Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

อุทัยธานี รมช.เกษตร ลุยปักหมุดขับเคลื่อนกัญชาเมืองอุทัย ดันเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่

วิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยเกษตรปลอดภัย แห่งนี้เป็นการดำเนินการในระยะที่ 1 (ระยะต้นกล้า) มีโรงเรือนมาตรฐานผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดถูกต้องครบถ้วน จนได้รับใบอนุญาต เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 และได้รับเมล็ดพันธุ์เพาะปลูกเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ซึ่งขณะนี้ได้ทำการเพาะปลูกมาแล้ว จำนวน 70 วัน

Update: 15/03/2564 View: 805

รมช.มนัญญา ลุยปักหมุดขับเคลื่อนกัญชาเมืองอุทัย ดันเป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่

            รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจติดตามและเยี่ยมชมโรงเรือนปลูกกัญชาและร่วมตัดแต่งทรงพุ่มกัญชาให้สวยงาม ของวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยเกษตรปลอดภัย  ตลอดจนรับฟังสรุปแนวทางการขับเคลื่อนการนำกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จังหวัดอุทัยธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.อลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและรับฟังความเป็นมาของการรวมกลุ่มการปลูกกัญชาจังหวัดอุทัย โดย นายชาติชาย วงศ์เฉลียว ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชาจังหวัดอุทัยธานี จากนั้นได้มอบแนวทางการขับเคลื่อนกัญชาในจังหวัดอุทัยธานี ณ วิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยเกษตรปลอดภัย ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี ว่า จังหวัดอุทัยธานี ได้รับคัดเลือกให้เป็นจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและชุมชน ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดอุทัยธานี โดยการขับเคลื่อนโครงการฯ ดังกล่าว ครอบคลุมครบทุกอำเภอ มีวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ รวม 15 กลุ่ม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก “กัญชา” จัดเป็นพืชทางเลือกชนิดใหม่ ที่สามารถจะพัฒนาและผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดอุทัยธานีได้ในอนาคต
 
            รมช.มนัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนนโยบาย “กัญชา พืชเศรษฐกิจสุขภาพเพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก” โดยได้มอบนโยบายให้กรมวิชาการเกษตรเข้าไปดูแล สนับสนุนให้เกษตรกรสามารถปลูกกัญชาได้ทุกครัวเรือน โดยกรมวิชาการเกษตรได้รับรองสายพันธุ์กัญชาพันธุ์แรกคือ “อิสระ 001” และพันธุ์กัญชง 4 สายพันธุ์ ซึ่งเกษตรกรสามารถปลูกได้ โดยเป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้มีการควบคุมการนำเข้าให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ตรงตามพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ ปลอดจากโรคและแมลง และเมล็ดพันธุ์มีคุณภาพสูง และได้มาตรฐานคุณภาพตามที่สากลกำหนด รวมถึงการควบคุมและตรวจสอบการผลิตต้นกล้ากัญชาและกัญชงทุกขั้นตอน ตลอดจนเกษตรกรนำไปปลูกสามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้ในทุกกระบวนการ เพื่อให้ได้ผลผลิตกัญชาและกัญชงตามความต้องการ พร้อมทั้งให้กรมวิชาการเกษตรเร่งสำรวจ รวบรวมสายพันธุ์กัญชาและกัญชงในประเทศไทย สนับสนุน ส่งเสริม และเร่งรัดการขึ้นทะเบียนพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อเป็นทรัพย์สินของประเทศ ตลอดจนมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดทำโครงการจัดตั้ง “ตลาดกลาง กัญชาของสหกรณ์” เพื่อกำหนดราคาตลาดกลางสำหรับผู้ซื้อและผู้ขายโดยต้องมีใบอนุญาตจาก อย.
 
            “วันนี้ได้รับฟังและร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้มอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการฯ ดังกล่าวเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมในจังหวัดอุทัยธานี โดยขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคีเครือข่าย ที่เกี่ยวข้อง ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานดังกล่าวอย่างจริงจัง ขอให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ให้ความร่วมมือรวมถึงปฏิบัติการตามแนวทาง หลักเกณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียบและข้อกฎหมายเนื่องจากกัญชายังเป็นพืชที่ต้องได้รับความควบคุมและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และขอให้ทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงาน วางแผนยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการขับเคลื่อนและพัฒนากัญชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาการผลิตและการตลาดในจังหวัด ให้เป็นทางเลือกใหม่ที่ยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรต่อไป” รมช.มนัญญา กล่าว
 
            สำหรับวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยเกษตรปลอดภัยแห่งนี้เป็นการดำเนินการในระยะที่ 1 (ระยะต้นกล้า) มีโรงเรือนมาตรฐานผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดถูกต้องครบถ้วน จนได้รับใบอนุญาต เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 และได้รับเมล็ดพันธุ์เพาะปลูกเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ซึ่งขณะนี้ได้ทำการเพาะปลูกมาแล้ว จำนวน 70 วัน (เลขที่ 199/9 หมู่ที่ 6 ถนน ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี 0967532226)

12 มีนาคม 2564

บทความมีผู้ชมล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)