Home : ข่าว COVID-19

รายชื่อหน่วยรับคัดกรองตรวจโควิด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สายด่วน สปสช. 1330 หรือโทร สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422 ทุกวัน ตลอด 24 ชม.
Date: 22/04/2564 | Update: 17/06/2564 View: 3,179
รายชื่อหน่วยรับคัดกรองตรวจโควิด ภาคเหนือ โดยสปสช. (บัตรทอง) โดยประชาชนกลุ่มเสี่ยง (ทุกสิทธิการรักษา ได้แก่ สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ สิทธิบัตรทอง และสิทธิสุขภาพอื่นๆ) ที่มีอาการตามหลักเกณฑ์ สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและเอกชน สอบถาม

เพิ่มเติมโทร สายด่วน สปสช. 1330 หรือโทร สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422 ทุกวัน ตลอด 24 ชม. หากพบว่าติดเชื้อ ต้องการหาเตียงโควิด สายด่วน 1669 , 1668 ,1330 หรือที่ Line @sabaideebot

กาฬสินธุ์

 • รพ.ดอนจาน 043-019809 ดอนจาน สะอาดไชยศรี
 • รพ.กาฬสินธุ์ 043-811020, 043-811520 เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
 • รพ.นามน 043-867056 นามน นามน
 • รพ.กมลาไสย 043-899570 กมลาไสย กมลาไสย
 • รพ.ร่องคำ 043-897203 ร่องคำ ร่องคำ
 • รพ.เขาวง 043-859059 เขาวง คุ้มเก่า
 • รพ.ยางตลาด 043-891249 ยางตลาด ยางตลาด
 • รพ.ห้วยเม็ก 043-889090-1 ห้วยเม็ก ห้วยเม็ก
 • รพ.สหัสขันธ์ 043-871030, 043-871238 สหัสขันธ์ โนนบุรี
 • รพ.คำม่วง 043-879131, 043-879381 คำม่วง ทุ่งคลอง
 • รพ.ท่าคันโท 043-877110, 043-877329 ท่าคันโท นาตาล
 • รพ.หนองกุงศรี 043-881106 หนองกุงศรี หนองกุงศรี
 • รพ.สมเด็จ 043-861140 สมเด็จ สมเด็จ
 • รพ.ห้วยผึ้ง 043-869131-2 ห้วยผึ้ง นิคมห้วยผึ้ง
 • รพร.กุฉินารายณ์ 043-851290-2 กุฉินารายณ์ บัวขาว
 • รพ.นาคู 043-126893 นาคู นาคู
 • รพ.ฆ้องชัย 043-131100 ฆ้องชัย ฆ้องชัยพัฒนา
 • รพ.สามชัย 043-019757 สามชัย สำราญ

ขอนแก่น

 • รพ.หนองนาคำ 043-217194 หนองนาคำ บ้านโคก
 • รพ.เวียงเก่า 043-306-701 เวียงเก่า เมืองเก่าพัฒนา
 • รพ.โคกโพธิ์ไชย 043-216100 โคกโพธิ์ไชย บ้านโคก
 • รพ.โนนศิลา 043-009738 โนนศิลา โนนศิลา
 • รพ.ขอนแก่นราม 043-333900 เมืองขอนแก่น ในเมือง
 • รพ.ขอนแก่น 043-336789 เมืองขอนแก่น ในเมือง
 • รพ.บ้านฝาง 043-269206, 043-269243 บ้านฝาง บ้านฝาง
 • รพ.พระยืน 043-266142-3 พระยืน พระยืน
 • รพ.หนองเรือ 043-294057-8 หนองเรือ หนองเรือ
 • รพ.ชุมแพ 043-311044, 043-312044 ชุมแพ ชุมแพ
 • รพ.สีชมพู 043-399176 สีชมพู วังเพิ่ม
 • รพ.น้ำพอง 043-441515-7 น้ำพอง น้ำพอง
 • รพ.อุบลรัตน์ 043-44-6112-3 อุบลรัตน์ เขื่อนอุบลรัตน์
 • รพ.บ้านไผ่ 043-27-4143 บ้านไผ่ ในเมือง
 • รพ.เปือยน้อย 043-494002-3 เปือยน้อย เปือยน้อย
 • รพ.พล 043-414710-2 พล เมืองพล
 • รพ.แวงใหญ่ 043-496001, 043-496038 แวงใหญ่ คอนฉิม
 • รพ.แวงน้อย 043-499123-5 แวงน้อย ละหานนา
 • รพ.หนองสองห้อง 043-491010 หนองสองห้อง หนองสองห้อง
 • รพ.ภูเวียง 043-291194, 043-291674 ภูเวียง ภูเวียง
 • รพ.มัญจาคีรี 043-381415-8 มัญจาคีรี กุดเค้า
 • รพ.ชนบท 043-286084 ชนบท ชนบท
 • รพ.เขาสวนกวาง 043-449095-6 เขาสวนกวาง คำม่วง
 • รพ.ภูผาม่าน 043-396011-2 ภูผาม่าน ภูผาม่าน
 • รพร.กระนวน 043-251302 กระนวน หนองโก
 • รพ.ค่ายศรีพัชรินทร 043-246494 เมืองขอนแก่น ศิลา
 • รพ.สิรินธร(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 043-267041-2 บ้านแฮด โนนสมบูรณ์
 • รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 043-363250 เมืองขอนแก่น ในเมือง
 • รพ.ซำสูง 043-219192 ซำสูง กระนวน

