Home : ข่าว COVID-19

สรุปแผนการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศไทย ศบค.20 เมย 64

จากสรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 64 ซึ่ง คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการประชุมนี้ โดยเนื้อหาข้อ 3 เกี่ยวกับแผนการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ที่ประชุมได้พิจารณาแผนการให้บริการวัคซีนฯ ดังนี้
Date: 21/04/2564 | Update: 21/04/2564 View: 451
สรุปแผนการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศไทย ศบค.20 เมย 64  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
 

1) แผนการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของประเทศไทย พ.ศ. 2564

1) วัคซีน Sinovac Biotech จำนวน 2,500,000 โดส (เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2564)

1.1) จำนวน   200,000 โดส วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564*
1.2) จำนวน   800,000 โดส วันที่ 27 มีนาคม 2564*
1.3) จำนวน 1,000,000 โดส วันที่ 10 เมษายน 2564*
1.4) จำนวน 500,000 โดส ปลายเดือนเมษายน 2564*
 

2) วัคซีน AstraZeneca จำนวน 26,000,000 โดส (เดือนมิถุนายน - สิงหาคม 2564)

2.1) จำนวน   6,000,000 โดส เดือนมิถุนายน 2564*
2.2) จำนวน 10,000,000 โดส เดือนกรกฎาคม 2564*
2.3) จำนวน 10,000,000 โดส เดือนสิงหาคม 2564*
 

3) วัคซีน AstraZeneca จำนวน 35,000,000 โดส (เดือนกันยายน - ธันวาคม 2564)

3.1) จำนวน 10,000,000 โดส เดือนกันยายน 2564*
3.2) จำนวน 10,000,000 โดส เดือนตุลาคม 2564*
3.3) จำนวน 10,000,000 โดส เดือนพฤศจิกายน 2564*
3.4) จำนวน 5,000,000 โดส เดือนธันวาคม 2564 *

* ช่วงเวลาที่วัคซีนถึงประเทศไทย

2) การจัดสรรจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19

ให้หน่วยบริการ ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2564 รวมจำนวน 1,043,589 โดส โดยได้จัดส่งวัคซีนของบริษัท Sinovac จำกัด ถึงหน่วยบริการเป้าหมายใน 77 จังหวัดทั่วประเทศแล้ว จำนวน 957,429 โดส และจัดส่งวัคซีนของบริษัท AstraZeneca จำกัด ใน 5 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร จำนวน 86,160 โดส

3) การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19

ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่ 77 จังหวัด  มีจำนวนยอดสะสมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 15 เมษายน 2564 รวมทั้งสิ้น 586,032 โดส จำแนกเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 510,456 ราย และผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 75,576 ราย โดยจำแนกตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีนฯ ดังนี้
กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19
รวมสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. - 15 เม.ย. 2564
เข็มที่ 1 เข็มที่ 2
1) บุคลากรสาธารณสุข (ราย) 206,250 33,521
2) เจ้าหน้าที่อื่น ๆ (ราย) 49,454 6,939
3) ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป (ราย) 26,256 13
4) ผู้ที่มีโรคประจำตัว (ราย) 22,545 5,046
5) ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง (ราย) 205,951 30,057
รวม (ราย) 510,456 75,576
 

4) แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19

ให้ครบทุกกลุ่มเป้าหมาย ภายในปี 2564 (สามารถดาวน์โหลดตารางได้ที่เอกสารแนบไฟล์) 

5) ข้อเสนอแผนการกระจายวัคซีนป้องกันโควิด - 19 (Sinovac) จำนวน 1,000,000 โดส ในเดือนเมษายน 2564


เป้าหมาย การกระจายวัคซีน
1) ควบคุมการระบาดในพื้นที่สีแดง การกระจายวัคซีน 100,000 โดส
2) พื้นที่ 77 จังหวัด  
2.1) ประชาชนที่มีโรคประจำตัว การกระจายวัคซีน 147,200 โดส
2.2) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน การกระจายวัคซีน 599,800 โดส
2.3) ตำรวจและทหารปฏิบัติงานด่านหน้า การกระจายวัคซีน54,320 โดส
3) สำรองส่วนกลาง การกระจายวัคซีน 98,680 โดส
รวม 1,000,000 โดส

6) ความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม ดังนี้

1) ควรเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด – 19 ให้ครอบคลุมประชากรของ ประเทศและพิจารณาจัดหาวัคซีนทางเลือกชนิดอื่นเพิ่มเติม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด – 19) สายพันธุ์กลายพันธุ์จากต่างประเทศซึ่งมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในหลายประเทศ เช่น สายพันธุ์อังกฤษ สายพันธุ์แอฟริกาใต้ สายพันธุ์บราซิล เป็นต้น รวมทั้งควรเตรียมความพร้อมระบบบริการสุขภาพเพื่อรองรับการแพร่ระบาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

2) ควรให้ความสำคัญในการชี้แจงและสร้างความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับ
การให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 ใน 2 ประเด็น ได้แก่ (1) วัคซีนที่ให้บริการในประเทศไทยมีคุณภาพและมีความปลอดภัย และ (2) การให้ประชาชนได้รับทราบแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ที่ชัดเจน

3) ให้กระทรวงสาธารณสุขหาแนวทางในการให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการกระจายและฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน โดยอาจพิจารณาสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีน หรือการให้องค์การเภสัชกรรมเป็นตัวแทนในการนำเข้าวัคซีนทางเลือก เพื่อให้โรงพยาบาลหรือหน่วยงานภาคเอกชนได้นำไปใช้ รวมถึงการขึ้นทะเบียนวัคซีนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมาย
 

7)  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด - 19 และรับข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาในการดำเนินงานตามแผนการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19

ทำเนียบรัฐบาล
20/4/2564
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com