางการแพทย์ที่เป็นเชิงพาณิชย์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชาและผลิตภัณฑ์จากกัญชาในรูปแบบอื่นๆ หวังให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างประโยชน์ต่อสังคมไทยตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบอย่างยั่งยืน

จากจุดมุ่งหมายนี้ องค์การเภสัช จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ความร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชน เอาไว้ดังนี้
 1. เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา) จากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ
 2. มีประสบการณ์ปลูกกัญชาทางการแพทย์ สายพันธุ์ตามที่องค์การเภสัชกรรมต้องการ
 3. วิธีการปลูก ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ดีของพืชสมุนไพร Good Agricultural Practices (GAP)
 4. ต้องดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ตลอดกระบวนการปลูก การเก็บเกี่ยว  การทำลาย และการขนส่ง  อย่างเคร่งครัด
 5. วิสาหกิจชุมชน องค์การเภสัชกรรม ร่วมกันกำหนดปริมาณน้ำหนักช่อดอกกัญชาแห้ง และระยะเวลาที่จะส่งมอบ เพื่อทำสัญญาซื้อขาย 
 6. ช่อดอกกัญชาแห้ง ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การเภสัชกรรมกำหนด โดยมีผลการทดสอบปริมาณสารสำคัญในกัญชาและปริมาณปนเปื้อน เช่น โลหะหนัก ยาฆ่าแมลง สารกำจัดศัตรูพืช ฯลฯ จากห้องปฎิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือห้องปฏิบัติการอื่นที่มีความสามารถในการทดสอบเทียบเท่ากัน
 7. ราคาช่อดอกกัญชาแห้ง เป็นไปตามที่องค์การเภสัชกรรมกำหนด

ขั้นตอนวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมปลูกและจำหน่ายช่อดอกกัญชาแห้ง ให้แก่องค์การเภสัชกรรม

 1. ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ องค์การเภสัชกรรม https://www.gpo.or.th/กัญชา
 2. องค์การเภสัชกรรม พิจารณาคุณสมบัติและศักยภาพ วิสาหกิจชุมชน ตามรายละเอียดที่ลงทะเบียน
 3. องค์การเภสัชกรรม ติดต่อวิสาหกิจชุมชน เพื่อหารือ รวบรวมข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม
 4. องค์การเภสัชกรรม ลงพื้นที่ปลูกของวิสาหกิจชุมชน เพื่อประเมินแผนการปลูก
 5. พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ขององค์การเภสัชกรรม
 6. ดำเนินการขออนุญาตร่วมกันปลูกกัญชาทางการแพทย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 7. เมื่อได้รับอนุญาตปลูกจาก อย. แล้ว วิสาหกิจชุมชนและองค์การเภสัชกรรม ร่วมกันกำหนดปริมาณน้ำหนักช่อดอกกัญชาแห้งและระยะเวลาที่จะส่งมอบ เพื่อจัดทำสัญญาซื้อขายต่อไป
สอบถามรายละเอียดโทร 1648 , 02-203-8000 email: info@gpo.or.th
 
เปิดหลักเกณฑ์และขั้นตอนสำหรับวิสาหกิจชุมชน ร่วมปลูกและจำหน่ายช่อดอกกัญชาแห้ง ป้อนองค์การเภสัชกรรม กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่
วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก...
ราคา 10,500
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com