× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (TIHTA)

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (TIHTA) - HealthServ

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (Thai Hemp Industry Trade Association - TIHTA) จัดตั้งเป็นสมาคมการค้า ตามพรบ.สมาคมการค้า ตั้งแต่ 21 เมษายน 2564 ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ในการประกอบกิจการกัญชาและกัญชง ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ เส้นใยไฟเบอร์ สารสกัดเพื่อการแพทย์และการพาณิชย์ อาหารเสริม (Supplement), อาหารและเครื่องดื่ม, เครื่องสำองค์ Skincare and Cosmetic ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

article image1 - HealthServ

สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย - TIHTA  กำหนดบทบาทเพื่อ "การเป็นศูนย์กลางของความร่วมมือในการช่วยเหลือ ส่งเสริม และ สนับสนุนกลุ่มสมาชิก ให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างราบรื่น ช่วยให้ความรู้ความเข้าใจในกลุ่มสมาชิกตลอดไปจนถึงบุคคลภายนอกที่สนใจ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ช่วยประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในเชิงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จนนำไปสู่ความมั่นคงของผู้ประกอบการกัญชงในประเทศไทย"

 
 

วัตถุประสงค์สมาคม


สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ เมื่อแรกตั้ง 10 ข้อ ดังนี้
 
1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจที่เกี่ยวกับ การค้ากัญชง สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเป็นตัวแทนในการเจรจาทำความตกลงกับ บุคคลภายนอกหน่วยงานราชการ เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก

2. ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิสาหกิจการค้ากัญชง แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ ตลอดจนข่าวสารการค้าและความเคลื่อนไหวของตลาดการค้ากัญชงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบวิสาหกิจ ธุรกิจการค้าอุตสาหกรรม การเงิน เศรษฐกิจหรือความมั่นคงของประเทศ

3. ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับกัญชง จัดงานกิจกรรม สัมมนา และ จัดงานแสดงสินค้าเพื่อสนับสนุนกลุ่มสมาชิก

4. ส่งเสริมคุณภาพของกัญชงที่สมาชิกเป็นผู้ผลิตหรือจำหน่าย วิจัยและปรับปรุงการผลิตให้เข้าสู่มาตรฐานสากล ตลอดไปจนถึงส่งเสริมการผลิตของสมาชิกเพื่อให้กัญชงมีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการด้านอุตสาหกรรมทุกประเภท ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ

5. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการค้ากัญชง ให้สอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ และร่วมมือกับสถาบัน หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกัญชงทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมธุรกิจการค้าในอุตสาหกรรมกัญชงของสมาชิก

6. ร่วมมือ สนับสนุน และให้ข้อมูลเพื่อการผลักดันให้การขออนุญาตประกอบวิสาหกิจกัญชงของสมาชิกให้สะดวกยิ่งขึ้น ลดขั้นตอนการขออนุญาตให้น้อยลง

7. ร่วมมือกำหนดราคากลางของวัตถุดิบกัญชง เพื่อให้เข้าสู่ตลาดอุตสาหกรรมด้วยความเป็นธรรม

8. จัดทำสถิติ และ ข้อมูล ของอุตสาหกรรมการค้ากัญชง ตั้งแต่ต้นน้ำ ตลอดจนถึงปลายน้ำ ด้วยความสนับสนุนและยินยอมจากสมาชิก

9. ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติ หรืองดเว้นการปฏิบัติ ตลอดไปจนถึงประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก เพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

10. ไม่สนับสนุนและดำเนินกิจกรรมทางด้านการเมือง
 

สมาชิกภายในสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทยครอบคลุมทุกภาคส่วนในห่วงโซ่อุปทานของ
พืชกัญชงและกัญชาในประเทศไทย
1. ต้นน้ำ (กลุ่มผู้ปลูก และแหล่งที่มาของวัตถุดิบ)
2. กลางน้ำ (กลุ่มผู้ผลิต กระบวนการจัดการแปรรูปเพื่อผลิตเป็นสินค้ากึ่งวัตถุดิบ)
3. ปลายน้ำ (การต่อยอดวัตถุดิบจากกลางน้ำไปสู่ผู้บริโภค ผู้ผลิตสินค้า และ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ)
4. นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญที่ครอบคลุมในอุตสาหกรรมจากกัญชง
5. เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
 
  • ศึกษาข้อมูลของสมาคมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ TiHTA


คณะที่ปรึกษาและกรรมการชุดปัจจุบัน

คณะที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย รวมไปถึงภาคเอกชน ที่จะร่วมกันให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมกัญชงไทยที่ครอบคลุมทุกมิติ และให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในการเชื่อมนโยบายภาครัฐ กับความเป็นจริงในการดำเนินงาน เพื่อเป็นไปด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ และกฎหมาย รวมทั้งเหมาะสมกับบริบทของการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ ของสังคมไทย และสังคมโลก
 
คณะที่ปรึกษา
 
ดร.วีระชัย ณ นคร
ประธานกิตติมศักดิ์
 
รศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ฝ่ายวิชาการการเกษตร
 
ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ฝ่ายวิชาการสาธารณสุข
 
ดร.จุลพงษ์ ทวีศรี
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ฝ่ายวิชาการอุตสาหกรรม
 
ดร.เปรมวิทย์ จรีเวฬุโรจน์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ฝ่ายวิชาการอุตสาหกรรม
 
ดร.ณฏฐพล วุฒิพันธุ์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ฝ่ายวิจัย วิเคราะห์ ทดสอบ
 
คุณจักร์กฤษ เพิ่มพูล
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ฝ่ายการสื่อสารมวลชน
 
คุณอ่อนอุษา ลำเลียงพล
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ฝ่ายการสื่อสารบูรณาการ
 
คุณนาตยา สีทับทิม
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ฝ่ายมาตรฐานอุตสาหกรรม
 
ดร.จริยาวดี ศิริจันทรา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
 
คุณดาเรศร์ กิตติโยภาส
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ฝ่ายส่งเสริมการเพาะปลูก
คณะที่ปรึกษา
 
คุณนาตยา สีทับทิม
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ฝ่ายมาตรฐานอุตสาหกรรม
 
ดร.จริยาวดี ศิริจันทรา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
 
คุณดาเรศร์ กิตติโยภาส
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ฝ่ายส่งเสริมการเพาะปลูก
 
รศ.ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
+++++
 
กรรมการชุดปัจจุบัน
 
พรชัย ปัทมินทร นายกสมาคม
พรทิพย์ อัษฎาธร เลขาธิการ
ปรณรรท์ เกิดอุดม อุปนายก ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์
ดวงฤทัย ภูมิพิเชฐ อุปนายก ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์
อิทธิพัทธ์ ธรรมสุริยะ อุปนายก ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
วิธวินท์ วิทยานนท์ อุปนายก ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
สุรวีย์ ชัยธำรงค์กูล อุปนายก ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
ประณัย สายชมภู อุปนายก ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์
อาทิตย์ ฤทธีราวี กรรมการ ฝ่ายทะเบียน และเหรัญญิก
 
 

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)