ชัยภูมิ

 • รพ.ซับใหญ่ 044-056196 ซับใหญ่ ซับใหญ่
 • รพ.ชัยภูมิ 044-837100-3 เมืองชัยภูมิ ในเมือง
 • รพ.บ้านเขว้า 044-839797-9 บ้านเขว้า บ้านเขว้า
 • รพ.คอนสวรรค์ 044-889096 คอนสวรรค์ คอนสวรรค์
 • รพ.เกษตรสมบูรณ์ 044-869137-8 เกษตรสมบูรณ์ บ้านยาง
 • รพ.หนองบัวแดง 044-872838-9 หนองบัวแดง หนองบัวแดง
 • รพ.จัตุรัส 044-851499 , 044-851200 จัตุรัส หนองบัวใหญ่
 • รพ.บำเหน็จณรงค์ 044-859099 บำเหน็จณรงค์ บ้านเพชร
 • รพ.หนองบัวระเหว 044-897022 หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว
 • รพ.เทพสถิต 044-855097-8 เทพสถิต วะตะแบก
 • รพ.ภูเขียวเฉลิมพระเกียรติ 044-861700-4 ภูเขียว ผักปัง
 • รพ.บ้านแท่น 044-887013, 044-887111 บ้านแท่น บ้านแท่น
 • รพ.แก้งคร้อ 044-882741 แก้งคร้อ ช่องสามหมอ
 • รพ.คอนสาร 044-876409, 044-876593 คอนสาร ทุ่งนาเลา
 • รพ.ภักดีชุมพล 044-828101 ต่อ 111 ภักดีชุมพล เจาทอง
 • รพ.เนินสง่า 044-846252 เนินสง่า หนองฉิม

นครพนม

 • รพ.นครพนม 042-511424, 042-511422 เมืองนครพนม ในเมือง
 • รพ.ปลาปาก 042-589103 ปลาปาก ปลาปาก
 • รพ.ท่าอุเทน 042-581255 ท่าอุเทน โนนตาล
 • รพ.บ้านแพง 042-591225 บ้านแพง บ้านแพง
 • รพ.นาทม 042-519179, 042-519187 นาทม ดอนเตย
 • รพ.เรณูนคร 042 579052 เรณูนคร โพนทอง
 • รพ.นาแก 042-571235 นาแก นาแก
 • รพ.ศรีสงคราม 042-599230 ศรีสงคราม ศรีสงคราม
 • รพ.นาหว้า 042-5697021-2 นาหว้า นาหว้า
 • รพ.โพนสวรรค์ 042-595064-65 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์
 • รพร.ธาตุพนม 042-541225-6 ธาตุพนม ธาตุพนม
 • รพ.วังยาง 042-577013 วังยาง วังยาง

