ออกประกาศคุมคลินิกแล็บตรวจโควิด หากพบติดเชื้อ ต้องประสานรพ. ทันที

Apr 18, 2021 224
ออกประกาศคุมคลินิกแล็บตรวจโควิด หากพบติดเชื้อ ต้องประสานรพ. ทันที  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img1 size: 800x800 px

เมื่อ "ปรากฏผล" การตรวจคัดกรองแล้ว จะ "ต้องแจ้ง" ให้ผู้รับบริการทราบทันที และ หาก ผลการตรวจคัดกรองพบว่า "ผู้รับบริการป่วย" ด้วยโรคโควิด 19 ต้องประสานกับสถานพยาบาลของรัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับตัวผู้ป่วยไปรักษาพยาบาลโดยทันที

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรงสาธารณสุข กล่าวว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ ที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ สร้างความวิตกกังวลแก่พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่เคยเดินทางไปในพื้นที่เดียวกับผู้ติดเชื้อ ย่อมต้องการยืนยันว่าตนมีการติดเชื้อหรือไม่ หากมีการติดเชื้อแล้วก็จะได้รักษาอย่างทันท่วงที และควบคุมมิให้เกิดการระบาดของโรคไปยังบุคคลใกล้ชิด จึงเป็นสาเหตุให้ความต้องการการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 จากสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชนทั้งโรงพยาบาล หรือคลินิกเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก

มาตรการที่ต้องทำ

ดังนั้น เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้รับบริการตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีความเที่ยงตรง กรม สบส.จึงได้ออกประกาศเรื่อง แนวทางการป้องกัน ควบคุม และส่งต่อผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) กรณีสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมา โดยกำหนดให้
  1. ห้องปฏิบัติการของคลินิกที่จะให้บริการตรวจคัดกรองและตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการติดโรคโควิด 19 แก่ประชาชน จะต้องผ่านการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด
  2. อีกทั้ง "ก่อนการให้บริการ" จะต้องให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการรับบริการตรวจคัดกรองแก่ผู้รับบริการ
  3. เมื่อ "ปรากฏผล" การตรวจคัดกรองแล้ว จะ "ต้องแจ้ง" ให้ผู้รับบริการทราบทันที และ
  4. หาก ผลการตรวจคัดกรองพบว่า "ผู้รับบริการป่วย" ด้วยโรคโควิด 19
    • ทางห้องปฏิบัติการตรวจคัดกรองต้องแจ้งผลการตรวจคัดกรอง พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
    • พร้อมประสานกับสถานพยาบาลของรัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับตัวผู้ป่วยไปรักษาพยาบาลโดยทันที

ไม่ปฏิบัติตามมีความผิด

ซึ่งหากกรม สบส.พบว่าคลินิกแห่งใดไม่ปฏิบัติตามก็จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายสถานพยาบาล กรม สบส.จะดำเนินการตามกฏหมายโดยไม่มีการละเว้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ กรม สบส.ขอกำชับให้สถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งปฏิบัติตามกฎหมายในการควบคุมโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด โดยการที่ทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือมีการดำเนินการตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดแล้ว ย่อมทำให้การควบคุม ดูแล การระบาดของโรคโควิด 19 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่นานก็จะสามารถหยุดการระบาดของโรคได้อย่างแน่นอน

สบส. Call Center โทร 1426 
โทรสาร 02-149-5670 
อีเมล์ติดต่อ : ict@hss.mail.go.th
 
 
 
น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com