โรงพยาบาลสีเขียว 164 แห่งทั่วประเทศ ปี 2562

Nov 23, 2020 269
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดให้โรงพยาบาลเอกชนแจ้งราคาจำหน่ายยากับกรมการค้าภายใน ตามประกาศคณะกรรมการ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 87 พ.ศ.2562 เรื่อง การแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล และได้จัดทำสรุปข้อมูล รายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่จำหน่ายยาราคาต่ำ (กลุ่มโรงพยาบาลสีเขียว) จำแนกตามขนาดโรงพยาบาล จำนวน 164 ราย เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (www.dit.go.th) ดังรายชื่อด้านล่างนี้
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำ ระบบค้นหาและเปรียบเทียบราคายาในโรงพยาบาลเอกชน โดยรายการยาในระบบดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
  1. เป็นรายการยาที่โรงพยาบาลเอกชนแจ้งกับกรมการค้าภายใน ตามประกาศคณะกรรมการ ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 87 พ.ศ.2562 เรื่องการแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล 
  2. รายการยาครอบคลุมตามรายการที่อยู่ในบัญชีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ (Universal Coverage Emergency Patients: UCEP) และที่มีปริมาณการจำหน่ายสูงสุด 100 รายการแรกของแต่ละโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาลแต่ละแห่งมีการใช้ยารักษาคนไข้แตกต่างกันไป ดังนั้น ยาบางรายการอาจไม่ได้อยู่ภายใต้ระบบค้นหาและเปรียบเทียบนี้ 
ทั้งนี้ ในระยะต่อไปจะพัฒนาให้ครอบคลุมและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

รายชื่อโรงพยาบาลเอกชนที่จำหน่ายยาราคาต่ำ

(กลุ่มโรงพยาบาลสีเขียว) จำนวน 164 ราย

กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัลแคร์แอนด์แล็บ
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
โรงพยาบาลผู้สูงอายุขนาดกลางกล้วยน้ำไท 2
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน
โรงพยาบาลเฉพาะทางมะเร็งกรุงเทพ ขนาดเล็ก
โรงพยาบาลเฉพาะทางศลัยกรรมตกแต่งกมล
โรงพยาบาลซีจีเอช
โรงพยาบาลเซนตห์ ลุยส์
โรงพยาบาลตา หู คอ จมูก
โรงพยาบาลเทพธารินทร์
โรงพยาบาลธนบุรี 2
โรงพยาบาลนมะรักษ์
โรงพยาบาลนวมินทร์
โรงพยาบาลนวมินท 9
โรงพยาบาลนันอา
โรงพยาบาลบางขุนเทียน 1
โรงพยาบาลบางนา 1
โรงพยาบาลบางปะกอก 1
โรงพยาบาลบางปะกอก 8
โรงพยาบาลบางไผ่
โรงพยาบาลบางโพ
โรงพยาบาลบุญญาเวช
โรงพยาบาลประชาพัฒน์
โรงพยาบาลปิยะเวท
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โรงพยาบาลพยาบาลรัชดา - ท่าพระ
โรงพยาบาลพระรามเก้า
โรงพยาบาลฟัน
โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ
โรงพยาบาลมนารมย์
โรงพยาบาลลาดพร้าว
โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย
โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม
โรงพยาบาลศลัยกรรมตกแตง่ มิลาด้า
โรงพยาบาลศิริน
โรงพยาบาลศุขเวช (ราม21)
โรงพยาบาลสหวิทยาการมะลิ
โรงพยาบาลสายหยุด
โรงพยาบาลสายไหม
โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์
โรงพยาบาลหัวเฉียว
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเจตนิน
โรงพยาบาลชินเขต
โรงพยาบาลคามิลเลียน
โรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วยสูงอายุเฌ้อสเซอรี่โฮม
 
กระบี่
โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์อินเตอร์เนชั่นแนล
โรงพยาบาลจริยธรรมรวมแพทย์กระบี่
 
กาญจนบุรี
โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรียล
โรงพยาบาลคริสเตยีนแม่น้ำแควน้อย
 
กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลธีรวัฒน์
โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี
 
กำแพงเพชร
โรงพยาบาลแพทย์บัณฑิต
 
จันทบุรี
โรงพยาบาลสิริเวช
 
ชลบุรี
โรงพยาบาลปิยะเวช บ่อวิน
โรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฮอสพิทอล
 
ชัยนาท
โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท
 
ชัยภูมิ
โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์
 
ชุมพร
โรงพยาบาลวิรัชศิลป์
โรงพยาบาลธนบุรี- ชุมพร
 
เชียงราย
โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์
โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค
 
เชียงใหม่
โรงพยาบาล เอ็ม ทีอินเตอร์เมด
โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
โรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
 
ตรัง
โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์
 
ตาก
โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล
โรงพยาบาลแม่สอด-ราม
 
นครปฐม
โรงพยาบาลศาลายา
 
นครราชสีมา
โรงพยาบาลกรุงเทพ ปากช่อง
โรงพยาบาลบัวใหญ่รวมแพทย์
โรงพยาบาลราชสีมาฮอสพิทอล
โรงพยาบาลริมลิฟวิ่ง
โรงพยาบาลเซนต์แมรี่
 