นครราชสีมา

 • รพ.มหาราชนครราชสีมา 044-254990-9, 044-341310-3 เมืองนครราชสีมา ในเมือง
 • รพ.ครบุรี 044-444490-3 ครบุรี แชะ
 • รพ.เสิงสาง 044-457211-4 เสิงสาง เสิงสาง
 • รพ.คง 044-459216 คง เมืองคง
 • รพ.บ้านเหลื่อม 044-387107 บ้านเหลื่อม บ้านเหลื่อม
 • รพ.จักราช 044-399641 -2 จักราช จักราช
 • รพ.โชคชัย 044-491084 โชคชัย โชคชัย
 • รพ.ด่านขุนทด 044-208208 ด่านขุนทด ด่านขุนทด
 • รพ.โนนไทย 044-381032 โนนไทย โนนไทย
 • รพ.โนนสูง 044-379-311 โนนสูง โนนสูง
 • รพ.ขามสะแกแสง 044-383577-9 ขามสะแกแสง ขามสะแกแสง
 • รพ.บัวใหญ่ 044-292054-5 บัวใหญ่ บัวใหญ่
 • รพ.ประทาย 044-489011-3 ประทาย ประทาย
 • รพ.ปักธงชัย 044-441011 ปักธงชัย ธงชัยเหนือ
 • รพ.พิมาย 044-471511 พิมาย ในเมือง
 • รพ.ห้วยแถลง 044-301067-9 ห้วยแถลง ห้วยแถลง
 • รพ.ชุมพวง 044 477 281 ชุมพวง ชุมพวง
 • รพ.สูงเนิน 044-286422 สูงเนิน สูงเนิน
 • รพ.ขามทะเลสอ 044-397111 ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ
 • รพ.สีคิ้ว 044-986240-5 สีคิ้ว มิตรภาพ
 • รพ.ปากช่องนานา 044-311856 ปากช่อง ปากช่อง
 • รพ.หนองบุญมาก 044-330105-6 หนองบุญมาก หนองหัวแรต
 • รพ.แก้งสนามนาง 044-339-083-5 แก้งสนามนาง แก้งสนามนาง
 • รพ.โนนแดง 044-485001-2, 044-475058 โนนแดง โนนแดง
 • รพ.วังน้ำเขียว 044-228243 วังน้ำเขียว ไทยสามัคคี
 • รพ.ค่ายสุรนารี 044-273370-5 เมืองนครราชสีมา หนองไผ่ล้อม
 • รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี 044-229060 ต่อ 104 เมืองยาง เมืองยาง
 • รพ.ลำทะเมนชัย 044-756404 ลำทะเมนชัย ขุย
 • รพ.เดอะโกลเดนเกท 044-243733 เมืองนครราชสีมา ในเมือง
 • รพ.ราชสีมา ฮอสพิทอล 044-263777 ต่อ 508 เมืองนครราชสีมา ในเมือง
 • รพ.กองบิน1 044-358110 ต่อ 41482 เมืองนครราชสีมา หนองไผ่ล้อม
 • รพ.พระทองคำ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 044-756175 พระทองคำ พังเทียม
 • รพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 044-395000 เมืองนครราชสีมา โคกกรวด
 • รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 044-376555 เมืองนครราชสีมา สุรนารี
 • รพ.เฉลิมพระเกียรติ 044-756150 เฉลิมพระเกียรติ ท่าช้าง
 • รพ.บัวลาย 044-495002 บัวลาย เมืองพะไล
 • รพ.สีดา 044-329234 สีดา สีดา
 • รพ.เทพารักษ์ 044-208208-10 ต่อ 201 เทพารักษ์ สำนักตะคร้อ

บึงกาฬ

 • รพ.ปากคาด 042-481100 ปากคาด โนนศิลา
 • รพ.บึงกาฬ 042-491161-2 เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
 • รพ.พรเจริญ 042-487099-100 พรเจริญ พรเจริญ
 • รพ.โซ่พิสัย 042-485099-100 โซ่พิสัย โซ่
 • รพ.เซกา 042-489099-100, 042-489257 เซกา เซกา
 • รพ.บึงโขงหลง 042-416181 บึงโขงหลง บึงโขงหลง
 • รพ.ศรีวิไล 042-497099-100 ศรีวิไล ศรีวิไล
 • รพ.บุ่งคล้า 042-499106-107 บุ่งคล้า บุ่งคล้า

