ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ENG

ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาัลยขอนแก่น 123 ถนนมิตรถาพ ในเมือง เมือง ขอนแก่น 40002

*ข้อมูลจากศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

บริการ/ข่าว/ประกาศ

ข้อมูลบริการ

 
      ศูนย์ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2553 โดยจัดตั้งเป็นหน่วยชื่อการุณรักษ์ โดยมีสำนักงานอยู่ที่ชั้น 17 อาคารศรีนครินทราบรมราชานุสรณ์ ในเบื้องต้นคณะแพทย์ได้ให้ รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุลจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์เป็นหัวหน้าหน่วยใช้เวลาทำงานในหน่วยฯ ร้อยละ 50 และอีกร้อยละ 50 ทำงานในภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รวมถึงงานบริการพยาบาลได้จัดสรรพยาบาล 2 คนให้มาทำงานในหน่วยฯ

      หน่วยการุณรักษ์ได้เริ่มเปิดรับปรึกษาผู้ป่วยเป็นทางการในเดือนสิงหาคม 2553  ผลการดำเนินงานพบมีจำนวนผู้ป่วยเข้ามารับการปรึกษาเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นเป็นศูนย์บริการการแพทย์เฉพาะทางชั้นเลิศการุณรักษ์ มีสำนักงานที่ชั้น 18 อาคารศรีนครินทราบรมราชานุสรณ์

วิสัยทัศน์ (Vision)
ศูนย์การุณรักษ์เป็นผู้นำในการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่เป็นเลิศในประเทศไทย ทั้งระบบบริการ วิชาการและวิจัย
 
พันธกิจ (Mission)
ให้การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวมและต่อเนื่องโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยและครอบครัว
เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรและเป็นแม่ข่ายความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
วิจัยองค์ความรู้และระบบบริการด้าน Palliative care
 
บริการของศูนย์
  1. การขอรับคำปรึกษา
  2. โครงการฝึกอบรม
  3. การยืมอุปกรณ์


การยืมอุปกรณ์
ยืมวัสดุ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ของศูนย์การุณรักษ์ ( Palliative care excellent center) โรงพยาบาลศรีนครินทร์
 
รายละเอียดการยืมอุปกรณ์
เครื่องผลิตออกซิเจน 
เตียง
เครื่องปั๊มยำ
ที่นอนลม
ออกซิเจน tank ขนาด 
อื่นๆ
 
ติดต่อศูนย์การุณรักษ์ โรงพยำบำลศรีนครินทร์ ตึก สว .1 ชั้น 18
โทรศัพท์ 043-366598-9 นอกเวลำ 084-409-9935
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com