ศูนย์บริรักษ์ ศิริราช ENG

Siriraj Palliative Care Center, Siriraj Hospital, Bangkoknoi, Bangkok, Thailand
10700

*ข้อมูลจากศูนย์บริรักษ์ ศิริราช

บริการ/ข่าว/ประกาศ

ข้อมูลบริการ

 
 ประวัติของศูนย์บริรักษ์ ศิริราช
 
          คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีนโยบายการดูแลผู้ป่วยแบบ Palliative care ซึ่งเป็นการดูแลแบบองค์รวม ที่ครอบคลุมทุกภาควิชาและหน่วยงาน ในทุกขั้นตอนของการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยโรคที่คุกคามต่อชีวิตและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม  รวมไปถึงการดูแลครอบครัวของผู้ป่วยด้วย  ซึ่งต้องทำควบคู่ไปกับการรักษาผู้ป่วยแบบจำเพาะ (specific treatment)  มิใช่เป็นการรักษาเมื่อผู้ป่วยถึงระยะท้ายหรือใกล้เสียชีวิต (terminal care หรือ end of life care) เท่านั้น โดยมอบให้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของแพทย์  พยาบาล  และบุคลากรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องทุกคน  ซึ่งต้องประสานบริการระหว่างทีมสหวิชาชีพและจุดบริการให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ มีการติดตามผลด้านความต่อเนื่องในการดูแลรักษา (Continuity of care) โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และสนับสนุนให้อาสาสมัครจากบุคคลภายนอกและบุคลากรภายในคณะฯ มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้นโยบายของคณะฯ ดังกล่าวบรรลุผล  คณะกรรมการนโยบาย Palliative Careจึงเห็นชอบให้มีการจัดตั้ง ศูนย์บริรักษ์ (SirirajPalliativeCare Center)ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบและดำเนินการด้าน Palliative Careให้เป็นรูปธรรม
 
 
 
2. ขอบเขตงานศูนย์บริรักษ์  ศิริราช
 
          บริหารจัดการ ประสาน และพัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคที่คุกคามต่อชีวิตและคุณภาพชีวิต(โรคเรื้อรังและโรคระยะสุดท้าย) ให้ได้รับ Palliative Care อย่างทั่วถึง เชื่อมโยงจากโรงพยาบาลถึงบ้าน เพิ่มพูนความรู้ เพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ มีการศึกษาวิจัย เผยแพร่ความรู้ใหม่ ชี้นำสังคมด้าน Palliative Care และ End of life care ทั้งในประเทศและนานาชาติ
 
 
 
3. หน้าที่รับผิดชอบงานศูนย์บริรักษ์  ศิริราช
 
          1. ประสานระบบบริการผู้ป่วย Palliative Care ทุก ภาควิชา/หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
 
          2. ประสานการฝึกอบรม การศึกษาดูงานแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
 
          3. จัดทำข้อมูล รายงาน จัดเก็บ เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน Palliative Care
 
 
 
4. ตราสัญลักษณ์ของศูนย์บริรักษ์  ศิริราช
 
 ตราสัญลักษณ์ Palliative Care
 
ตราสัญลักษณ์มีความหมาย ดังนี้
 
          ลักษณะของริบบิ้น ถูกนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์สากลในความหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้กำลังใจความห่วงใย
 
          ภาพคนที่ประสานกันแสดงถึง ลักษณะองค์รวม (Holisticcar) ทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม และปัญญา
 
          รูปหัวใจสื่อถึง การบรรเทา ป้องกัน ความทุกข์ทรมาน และความร่วมมือ ร่วมใจ ในการช่วยให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวดีขึ้น
 
5. แผนภูมิ  สายการบังคับบัญชาและอัตรากำลังของศูนย์บริรักษ์ ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 
 แผนภูมิ  สายการบังคับบัญชาและอัตรากำลังของศูนย์บริรักษ์ ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 
6. ติดต่อหน่วยงาน
 
          ตึก 10 ชั้น 1 หลังร้าน ณ ศิริราช
 
          หมายเลขโทรศัพท์ 02-4199679 ถึง 80 โทรสาร  02-4199679
 
 
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com