Home : Health Economy

อบรม พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ BCG ปี 2564 18-20 มีนาคม 2564 จุฬาฯ

Date: 17/03/2564 View: 520
อบรม พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ BCG ปี 2564 18-20 มีนาคม 2564 จุฬาฯ  Health Economy  Healthserv.net

อบรม “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ BCG ปี 2564”

12 มีนาคม 2021
 
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจร่วมโครงการอบรม “พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ BCG ปี 2564” ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเรือนจุฬานฤมิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาร่วมให้มุมมองที่น่าสนใจด้านเศรษฐกิจ การสร้างมูลค่าทางธุรกิจตามนโยบายการขับเคลื่อนประเทศด้วย BCG โมเดล ซึ่งเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)
 
ในงานมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ
 
  • “ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและกรณีศึกษาของประเทศไทย” โดย ศ.ดร.อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  
  • “การสร้างมูลค่าทางธุรกิจและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วย BCG Model”โดย รศ.ดร.พันธวัศ สัมพันธ์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาฯ
  • “แนวทางการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในสถานประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม” โดย ดร.ชวาธิป จินดาวิจักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
  • “การจัดการของเสียอันตรายและสารเคมีจากกระบวนการผลิต” โดยคุณสุรชัย ลีวัฒนานุกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาฯ
  • “Workshop การออกแบบกระบวนการผลิตและสินค้าตามหลัก BCG” โดย ผศ.ดร.รุ่งทิพย์ ลุยเลา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://qrgo.page.link/2vh2b
 
หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com