ศบค.ออกมาตรการคุมสถานบันเทิงเข้มข้น 3 ระดับ (ร้าน-โซน-จังหวัด) พบติดเชื้อ ปิดทันที

Apr 05, 2021 279
ศบค.ออกมาตรการคุมสถานบันเทิงเข้มข้น 3 ระดับ (ร้าน-โซน-จังหวัด) พบติดเชื้อ ปิดทันที  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img1 size: 1038x641 px
 พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) หรือ ศบค. กล่าวว่า วันนี้ อธิบดีกรมควบคุมโรค จะเสนอมาตรการไปยังที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (eoc) กระทรวงสาธารณสุข เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมโรคเนื่องจากใกล้ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์แล้ว ตามข้อกำหนดมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ระบุไว้ว่า การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคและการจัดระเบียบ เพื่อการป้องกันควบคุมโรค พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจเข้าตรวจและดูแลการใช้สถานที่ อาคารและการดำเนินการของเจ้าของ  หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อโรค เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ มีอำนาจสั่งปิดสถานบริการเหล่านั้นเป็นการชั่วคราว เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมแบบบูรณาการและกำหนดให้มีการจัดระเบียบและระบบต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมโรคและจะสามารถเปิดให้บริการได้เมื่อทำมาตรการเหล่านั้นได้อย่างเหมาะสม
 

มาตรการเข้ม 3 ระดับ

พญ.อภิสมัย กล่าวว่า ศบค.เข้าใจว่า ประชาชนจะต้องทำมาหากิน แต่เราจะต้องบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการแพร่ระบาดการติดเชื้อไปยังบุคคลในครอบครัว บุคคลที่อยู่รอบตัว โดยการนำเสนอเป็น 3 ระดับคือ
  1. ระดับร้าน หากพบผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานบันเทิง มีการรายงานผู้ติดเชื้อ สถานบริการนั้นจำเป็นต้องปิดทันที เพื่อป้องกันควบคุมโรคอย่างสูงสุดเป็นเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์
  2. ระดับโซน หากสถานประกอบการใดมีการพบรายงานผู้ติดเชื้อลักษณะเป็นโซน ที่ไม่ใช่สถานที่เดียว จะปิดพื้นที่เป็นโซน เช่น ทองหล่อทั้งโซน
  3. ระดับจังหวัด หากเกิดสถานการณ์ควบคุมไม่ได้และมีการกระจายไปทั่วจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อ อาจพิจารณาปิดสถานบันเทิงทั้งจังหวัดได้
 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ศบค. กรมควบคุมโรค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด หากพบสถานบันเทิงใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและพบผู้ติดเชื้อ จะถูกสั่งปิดทันที ส่วนของกรุงเทพฯ วันนี้จะเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมหารือ ช่วยกันเข้าระวังพื้นที่ กทม. ให้ปลอดภัยอย่างไรด้วย
 
นอกจากนี้ ศปก.ศบค. ยังมีการหารือ กำหนดความรับผิดชอบให้กับส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันกำกับดูแลมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 เป็นการกำหนดมาตรการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและทยอยผ่อนคลาย มาตรการ 3 ระยะ ได้แก่ ระยะแรก  ตั้งแต่ 1 เมษายน -30 มิถุนายน  ระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน และระยะที่ 3 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป จะมีการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ โดยแต่ละกระทรวง จะต้องมีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด เช่น กระทรวงคมนาคม จะต้องมีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ดูแลสถานีขนส่งทุกประเภท กระทรวงศึกษาธิการก็จะต้องมีการกำหนดมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดในสถานศึกษา ทั้งภาครัฐภาคเอกชน กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงแรงงาน ก็จะต้องดูแลการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว แรงงานตามฤดูกาล รวมถึงการดูแลที่พักคนงาน จัดหาวัคซีนให้กลุ่มแรงงาน การกำกับติดตามโรงงานอุตสาหกรรมให้เปลี่ยนพื้นที่ปลอดภัยจากการแพร่ระบาด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะต้องมีมาตรการดูแลให้การท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว เป็นสถานที่ปลอดภัย รวมถึงการทำงานร่วมกันแต่ละกระทรวง แต่ละองค์กร ทั้งนี้ภาครัฐอาจทำไม่สำเร็จ หากภาคเอกชนและประชาชนไม่ให้ความร่วมมือ
 
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com