Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน (ACTCS - ASEAN Clean Tourist City Standard)

การจัดหาเครื่องมือให้แก่ประเทศสมาชิกนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการท่องเที่ยวในเมืองใหญ่ของตน เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล่อมและชีวิดความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชากรท้องถิ่นโดยช่วยลดความยากจนของผู้คนลง

Update: 18/09/2564 View: 463
มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน (ACTCS - ASEAN Clean Tourist City Standard)  
จุดมุ่งหมายของการจัดทำมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน (ACTCS) ได้แก่ การจัดหาเครื่องมือให้แก่ประเทศสมาชิกนำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพการท่องเที่ยวในเมืองใหญ่ของตน เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล่อมและชีวิดความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชากรท้องถิ่นโดยช่วยลดความยากจนของผู้คนลง 
 
มาตรฐานนี้ยังได้รับการออกแบบมาให้ช่วยรักษาสภาพแวดล่อมเพื่อรับมือกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาของเมืองต่างๆ  ในอาเชียนอย่างยั่งยืน ดังนั้นประเด็นสำคัญอย่างยิ่งที่ควรพิจารณาได้แก่ การที่แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของอาเซียน (ASEAN Tourism Strategic Plan - ATSP) 2011-2015 ให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ กับการเพิ่มความสามารถในการจัดการกับภาวะโลกร้อนของกิจกรรมการท่องเที่ยวในอาเซียน ควบคู่ไปกับการเพิ่มคุณภาพของบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการท่องเที่ยวในภูมิภาค
 
 
มาตรฐานนี้มีพื้นฐานมาจากกลุ่มตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินความยั่งยืนและคุณภาพการท่องเที่ยวของเมืองใหญ่ในอาเชียนในปัจจุบันตลอดจนระบุถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้น ถือได้ว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่ประเทศสมาชิกอาเชียนสามารถนำไปใช้เป็นเป้าหมายหลักของการจัดการการท่องเที่ยวของตน ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การยกระดับความพึ่งพอใจของนักท่องเที่ยว ดึงดูดให้มีผู้มาท่องเที่ยวมากขึ้นและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรท้องถิ่นให้สูงขึ้น
 
มาตรฐานฉบับนี้ให้ความสำคัญกับเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชม เมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นอยู่แล้ว ด้วชี้วัดที่มีการประเมินตามมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเซียน (ACTCS) เป็นตัวชี้วัดในเรื่องต่อไปนี้:
• การจัดการสิ่งแวดล้อม
• การจัดการของเสีย
• การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและความสะอาด
• พื้นที่สีเขียว
•  ความปลอดภัยด้านสุขภาพและความปลอดภัยและมั่นคงในเขตเมือง
• โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการท่องเที่ยว
 
อาเซียนประกอบขึ้นด้วยประเทศสมาชิกจำนวน 10 ประเทศที่แตกต่างกันมากในเรื่องของระดับพัฒนาการของการการท่องเที่ยว จำนวนและประเภทของนักท่องเที่ยว อิทธิพลของการท่องเที่ยวที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนระบบและองค์กรการเมืองในแต่ละประเทศ รวมทั้งมีนโยบาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นความสำเร็จของมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาดของอาเชียนฉบับนี้ จึงขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดที่ได้คัดเลือกมาใช้ในการประเมิน โดยจะต้องเป็นตัวชี้วัดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ :
• เป็นตัวชี้วัดทั่วๆ ไปที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกประเทศ
• ประเทศสมาชิกส่วนใหญ่ให้การยอมรับ
• เป็นตัวขี้วัดที่ยืดหยุ่นได้
• ง่ายสำหรับการตรวจวัดและติดตาม
 
เนื่องจากมาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ด่างๆ ได้ ดังนั้นหากจำเป็นก็อาจปรับปรุงแก้ไขได้ทุก 3 ปี
 
กรมการท่องเที่ยว (Department of Tourism)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการฯแจ้งวัฒนะ ชั้น 2 - 3 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทร: 02 141 3333
แฟกซ์: 02 143 9719
 
HealthServ.net
รวมข้อมูลข่าวสาร สาระความรู้ แพคเกจโปรแกรมบริการสุขภาพ จากผู้ให้บริการทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการเข้าถึงข้อมูล สำหรับใช้ในการตัดสินใจ เลือกใช้บริการสุขภาพได้อย่างคุ้มค่าสูงสุด สำหรับตัวคุณและคนที่คุณห่วงใย
Line @healthserv 
Email healthserv.net@gmail.com 

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)