บุรีรัมย์

 • รพ.บุรีรัมย์ 044-615002 เมืองบุรีรัมย์ ในเมือง
 • รพ.คูเมือง 044-699238-40 คูเมือง คูเมือง
 • รพ.กระสัง 044-691033, 044-691509-11 กระสัง กระสัง
 • รพ.นางรอง 044-633456-67 นางรอง นางรอง
 • รพ.หนองกี่ 044-653315-6 หนองกี่ ทุ่งกระตาดพัฒนา
 • รพ.ละหานทราย 044-649029 ละหานทราย ละหานทราย
 • รพ.ประโคนชัย 044-670103-7 ประโคนชัย ประโคนชัย
 • รพ.บ้านกรวด 044-679428-30 บ้านกรวด บ้านกรวด
 • รพ.พุทไธสง 044-689131 พุทไธสง มะเฟือง
 • รพ.ลำปลายมาศ 044-661242 ลำปลายมาศ ลำปลายมาศ
 • รพ.สตึก 044-681280 สตึก นิคม
 • รพ.ปะคำ 044-654207-11 ปะคำ ปะคำ
 • รพ.นาโพธิ์ 044-629327-8 นาโพธิ์ ศรีสว่าง
 • รพ.หนองหงส์ 044-669028 หนองหงส์ สระแก้ว
 • รพ.พลับพลาชัย 044-608128 พลับพลาชัย สะเดา
 • รพ.ห้วยราช 044-696015 ห้วยราช ห้วยราชา
 • รพ.โนนสุวรรณ 044-607140 โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ
 • รพ.ชำนิ 044-609054-6 ชำนิ ชำนิ
 • รพ.บ้านใหม่ไชยพจน์ 044-650317 บ้านใหม่ไชยพจน์ หนองแวง
 • รพ.โนนดินแดง 044-606247 โนนดินแดง โนนดินแดง
 • รพ.เฉลิมพระเกียรติ 044-628451-104 เฉลิมพระเกียรติ ตาเป๊ก
 • รพ.แคนดงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 044-193117-8 แคนดง แคนดง
 • รพ.บ้านด่าน 044-664049 บ้านด่าน บ้านด่าน

มหาสารคาม

 • รพ.ชื่นชม 043-751161-104 ชื่นชม ชื่นชม
 • รพ.มหาสารคาม 043-740993-6 เมืองมหาสารคาม ตลาด
 • รพ.แกดำ 043-787026 แกดำ แกดำ
 • รพ.โกสุมพิสัย 043-761330 โกสุมพิสัย หัวขวาง
 • รพ.กันทรวิชัย 043-789 205 กันทรวิชัย โคกพระ
 • รพ.เชียงยืน 043-781103 เชียงยืน เชียงยืน
 • รพ.บรบือ 043-771439, 043-771686 บรบือ บรบือ
 • รพ.นาเชือก 043-779029 นาเชือก นาเชือก
 • รพ.พยัคฆภูมิพิสัย 043-791381 พยัคฆภูมิพิสัย ปะหลาน
 • รพ.วาปีปทุม 043-799110 วาปีปทุม หนองแสง
 • รพ.นาดูน 043-797015-6 นาดูน นาดูน
 • รพ.ยางสีสุราช 043-729171-2 ยางสีสุราช ยางสีสุราช
 • รพ.สุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 043-722055 เมืองมหาสารคาม ตลาด
 • รพ.กุดรัง 043-777972, 043-728100 กุดรัง กุดรัง
 • รพ.มหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล 043-721770 เมืองมหาสารคาม ตลาด

มุกดาหาร

 • รพ.มุกดาหาร 042-611285 เมืองมุกดาหาร กุดแข้
 • รพ.นิคมคำสร้อย 042-681324 นิคมคำสร้อย นิคมคำสร้อย
 • รพ.ดอนตาล 042-689085, 042-689123 ดอนตาล ดอนตาล
 • รพ.ดงหลวง 042-697023 ดงหลวง ดงหลวง
 • รพ.คำชะอี 042-691085 คำชะอี บ้านซ่ง
 • รพ.หว้านใหญ่ 042-699238 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่
 • รพ.หนองสูง 042-635281-2 หนองสูง หนองสูงเหนือ