นครศรีธรรมราช
โรงพยาบาลนครคริสเตยีน
โรงพยาบาลนครพัฒน์
โรงพยาบาลนครินทร์
 
นครสวรรค์
โรงพยาบาลพรินซ์ปากน้ำโพ 1
โรงพยาบาลพรินซ์ปากน้ำโพ 2
โรงพยาบาลศรีสวรรค์
 
นนทบุรี
โรงพยาบาลกรุงไทย
โรงพยาบาลชลลดา
โรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็กรัตนาธิเบศร์
โรงพยาบาลนนทเวช
โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา 2
โรงพยาบาล มายด์เมด เวชกรรมเฉพาะทางจิตเวช
 
บุรีรัมย์
โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์
โรงพยาบาลเรืองโรจน์การแพทย์
 
ปทุมธานี
โรงพยาบาลเฉพาะทางแม่และเดก็แพทย์รังสิต
โรงพยาบาลบางปะกอก-รังสิต 2
โรงพยาบาลปทุมเวช
โรงพยาบาลแพทย์รังสิต
โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี
โรงพยาบาลสายไหม (คลอง 8)
โรงพยาบาลเมดิแคร์304
พระนครศรีอยุธยา
โรงพยาบาลผู้ป่วยเรือรังเวลเนสแคร์
โรงพยาบาลราชธานี
โรงพยาบาลศภุ มิตรเสนา
โรงพยาบาลเอเชีย
 
พะเยา
โรงพยาบาลพะเยาราม
 
พัทลุง
โรงพยาบาลปิยะรักษ์
 
พิจิตร
โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ
โรงพยาบาลทัศนเวช
โรงพยาบาลศรีสุโข
โรงพยาบาลสหเวช
 
พิษณุโลก
โรงพยาบาลพิษณุโลกฮอสพิทอล
โรงพยาบาลรังสีรักษาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์
โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก
 
เพชรบุรี
โรงพยาบาลกรุงเทพเพชรบุรี
 
เพชรบรูณ์
โรงพยาบาลเพชรรัตน์
โรงพยาบาลนครหล่ม
 
แพร่
โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน
 
ภูเก็ต
โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต
 
มหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล
 
มุกดาหาร
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล
ยโสธร
โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ
โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร
 
ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลจุรีเวช
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด - ธนบุรี
 
ระนอง
โรงพยาบาลอันดามัน-ระนองการแพทย์
โรงพยาบาล ปิยะเวชช์ระยอง
โรงพยาบาลศรีระยอง
 
ราชบุรี
โรงพยาบาลกรุงเทพเมืองราช
โรงพยาบาลซานคามิลโล
โรงพยาบาลมหาชัยพร้อมแพทย์
โรงพยาบาลหมอสงวน
สถานพยาบาลวัฒนเวช
 
ลพบุรี
โรงพยาบาลเบญจรมย์
โรงพยาบาลเมืองนารายณ์
 
ลำพูน
โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน
 
ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ
 
สงขลา
โรงพยาบาลศคิรินทร์หาดใหญ่
 
สมุทรปราการ
โรงพยาบาลบางปะกอก 3
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปากน้ำ
โรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้าฯ
โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์
โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ
โรงพยาบาลมหาชัยแม่กลอง
 
สมุทรสาคร
โรงพยาบาลเจษฎาเวชการ
โรงพยาบาลพานาซีพระราม2
โรงพยาบาลมหาชัย
โรงพยาบาลมหาชัย 2
โรงพยาบาลมหาชัย 3
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร
 
สระบุรี
โรงพยาบาลมิตรภาพเมโมเรียล
โรงพยาบาลอภิณพเวชกรรม
 
สิงห์บุรี
โรงพยาบาลสิงห์บุรีเวชชการ
 
สุโขทัย
โรงพยาบาลพัฒนเวชสุโขทัย
โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย
สถานพยาบาลเวชกรรมหมออาคม
 
สุพรรณบุรี
โรงพยาบาลพรชัย
โรงพยาบาลศุภมิตร
 
สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลทักษิณ
โรงพยาบาลเฟิร์สเวสเทอร์น
 
สุรินทร์
โรงพยาบาลรวมแพทย์(หมออนันต์)
 
หนองคาย
โรงพยาบาลพิสัยเวช
 
หนองบัวลำภู
โรงพยาบาลวรีะพลการเเพทย์
 
อ่างทอง
โรงพยาบาลอ่างทองเวชการ 2 (หมอประเจิด)
 
อุดรธานี
โรงพยาบาลเอกอุดร
 
อุตรดิตถ์
โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์
 
อุบลราชธานี
โรงพยาบาลราชเวชอุบลราชธานี
โรงพยาบาลเอกชนร่มเกล้า

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่น
โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่น
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั
โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน
โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ประชาชื่น
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com