× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รายงานผล Thai Stop COVID plus ประเมิน 3 เดือน - กรมอนามัย

รายงานผล Thai Stop COVID plus ประเมิน 3 เดือน - กรมอนามัย - HealthServ

รายงานผล Thai Stop COVID plus ประเมิน 3 เดือน - กรมอนามัย

GreenShopCafe.com
Sponsor
article image1 - HealthServ
กรมอนามัย รายงานผลการประเมินของสถานประกอบการผ่าน Thai Stop COVID Plus ได้ผลน่าสนใจ อาทิ
 • ข้อมูลสถานประกอบการกว่า 18,000 แห่ง
 • ดำเนินการได้ตามมาตรฐาน เกิน 80%
 • ประเภทสถานประกอบการ สูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร และ ศาสนสถาน

รายงาน Thai Stop COVID Plus

      นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากข้อมูลการติดตามผลการประเมินรับรองตนเองของสถานประกอบกิจการการผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 - 8 มีนาคม 2564
 • มีจำนวนสถานประกอบกิจการ สถานบริการเข้ามาประเมินรับรองตนเอง (ซึ่งยกเว้นข้อมูลสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย) มีจำนวนทั้งหมด 18,694 แห่ง
 • สามารถดำเนินการตามมาตรฐานได้ตามเกณฑ์ฯ ร้อยละ 84.40
 • และไม่ได้ตามเกณฑ์ฯ ร้อยละ 15.60

ประเภทสถานประกอบกิจการ

โดยสถานประกอบกิจการที่เข้ามาประเมินรับรองตนเองสูงสุด ได้แก่

1) ร้านค้าปลีก ค้าส่ง
 • เข้ามาประเมินรับรองตนเอง จำนวน 5,575 แห่ง
 • สามารถดำเนินการตามมาตรการฯ ได้ครบทุกข้อ ร้อยละ 94.67
 • และมีมาตรการที่ดำเนินการได้น้อยที่สุด อาทิ
  - ไม่จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่
  - ไม่มีมาตรการคัดกรองผู้เข้ามาในสถานประกอบการ
  - ไม่มีการควบคุมจำนวนลูกค้ามิให้แออัด 
2) ร้านอาหาร 
 • เข้ามาประเมินรับรองตนเอง จำนวน 5,473 แห่ง
 • สามารถดำเนินการตามมาตรการฯ ได้ครบทุกข้อ ร้อยละ 75.19
 • และมีมาตรการที่ดำเนินการได้น้อยที่สุด อาทิ
  - ไม่จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกสถานที่
  - ไม่มีมาตรการคัดกรองผู้เข้ามาในสถานประกอบการ (ลูกค้า ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ) ก่อนเข้าสถานที่
  - ห้ามผู้มีอาการไข้ ไอ หรือเป็นหวัด เข้าภายในบริเวณสถานประกอบการ
  - รวมทั้ง ไม่จัดให้มีอุปกรณ์ในการตัก/หยิบจับอาหารไว้สำหรับผู้ขาย และลูกค้า (กรณีบริการอาหารด้วยตัวเอง)
3) ศาสนสถาน 
 • เข้ามาประเมินรับรองตนเอง จำนวน 4,524 แห่ง
 • สามารถดำเนินการตามมาตรการฯ ได้ครบทุกข้อ ร้อยละ 80.22
 • มีมาตรการที่ดำเนินการได้น้อยที่สุด อาทิ
  - ไม่มีการกำหนดเส้นทางเข้า-ออก ศาสนสถานให้ชัดเจน
  - ไม่จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากศาสนสถาน
  - ไม่มีการทำความสะอาดสถานที่ อุปกรณ์ พื้นผิวที่มีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
  - ไม่มีมาตรการคัดกรองผู้เข้ามาในศาสนสถาน
4) ตลาด
 • เข้ามาประเมินรับรองตนเอง จำนวน 1,086 แห่ง
 • สามารถดำเนินการตามมาตรการฯ ร้อยละ 76.80
 • มีมาตรการที่ดำเนินการได้น้อยที่สุด อาทิ
  - ไม่จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่
  - ไม่มีการควบคุมจำนวนลูกค้า และการเว้นระยะห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตร
  - ไม่จัดให้มีการระบายอากาศภายในอาคารที่ดี

เน้นย้ำมาตรการ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ย้ำผู้ประกอบการในทุกแห่งปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการในสถานประกอบกิจการ สถานบริการสาธารณะ เช่น ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สถานที่ขนส่งสาธารณะ จึงต้องยังคงเข้มตามมาตรการป้องกันและเข้าไปประเมินตนเองตามมาตรฐานกรมอนามัยผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus

“ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้สถานประกอบการ กิจการ สถานบริการสาธารณะที่ให้บริการประชาชนในทุกกลุ่มวัย ยังคงต้องคุมเข้มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยการจัดให้มีจุดคัดกรองเพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการสัมผัสร่วม เช่น ลูกบิดประตู ปุ่มกดในลิฟต์ ราวบันได ลดความแออัดของผู้ใช้บริการ รวมทั้งประชาชนยังคงต้องเฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยเฉพาะแหล่งชุมชนหนาแน่นหรือ มีผู้ใช้บริการจำนวนมาก เช่น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ตลาด เป็นต้น รวมทั้งประชาชนต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ และรักษาระยะห่างระหว่างกันไม่น้อยกว่า 1-2 เมตรอยู่เสมอ” 
Thai Stop COVID plus มีวัตถุประสงค์เพื่อ
 1. ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรการป้องกันโควิด-19 ให้มั่นใจในการเปิดบริการ พร้อมรับใบรับรองติดแสดง (E-certification) และปักหมุดแผนที่ประชาสัมพันธ์
 2. ประชาชนได้รับความปลอดภัย พร้อมสามารถตรวจสอบการประกอบการ/กิจกรรม ทางแผนที่และใบรับรองที่มี QR code เพื่อเลือกใช้บริการและร้องเรียน
 3. สนับสนุนรัฐบาลในการนำเกณฑ์ประกาศไปถึงผู้ประกอบการและสนับสนุนหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจ ให้มีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อควบคุมการแพร่เชื้อ
 4. แหล่งความรู้สำหรับประชาชน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ในรูปแบบโปสเตอร์ อินโฟกราฟิก วิดีโอสาธิต การอบรมออนไลน์ การคัดกรองเพื่อดูแลสุขภาพและการปฏิบัติที่เหมาะสมช่วงที่มีโรคโควิด
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)