ยโสธร

 • รพ.นายแพทย์หาญ 045-711356 เมืองยโสธร ในเมือง
 • รพ.รวมแพทย์ยโสธร 045-712141 เมืองยโสธร ในเมือง
 • รพ.ยโสธร 045-714034 เมืองยโสธร ตาดทอง
 • รพ.ทรายมูล 045-787023 ทรายมูล ทรายมูล
 • รพ.กุดชุม 045-789425-8 กุดชุม กุดชุม
 • รพ.คำเขื่อนแก้ว 045-791133, 045-791609 คำเขื่อนแก้ว ลุมพุก
 • รพ.ป่าติ้ว 045-795015 ป่าติ้ว โพธิ์ไทร
 • รพ.มหาชนะชัย 045-799422-3 มหาชนะชัย ฟ้าหยาด
 • รพ.ค้อวัง 045-797161 ค้อวัง ค้อวัง
 • รพ.ไทยเจริญ 045-718097-8 ไทยเจริญ ไทยเจริญ
 • รพร.เลิงนกทา 045-781147 เลิงนกทา สวาท

ร้อยเอ็ด

 • รพ.เชียงขวัญ 043-509123 เชียงขวัญ พระธาตุ
 • รพ.ร้อยเอ็ด 043-518200 เมืองร้อยเอ็ด ในเมือง
 • รพ.เกษตรวิสัย 043-589074,043530082 เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย
 • รพ.ปทุมรัตต์ 043-587074 ปทุมรัตต์ บัวแดง
 • รพ.จตุรพักตรพิมาน 043-561073 จตุรพักตรพิมาน หัวช้าง
 • รพ.ธวัชบุรี 043-631122-4 ธวัชบุรี ธงธานี
 • รพ.พนมไพร 043-591321-2 พนมไพร พนมไพร
 • รพ.โพนทอง 043-571321 โพนทอง สระนกแก้ว
 • รพ.โพธิ์ชัย 043-567231 โพธิ์ชัย ขามเปี้ย
 • รพ.หนองพอก 043-579073 หนองพอก หนองพอก
 • รพ.เสลภูมิ 043-551323 เสลภูมิ ขวัญเมือง
 • รพ.สุวรรณภูมิ 043-580058 สุวรรณภูมิ สระคู
 • รพ.เมืองสรวง 043-597073-4 เมืองสรวง หนองผือ
 • รพ.โพนทราย 043-595073 โพนทราย โพนทราย
 • รพ.อาจสามารถ 043-599074 อาจสามารถ อาจสามารถ
 • รพ.เมยวดี 043-577073 เมยวดี เมยวดี
 • รพ.ศรีสมเด็จ 043-508153 ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ
 • รพ.จังหาร 043-507122 จังหาร จังหาร
 • รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 043-563219 ศรีสมเด็จ โพธิ์สัย
 • รพ.จุรีเวช 043-527111 เมืองร้อยเอ็ด ในเมือง
 • รพ.ทุ่งเขาหลวง 043-557126 ทุ่งเขาหลวง ทุ่งเขาหลวง
 • รพ.หนองฮี 043-5066167 หนองฮี หนองฮี

เลย

 • รพ.เมืองเลยราม 042-833400 เมืองเลย นาอาน
 • รพ.เลย 042-811679 เมืองเลย กุดป่อง
 • รพ.นาด้วง 042-887094 นาด้วง นาด้วง
 • รพ.เชียงคาน 042-821101 เชียงคาน เชียงคาน
 • รพ.ปากชม 042-881060 ปากชม ปากชม
 • รพ.นาแห้ว 042-897039 นาแห้ว นาแห้ว
 • รพ.ภูเรือ 042-899094 ภูเรือ หนองบัว
 • รพ.ท่าลี่ 042-889035 ท่าลี่ ท่าลี่
 • รพ.วังสะพุง 042-841101 วังสะพุง วังสะพุง
 • รพ.ภูกระดึง 042-871016-7 ภูกระดึง ภูกระดึง
 • รพ.ภูหลวง 042-879101 ภูหลวง หนองคัน
 • รพ.ผาขาว 042-818101- 3 ผาขาว โนนปอแดง
 • รพร.ด่านซ้าย 042-891276 ด่านซ้าย ด่านซ้าย
 • รพ.เอราวัณ 042-853342 เอราวัณ ผาอินทร์แปลง
 • รพ.หนองหิน 042-810234 หนองหิน หนองหิน

