× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

e-Donation ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดหย่อนภาษีได้อย่างไร

e-Donation ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดหย่อนภาษีได้อย่างไร - HealthServ

e-Donation ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ ช่วยลดหย่อนภาษีได้อย่างไร

GreenShopCafe.com
Sponsor
article image1 - HealthServ
ระบบ e-Donation คือ ระบบที่กรมสรรพากรพัฒนาขึ้นเพื่อใช้รองรับข้อมูลการรับบริจาค และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บริจาคให้สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้โดยไม่ต้องนำหลักฐานการบริจาคมาแสดงต่อกรมสรรพากร

หน่วยรับบริจาค

 • สถานศึกษา
 • ศาสนสถานทุกศาสนา
 • โรงพยาบาล
 • องค์การ สถานสาธารณกุศล ที่ได้รับการประกาศให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 2) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามมาตรา 47(7)(ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา 3(4)(ข) แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 239) พ.ศ. 2534 ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 254) พ.ศ. 2535
 • หน่วยรับบริจาคอื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนดให้สามารถนำการบริจาคมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้

คลิกที่นี่เพื่อค้นหา
รายชื่อหน่วยรับบริจาคที่ใช้ระบบ e-Donation

จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่านระบบ e-Donation ได้อย่างไร

 1. บริจาคผ่านธนาคารพาณิชย์
  • สแกนผ่าน QR Code/Bar Code
  • แสดงความประสงค์ให้ธนาคารส่งข้อมูลการบริจาคให้กับกรมสรรพากร
 2. บริจาคด้วยเงินสด
  • ผู้บริจาคแจ้งเลขประจำตัวประชาชนให้บันทึกข้อมูลบนระบบ
  • ตรวจสอบข้อมูลการบริจาคในระบบ e-Donation ผ่าน www.rd.go.th

ผู้บริจาคได้รับประโยชน์อย่างไร

 • อำนวยความสะดวกในการบริจาค
 • ไม่ต้องเก็บหลักฐานการบริจาค
 • ได้ลดหย่อนภาษีและเงินภาษีคืนเร็วขึ้น
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคผ่าน www.rd.go.th ได้ตลอด 24 ชม.

article image2 - HealthServ

ประโยชน์ของระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์

ผู้บริจาค
 •  ไม่ต้องจัดเก็บหลักฐานการบริจาค
 •  ได้รับคืนเงินภาษีเร็วขึ้น
 •  สามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ตลอด 24 ชั่วโมง บนเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์e-Donation และระบบ My tax Account
หน่วยรับบริจาค
 •  ไม่ต้องจัดท าหลักฐานการบริจาคเป็นกระดาษ
 •  ไม่ต้องจัดเก็บส าเนาหลักฐานการบริจาค
 •  ลดค่าใช้จ่ายในการจัดท าหลักฐาน
 •  เข้าดูข้อมูลการรับบริจาคได้ตลอด 24 ชั่วโมง บนเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th ผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ e-Donation และระบบ My tax Account
 •  สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริจาค

ผู้บริจาคที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิลดหย่อนทางภาษีผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ต้องทำอย่างไร

ผู้บริจาคหากต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการบริจาค จะต้องแสดงความประสงค์ในการ ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีดังนี้ 
 • กรณีบริจาคด้วยเงินสดที่หน่วยรับบริจาค ให้แจ้งหน่วยรับบริจาคบันทึกข้อมูลการบริจาค บนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์(e-Donation) ทันที
 • กรณีบริจาคผ่านธนาคารพาณิชย์โดยการโอนเงินด้วย QR Code ผู้บริจาคต้องแสดงความ ประสงค์ผ่านระบบของธนาคารพาณิชย์ที่เป็นตัวกลางรับบริจาค ให้ส่งข้อมูลการบริจาค ดังกล่าวให้กรมสรรพากร

เมื่อดำเนินการตามข้างต้น ข้อมูลการบริจาคจะเข้ามาเก็บอยู่ในฐานข้อมูลของกรมสรรพากรและ เมื่อถึงเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ผู้บริจาคสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากการบริจาคได้ทันที

ขั้นตอนการบริจาคเงินผ่านธนาคารพาณิชย์ (QR Code) และการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

