Home : ข่าวสารสุขภาพ

สวทช. สัมมนาออนไลน์ - ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (STI Driving BCG Economy for Sustainability)

Date: 23/03/2564 | Update: 23/03/2564 View: 458

NAC 2021 - NSTDA ประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 16

ในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 30 แห่งการจัดตั้ง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้ประกาศ ให้มีผล ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2534 จากพันธกิจที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมการวิจัย พัฒนา ออกแบบ และวิศวกรรม (Research Development Design and Engineering) จนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ (Technology Transfer) พร้อมส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคน (Human Resource Development) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็น เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และได้ปรับปรุงแผนบริหารงานภายในให้ส่งเสริมแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ของประเทศอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ได้ประกาศความมุ่งเน้นในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทยด้วย BCG Model

สวทช. ภายใต้การกำกับของกระทรวง อว. จึงจัดงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 16 หรือ 16th NSTDA Annual Conference: NAC2021 ขึ้น ระหว่างวันที่ 25 – 30 มีนาคม พ.ศ. 2564 ภายใต้ธีมงาน “30 ปี สวทช. ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ BCG เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (STI Driving BCG Economy for Sustainability)” ผ่านช่องทางออนไลน์ตามรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ในเว็บไซต์ www.nstda.or.th/nac/2021 

โดยนำเสนอองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ การจัดสัมมนาวิชาการ การจัดแสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการ การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยและทดสอบของสวทช. และบริษัทผู้เช่าในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน กิจกรรมรับสมัครงานด้าน ว. และ ท. ควบคู่กับสัมมนาอบรมเพื่อติดอาวุธให้ผู้สมัครงาน ซึ่งทุกกิจกรรมจัดในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) แต่ยังคงไว้ซึ่งสาระเนื้อหาครบถ้วน และผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับวิทยากรได้ โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาเข้าร่วมงานที่สวทช. สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย และยังเข้าชมย้อนหลังได้อีกด้วย

กิจกรรมในงาน NAC2021:

สัมมนา
สัมมนาวิชาการในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่
(New Normal) โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับวิทยากรได้
 
นิทรรศการ
การจัดแสดงผลงานนิทรรศการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ในรูปแบบต่างๆ
 
Open House
เปิดบ้าน สวทช. เยี่ยมชมศูนย์วิจัยแห่งชาติ งานวิจัย และบริการด้านนวัตกรรม ร่วมรับฟัง Biz Talk รอบพิเศษ
 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com