สกลนคร

 • รพ.สกลนคร 042-711615 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม
 • รพ.กุสุมาลย์ 042,769023 กุสุมาลย์ นาโพธิ์
 • รพ.กุดบาก 042-784021 กุดบาก กุดบาก
 • รพ.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร 042-779105, 042-779141 พรรณานิคม พรรณา
 • รพ.พังโคน 042-771222,042-7734074 พังโคน พังโคน
 • รพ.วาริชภูมิ 042-781187 วาริชภูมิ วาริชภูมิ
 • รพ.นิคมน้ำอูน 042-789015 นิคมน้ำอูน หนองปลิง
 • รพ.วานรนิวาส 042-791122 วานรนิวาส คอนสวรรค์
 • รพ.คำตากล้า 042-796046 คำตากล้า คำตากล้า
 • รพ.บ้านม่วง 042-794118 บ้านม่วง ม่วง
 • รพ.อากาศอำนวย 042-799000 อากาศอำนวย อากาศ
 • รพ.ส่องดาว 042-786026, 042-786030 ส่องดาว ส่องดาว
 • รพ.เต่างอย 042-761021 เต่างอย เต่างอย
 • รพ.โคกศรีสุพรรณ 042-766054 โคกศรีสุพรรณ ตองโขบ
 • รพ.เจริญศิลป์ 042-709148-50 เจริญศิลป์ เจริญศิลป์
 • รพ.โพนนาแก้ว 042-707005-7 โพนนาแก้ว นาแก้ว
 • รพร.สว่างแดนดิน 042-721111 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน
 • รพ.พระอาจารย์แบน ธนากโร 042-708123, 042-708012 ภูพาน โคกภู

สุรินทร์

 • รพ.สุรินทร์ 044-514128, 044-511757, 044-513901 เมืองสุรินทร์ ในเมือง
 • รพ.ชุมพลบุรี 044-596321-3 ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี
 • รพ.ท่าตูม 044-591126-8 ท่าตูม ท่าตูม
 • รพ.จอมพระ 044-533089-91 จอมพระ จอมพระ
 • รพ.ปราสาท 044-551295 ปราสาท กังแอน
 • รพ.กาบเชิง 044-559004 กาบเชิง กาบเชิง
 • รพ.รัตนบุรี 044-599151, 044-536203-5 รัตนบุรี รัตนบุรี
 • รพ.สนม 044-589025 สนม สนม
 • รพ.ศีขรภูมิ 044-561160, 044-561341 ศีขรภูมิ ระแงง
 • รพ.สังขะ 044-572017-20 สังขะ สังขะ
 • รพ.ลำดวน 044-541411-12 ลำดวน ลำดวน
 • รพ.สำโรงทาบ 044-569080 สำโรงทาบ หนองไผ่ล้อม
 • รพ.บัวเชด 044-579072, 044-579076 บัวเชด บัวเชด
 • รพ.พนมดงรัก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 044-508242 พนมดงรัก บักได
 • รพ.เขวาสินรินทร์ 044-582400 เขวาสินรินทร์ เขวาสินรินทร์
 • รพ.ศรีณรงค์ 044-518402 ต่อ 108 ศรีณรงค์ ณรงค์
 • รพ.โนนนารายณ์ 044-518402 ต่อ 108 โนนนารายณ์ หนองหลวง

