นายกตั้งหน่วยพิเศษจัดหาวัคซีนโควิด-19 สำหรับรพ.รัฐและให้บริการในรพ.เอกชน

Apr 11, 2021 215

ติดตามสถานการณ์ของโรคโควิด19 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจัดหาวัคซีน ดำเนินการอื่นๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย มีผลตั้งแต่ 9 เมษายน 64

นายกตั้งหน่วยพิเศษจัดหาวัคซีนโควิด-19 สำหรับรพ.รัฐและให้บริการในรพ.เอกชน  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img1 size: 800x532 px
นายกรัฐมนตรีจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อเป็นคณะทำงานพิจารณาจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด19 โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

องค์ประกอบ
1) ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกส สกลสัตยาทร ประธานคณะทำงาน
2 นพ.โสภณ เมฆธน รองประธานคณะทำงาน
3) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข คณะทำงาน
4) เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา คณะทำงาน
5) ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ คณะทำงาน
6) อธิบดีกรมควบคุมโรค คณะทำงาน
7) อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ คณะทำงาน
8) ศาสตราจารย์ พิชัย สนแจ้ง คณะทำงาน
9) ศาสตราจารย์ นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ คณะทำงาน
10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ก่อพงศ์ รุกขพันธ์ คณะทำงาน
11) พญ.เมธินี ไหมแพง คณะทำงาน
12) นพ.ไพบูลย์ เอกแสงศรี คณะทำงาน
13) นพ.พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช คณะทำงาน
14) นพ.นพพร ชื่นกลิ่น คณะทำงาน
15) นพ.บุญ วนาสิน คณะทำงาน
16) พญ.เจรียง จันทรโกมล คณะทำงาน
17) นายประทีป กีรตีเรขา เลขานุการคณะทำงาน
18) ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เลขานุการคณะทำงาน
 
หน้าที่และอำนาจ
  1. เสนอแนวทาง และมาตรการในการจัดหาวัคซีนโควิด สำหรับใช้ในสถานพยาบาลของรัฐ และวัคซีนทางเลือกเพื่อนำมาให้บริการในสถานพยาบาลเอกชน
  2. ติดตามสถานการณ์ของโรคโควิด19 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการจัดหาวัคซีน
  3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ตั้งแต่ 9 เมษายน 64
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีวัคซีนโควิด-19 ที่ต้องขออนุญาตขึ้นทะเบียนก่อนใช้ โดยผู้ขออนุญาตเป็นผู้ถือทะเบียนและรับผิดชอบการจำหน่ายในประเทศ บางบริษัทที่มีผู้แทนในประเทศไทยจะดำเนินการโดยบริษัทนั้น เช่น ไฟเซอร์ หรือแอสตร้าเซเนกา สำหรับผู้ผลิตอื่นที่ไม่มีบริษัทลูกหรือตัวแทนในประเทศไทย ผู้ผลิตรายนั้นต้องตั้งผู้แทนและให้ยื่นเอกสารขอขึ้นทะเบียน จากการหารือกรณีกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนเรียกร้องสิทธิให้ซื้อวัคซีน ได้ข้อสรุปโดยการแบ่งวัคซีนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) วัคซีนที่รัฐจัดหา 2) วัคซีนทางเลือก ที่ได้สั่งการให้ตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนขึ้นมาร่วมพูดคุยหาแนวทางจัดหาวัคซีนทางเลือกอีกประมาณ 10 ล้านโดสหรือมากกว่า เพิ่มเติมจากวัคซีนที่รัฐจัดหา โดยให้ได้ข้อสรุปภายใน 30 วัน ถ้าได้ตรงนี้มาเพิ่มก็จะครอบคลุมประชากรประมาณ 40 ล้านคน หรือราวร้อยละ 60 – 70 ของประชากรไทยทั้งหมด ซึ่งเป็นตามหลักวิชาการทางการแพทย์ในการป้องกันโรค - ThaiGov

สธ. เผยรัฐยินดีเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนร่วมจัดหา-บริการวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชน

   ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนเผย ภาครัฐยินดีเปิดโอกาสให้เครือข่ายโรงพยาบาลเอกชน /สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ร่วมจัดหา-บริการวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชน เพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนมากขึ้น ไม่มีการปิดกั้นแต่ต้องรอพ้นช่วงที่วัคซีนมีจำกัด
 
           วันนี้ (9 เมษายน 2564) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ แถลงข่าวประเด็นความร่วมมือในการจัดหาวัคซีนร่วมกับภาคเอกชน ว่า วันนี้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหาร หารือร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชน สมาคมโรงพยาบาลเอกชน ถึงแนวทางการจัดหา-บริการวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชนเพิ่มเติม โดยมอบให้ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นประธานในการจัดหาวัคซีนเพิ่มเติม ซึ่งภาคเอกชนได้แสดงเจตจำนงมีส่วนร่วมในการจัดหาวัคซีน โดยอาศัยว่าอาจมีความคล่องตัวมากกว่าภาครัฐ รวมทั้งยินดีทำตามแผนบริหารจัดการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการกระจายวัคซีนและบริการฉีดวัคซีน ทั้งนี้ การร่วมดำเนินงานจะเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ ซึ่งทาง อย. ได้เปิดกว้างการขึ้นทะเบียนวัคซีนทุกชนิด ให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนส่งเอกสารเข้ามาพิจารณาเพื่อให้เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัย และการที่ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมนับเป็นการช่วยสนับสนุนภาครัฐ และช่วยอำนวยความสะดวก เพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนมากขึ้น โดยช่วงเวลาที่มีความเป็นไปได้ที่ภาคเอกชนจะจัดหาวัคซีนเพิ่มเติมได้นั้น น่าจะเป็นช่วงที่วัคซีนมีมากขึ้นหลังเดือนมิถุนายน 2564 
 
          นพ.นคร กล่าวต่อว่า การจัดหาวัคซีนภาครัฐโดยกรมควบคุมโรคและสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ดำเนินการได้เป็นอย่างดีสามารถจัดหาได้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน รวมทั้งกระทรวงสาธารณสุขมีศักยภาพในการจัดบริการวัคซีน มีโรงพยาบาลของภาครัฐกว่า 1,000 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอีกประมาณ 10,000 แห่ง
 
           “การกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัส เป็นอีกปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญ วัคซีนที่มีอยู่ยังสามารถใช้ป้องกันโรคและอาการป่วยรุนแรงได้ แต่ไม่สามารถคาดการณ์ในอนาคต สิ่งสำคัญที่จะเอาชนะไวรัสกลายพันธุ์ได้ คือการกระจายวัคซีนออกไปให้ครอบคลุมประชาชนมารับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนในระยะเวลารวดเร็ว ป้องกันไม่ให้ระบาดใหญ่ขอย้ำว่า กรมควบคุมโรคและสถาบันวัคซีนแห่งชาติ สามารถจัดหาวัคซีนเพียงพอสำหรับประชาชนคนไทย การที่เอกชนมีเจตนาในการเข้ามาเสริมการทำงานก็ยินดี เพื่อเดินหน้าต่อสู้กับโควิดด้วยกันต่อไป” นพ.นครกล่าว

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
9 เมษายน 2564
นายกตั้งหน่วยพิเศษจัดหาวัคซีนโควิด-19 สำหรับรพ.รัฐและให้บริการในรพ.เอกชน  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img4 size: 768x1085 px
นายกตั้งหน่วยพิเศษจัดหาวัคซีนโควิด-19 สำหรับรพ.รัฐและให้บริการในรพ.เอกชน  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img5 size: 768x1103 px
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลพัทลุง
โรงพยาบาลพัทลุง
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
โรงพยาบาลบุรีรัมย์
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com