การบริจาคเงินและแจ้งความประสงค์ส่งข้อมูลเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี มีขั้นตอนดังนี้
 1. ประชาชนเลือกใช้ Mobile Banking ของธนาคารใดก็ได้ที่เข้าร่วมโครงการ โดย Download Mobile Banking Application
 2. เข้าสู่ Menu การบริจาคเงินผ่าน QR Code สแกน QR Code ของหน่วยรับบริจาคและ ใส่จำนวนเงินบริจาค โดย Application จะมีข้อความแจ้งความประสงค์ส่งข้อมูลเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ข้อมูลการบริจาคจะถูกบันทึกในระบบ e-Donation ภายใน 2 วันทำการถัดไป

การบริจาคเงินผ่าน QR Code ในโครงการ e-Donation มีค่าธรรมเนียมหรือไม่ 

การบริจาคเงินผ่าน QR Code ในโครงการระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ไม่มีค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด

ผู้บริจาคโอนเงินด้วย QR Code จะทราบได้อย่างไรว่าสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

การบริจาคผ่าน QR Code ที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้จะต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
(1) แผ่นป้าย QR Code ต้องมีข้อความ “e-Donation” และชื่อบัญชีเงินฝาก “หน่วยรับบริจาค”
(2) เมื่อสแกน QR Code ของหน่วยรับบริจาคให้ผู้บริจาคสังเกต ดังนี้ 
(2.1) เป็นการโอนเงินไปยังบัญชีเงินฝากของ “หน่วยรับบริจาค” 
(2.2) Application จะมีข้อความแจ้งความประสงค์ส่งข้อมูลเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี โดยผู้บริจาคต้องแสดงความประสงค์ให้ธนาคารส่งข้อมูลดังกล่าวให้กรมสรรพากรด้วย

การส่งข้อมูลระหว่างธนาคารและระบบ e-Donation ของกรมสรรพากร มีความปลอดภัยหรือไม่

การส่งข้อมูลระหว่างธนาคารและระบบ e-Donation เป็นการพัฒนาระบบขึ้นมาโดยเฉพาะ ส าหรับการส่งข้อมูลการบริจาค ซึ่งมีการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐาน IT ทั้งนี้ การส่งข้อมูลจะ ดำเนินการเฉพาะกรณีผู้บริจาคแจ้งความประสงค์ให้ธนาคารส่งข้อมูลเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเท่านั้น

ผู้บริจาคจะทราบได้อย่างไรว่าหน่วยรับบริจาคใดใช้ระบบ e-Donation

ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยรับบริจาคที่ใช้ระบบ e-Donation ได้ที่ www.rd.go.th > บริการอิเล็กทรอนิกส์ > ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) > สำหรับผู้บริจาค > รายชื่อหน่วยรับ บริจาคที่ใช้ระบบ e-Donation 

ผู้บริจาคจะตรวจสอบข้อมูลการบริจาคของตนเองได้อย่างไร

ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคของตนเองได้ที่ www.rd.go.th >บริการอิเล็กทรอนิกส์ > ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) > สำหรับผู้บริจาค > เข้าสู่ระบบ โดยใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน เดียวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ผ่านอินเทอร์เน็ต และสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคของตนได้ ตลอด 24 ชั่วโมง ระบบจะแสดงข้อมูลการบริจาค ได้แก่ วันเดือนปีที่บริจาค หน่วยรับบริจาค จำนวนเงินที่ บริจาค และช่องทางการบริจาค หรือผ่านระบบ My tax Account

กรณีผู้บริจาคไปบริจาคให้กับหน่วยรับบริจาคที่ไม่อยู่โครงการ e-Donation และได้รับ ใบอนุโมทนาบัตรในรูปแบบกระดาษ จะยังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

การบริจาคให้แก่หน่วยรับบริจาคที่ผู้บริจาคสามารถนำการบริจาคมาใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ หากหน่วยรับบริจาคดังกล่าวไม่ได้เข้าร่วมโครงการระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร (e-Donation) ผู้บริจาคยังคงใช้หลักฐานการบริจาคในรูปแบบกระดาษที่ออกโดยหน่วยรับบริจาค นำมาใช้ สิทธิลดหย่อนภาษีได้ตามปกติตามที่กฎหมายกำหนด

คู่มือการบริจาค e-Donation

กรมสรรพากร 
พฤษภาคม 2563
 
article image3 - HealthServ
ข้อมูล/ภาพจาก

มีผู้อ่านล่าสุด

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)