ศรีสะเกษ

 • รพ.ศรีสะเกษ 045-616380-3 เมืองศรีสะเกษ เมืองใต้
 • รพ.ยางชุมน้อย 045-684262-3, 045-687575 ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย
 • รพ.กันทรารมย์ 045-651144, 045-651019-20 กันทรารมย์ ดูน
 • รพ.กันทรลักษ์ 045-662121-5 กันทรลักษ์ น้ำอ้อม
 • รพ.ขุขันธ์ 045-630481-3 ขุขันธ์ ห้วยเหนือ
 • รพ.ไพรบึง 045-675067 ไพรบึง ไพรบึง
 • รพ.ปรางค์กู่ 045-697167 ปรางค์กู่ พิมาย
 • รพ.ขุนหาญ 045-637468-70 ขุนหาญ สิ
 • รพ.ราษีไศล 045-681107 ราษีไศล เมืองคง
 • รพ.อุทุมพรพิสัย 045-691516-8 อุทุมพรพิสัย กำแพง
 • รพ.บึงบูรพ์ 045-689043, 045-689317 บึงบูรพ์ บึงบูรพ์
 • รพ.ห้วยทับทัน 045-699045 ห้วยทับทัน ห้วยทับทัน
 • รพ.โนนคูณ 045-659044 โนนคูณ โนนค้อ
 • รพ.ศรีรัตนะ 045-677014 ศรีรัตนะ ศรีแก้ว
 • รพ.วังหิน 045-606088-9 วังหิน บุสูง
 • รพ.น้ำเกลี้ยง 045-609055-7 น้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง
 • รพ.ภูสิงห์ 045-608158 ภูสิงห์ ห้วยตึ๊กชู
 • รพ.เมืองจันทร์ 045-603164-6 เมืองจันทร์ หนองใหญ่
 • รพ.เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 045-60-5390-2 เบญจลักษ์ เสียว
 • รพ.พยุห์ 045-607113 พยุห์ พยุห์
 • รพ.โพธิ์ศรีสุวรรณ 045-604053 โพธิ์ศรีสุวรรณ เสียว
 • รพ.ศิลาลาด 045-668123 ศิลาลาด กุง

หนองคาย

 • รพ.หนองคาย 042-413456-65 เมืองหนองคาย ในเมือง
 • รพ.โพนพิสัย 042-471204-5 โพนพิสัย จุมพล
 • รพ.ศรีเชียงใหม่ 042-451125, 042-451135 ศรีเชียงใหม่ พานพร้าว
 • รพ.สังคม 042-441029 สังคม ผาตั้ง
 • รพร.ท่าบ่อ 042-431015, 042-431019 ท่าบ่อ ท่าบ่อ
 • รพ.พิสัยเวช 042-405821-3 โพนพิสัย จุมพล
 • รพ.สระใคร 042-419191 สระใคร สระใคร
 • รพ.โพธิ์ตาก 042-483186 โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก
 • รพ.เฝ้าไร่ 042-417225 เฝ้าไร่ เฝ้าไร่
 • รพ.รัตนวาปี 042-414824 รัตนวาปี รัตนวาปี

หนองบัวลำภู

 • รพ.หนองบัวลำภู 042-311999 เมืองหนองบัวลำภู หนองบัว
 • รพ.นากลาง 042-359142 นากลาง นากลาง
 • รพ.โนนสัง 042-375140 , 042-375141 โนนสัง โนนสัง
 • รพ.ศรีบุญเรือง 042-353443-5 ศรีบุญเรือง เมืองใหม่
 • รพ.สุวรรณคูหา 042-372169 สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา
 • รพ.วีระพลการแพทย์ 042-312344-6 เมืองหนองบัวลำภู ลำภู
 • รพ.นาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 042-004045 นาวัง นาเหล่า

อุดรธานี

 • รพ.อุดรธานี 042-243363 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง
 • รพ.กุดจับ 042-291320-3 กุดจับ เมืองเพีย
 • รพ.หนองวัวซอ 042-285896 หนองวัวซอ หมากหญ้า
 • รพ.กุมภวาปี 042-331236-8 กุมภวาปี กุมภวาปี
 • รพ.ห้วยเกิ้ง 042-398406,042-398402 กุมภวาปี ห้วยเกิ้ง
 • รพ.โนนสะอาด 042-392732 โนนสะอาด โนนสะอาด
 • รพ.หนองหาน 042-261135-6 หนองหาน หนองหาน
 • รพ.ทุ่งฝน 042-690-51 ทุ่งฝน ทุ่งฝน
 • รพ.ไชยวาน 042-265331 ไชยวาน ไชยวาน
 • รพ.ศรีธาตุ 042-382334-5 ศรีธาตุ จำปี
 • รพ.วังสามหมอ 042-387740 วังสามหมอ วังสามหมอ
 • รพ.บ้านผือ 042-281026-8 บ้านผือ บ้านผือ
 • รพ.น้ำโสม 042-289164 น้ำโสม ศรีสำราญ
 • รพ.เพ็ญ 042-279106 เพ็ญ เพ็ญ
 • รพ.สร้างคอม 042-276231 สร้างคอม สร้างคอม
 • รพ.หนองแสง 042-396311, 042-396169 หนองแสง ทับกุง
 • รพ.นายูง 042-257108-10 นายูง นายูง
 • รพ.พิบูลย์รักษ์ 042-258111-2 พิบูลย์รักษ์ บ้านแดง
 • รพร.บ้านดุง 042-273700 บ้านดุง ศรีสุทโธ
 • รพ.กู่แก้ว 042-256181 กู่แก้ว บ้านจีต
 • รพ.ประจักษ์ศิลปาคม 042-335120 ประจักษ์ศิลปาคม นาม่วง

อุบลราชธานี

 • รพ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 045-355909-10 วารินชำราบ เมืองศรีไค
 • รพ.สรรพสิทธิประสงค์ 045-244973 เมืองอุบลราชธานี ในเมือง
 • รพ.ศรีเมืองใหม่ 045-399112, 045-39 9184-5, 045-399364 ศรีเมืองใหม่ นาคำ
 • รพ.โขงเจียม 045-351083, 045-351288 ถึง 9 โขงเจียม โขงเจียม
 • รพ.เขื่องใน 045-203004-5 เขื่องใน เขื่องใน
 • รพ.เขมราฐ 045-491182 เขมราฐ เขมราฐ
 • รพ.นาจะหลวย 045-379097-8 นาจะหลวย นาจะหลวย
 • รพ.น้ำยืน 045-371097-8 น้ำยืน สีวิเชียร
 • รพ.บุณฑริก 045-959937-8 บุณฑริก โพนงาม
 • รพ.ตระการพืชผล 045-4810120, 045-481700 ตระการพืชผล ขุหลุ
 • รพ.กุดข้าวปุ้น 045-251766-9 กุดข้าวปุ้น ข้าวปุ้น
 • รพ.ม่วงสามสิบ 045-489064 ม่วงสามสิบ ม่วงสามสิบ
 • รพ.วารินชำราบ 045-267259-63 วารินชำราบ คำน้ำแซบ
 • รพ.พิบูลมังสาหาร 045-204590-1 พิบูลมังสาหาร พิบูล
 • รพ.ตาลสุม 045-396051, 045,396003 ตาลสุม ตาลสุม
 • รพ.โพธิ์ไทร 045-496000-6058, 045-496170 โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร
 • รพ.สำโรง 045-303100 สำโรง สำโรง
 • รพ.ดอนมดแดง 045-308054 ดอนมดแดง เหล่าแดง
 • รพ.สิรินธร 045-366149 สิรินธร นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย
 • รพ.ทุ่งศรีอุดม 045-307033-4 ทุ่งศรีอุดม นาเกษม
 • รพร.เดชอุดม 045-361133-4 เดชอุดม เมืองเดช
 • รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 045-324400-9 วารินชำราบ -
 • รพ.๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ 045-319300 เมืองอุบลราชธานี ไร่น้อย
 • รพ.นาตาล 045-305203 นาตาล นาตาล
 • รพ.นาเยีย 045-252768 นาเยีย นาเยีย
 • รพ.สว่างวีระวงศ์ 081-8782883 สว่างวีระวงศ์ สว่าง
 • รพ.น้ำขุ่น 081-8782883 น้ำขุ่น ขี้เหล็ก
 • รพ.เหล่าเสือโก้ก 081-8782883 เหล่าเสือโก้ก เหล่าเสือโก้ก

อำนาญเจริญ

 • รพ.อำนาจเจริญ 045-511940-8 เมืองอำนาจเจริญ บุ่ง
 • รพ.ชานุมาน 045-466009 ชานุมาน ชานุมาน
 • รพ.ปทุมราชวงศา 045-465231-2 ปทุมราชวงศา นาหว้า
 • รพ.พนา 045-463114-5 พนา พระเหลา
 • รพ.เสนางคนิคม 045-461008 เสนางคนิคม เสนางคนิคม
 • รพ.หัวตะพาน 045-469075 หัวตะพาน รัตนวารี
 • รพ.ลืออำนาจ 045-272325-6 ลืออำนาจ อำนาจ
ภาคอื่นๆ
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com