เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม ENG

2/6 ซ.อ่อนนุช 70/1 แยก 2-5 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10230

*ข้อมูลจากเอเชียเนอร์สซิ่งโฮม

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

      รับดูแล ฟื้นฟูผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ หรือผู้ที่มี  โรคเรื้อรังที่ต้องการ การดูแลระยะยาว เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต หลงลืม ให้อาหาร  ทางสายยาง พาร์กินสัน ผู้ป่วยมีแผลกดทับ ดูดเสมหะ ควบคุมการขับถ่ายลำบากฯลฯ 

       เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม เป็นบ้านพักผู้สูงอายุที่มีความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งด้าน    สถานที่ และการให้บริการที่ครบวงจร โดยทีมงานที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี และ      ทีมสหวิชาชีพ คือ ทีมแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด    นักสารธารณสุข นักโภชนาการ นักจิตวิทยา ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยเหลือทางการ  พยาบาล พร้อมบริการรถพยาบาล และทีมเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่ออำนวยความสะดวก  ในการ รับ-ส่งระหว่าง บ้านและโรงพยาบาล เปิดให้บริการหลายสาขา ครอบคลุมพื้นที่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล กว่า 150 เตียง
 
 
       ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 รายแรกรายเดียวในประเทศไทย และรางวัลการันตีคุณภาพจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ , กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย และอีกมากมาย
 

มารู้จักเอเชียเนอร์สซิ่งโฮม
 
 เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม (Asia Nursing Home) เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุต้นแบบและได้รับรางวัลอันดับ 1 Best Practice การพัฒนาสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการ(ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ) 2558 , 2559 , 2561 ด้วยการคัดเลือดจากทั่วประเทศ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ , รางวัลสถานบริการผู้สูงอายุดีเด่น 2560 โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ , รางวัลผู้บริหารดีเด่น สถานประกอบการขนาดเล็ก 2562 และรางวัลผู้บริหารดีเด่น สถานประกอบการขนาดใหญ่ 2562 อีกทั้งยังเป็นที่ศึกษาดูงานของผู้ประกอบการธุรกิจด้านผู้สูงอายุ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จากทั้งในและต่างประเทศอาทิเช่น
 •  ได้รับเชิญจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล ในการร่างมาตรฐานวิชาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ (สาขาอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ) และเป็นสมาชิกของสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทย
 • วิทยากรพิเศษ บรรยายเกี่ยวกับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอแบค,มหิดล และคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยจากประเทศใต้หวัน
 • วิทยากรพิเศษ บรรยายเกี่ยวกับ “พยาบาลกับธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ” โดยสภาการพยาบาล
 • วิทยากรพิเศษ บรรยายเกี่ยวกับ “Key Success ในธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ” โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • วิทยากรพิเศษ บรรยายให้ความรู้ ผู้ประกอบการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 • ต้อนร้บคณะศึกษาดูงานจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA:ไจก้า)ที่ประกอบด้วยนักศึกษา และผู้ประกอบการด้านเนอร์สซิ่งโฮมจาก ประเทศญี่ปุ่น
 • โครงการความร่วมมือกับ ร.พ.อิชิ (ประเทศญี่ปุ่น) ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ และนักกายภาพบำบัด
 • ศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุ และเทคโนโลยีด้านการดูแลผู้สูงอายุ ณ ประเทศฮ่องกง, ญี่ปุ่นและสิงคโปร์
 • ศึกษาดูงานด้านการดูแลผู้สูงอายุระหว่างวัน ณ Blue Rose ประเทศญี่ปุ่น
 • โครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีผู้สูงอายุกับ บริษัท SCG
 • โครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ สำหรับดูแลผู้สูงอายุกับ CT Asia Robotics
 • โครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาอาหาร สำหรับผู้สูงอายุกับ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์
 • ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ กับนิตยสารหนึ่งในกระทรวงสาธารณะสุข
 • ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจดูแลผู้สูงอายุให้ประสบความสำเร็จ กับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ , เดอะเนชั่น และนิตยสาร a day
5 สาขา
 1. สาขาพัฒนาการ / Pattanakarn
 2. สาขาสวนหลวง ร.9 / SuanLuang Branch
 3. สาขารามอินทรา / Ramintra Branch
 4. สาขาเจริญนคร / Charoen Nakhon Branch
 5. สาขาแจ้งวัฒนะ / Cheang Wattana Branch


บริการ
ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ เอเชียเนอร์สซิ่งโฮม
Nursing Home Service
       
       รับดูแลฟื้นฟู ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ทั้งผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ หรือผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ที่ต้องการ การดูแลระยะยาว เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต หลงลืม พาร์กินสัน ให้อาหารทางสายยาง ผู้ป่วยแผลกดทับ ฯลฯ
 
 
บริการหัตถการทางการพยาบาล
Nursing Delivery Service
 
       บริการการทำหัตถการทางการพยาบาลที่บ้าน โดยทีมพยาบาลวิชาชีพ และทีมงานผู้ช่วยทางการพยาบาลที่มีความชำนาญ และประสบการณ์ทางการพยาบาลในการให้บริการทางหัตถการแก่ท่านถึงบ้าน เช่น ให้คำปรึกษาและร่วมวางแผนการดูแลที่บ้าน บริการฉีดยา
ทำแผล การเปลี่ยนสายยางให้อาหาร การเปลี่ยนสายยางสวนปัสสาวะ และชุดปัสสาวะ การดูดเสมหะ ฯลฯ
 
 
บริการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์เสริมทางการแพทย์
Nursing Products and Accessories Service
 
       จำหน่ายเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมสาธิตการใช้งาน เช่น เตียงผู้ป่วย ที่นอนลม เครื่องดูดเสมหะ เครื่องผลิตออกซิเจน ถุงมือกันดึงสาย อุปกรณ์ทำแผล และผลิตภัฑณ์ผ้าสำหรับการดูแลทางการพยาบาล เป็นต้น
 

บริการกายภาพบำบัด
Physical Therapy Service
 
       บริการกายภาพบำบัด โดยนักกายภาพบำบัด และทีมงานผู้ช่วยนักกายภาพบำบัดที่มีความชำนาญ และประสบการณ์พร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดที่ครบครัน เหมาะสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เพื่อการฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาแข็งแรง มีสุขภาพที่ดีอีกครั้ง
 
บริการกิจกรรมส่งเสริม ศักยภาพ
Rehabilitate Activity Service
 
       โดยนักกิจกรรมบำบัด และทีมงานผู้ช่วยนักกิจกรรมบำบัดที่มีประสบการณ์พร้อมทั้งอุปกรณ์ พร้อมการวางแผนกิจกรรม และอุปกรณ์ที่ทันสมัย เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เพื่อการฟื้นฟู ด้วยกิจกรรม การฝึกด้วยอุปกรณ์ในกิจกรรมต่างๆ ทั้งการจัดแสดงและหยิบจับของเก่า เพื่อการรำลึกถึงช่วงวัย ในอดีตสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ การจับสัมผัสรูปภาพที่นูนสูง เพื่อการรับรู้ในฝึกการสัมผัสพร้อมทั้งการจัดบรรยากาศที่เหมาะสมกับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ
 
 
บริการรถพยาบาล
Ambulance Service
 
       บริการรถพยาบาลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง โดยทีมงานที่ผ่านการอบรมในการเคลื่อนย้ายและช่วยชีวิตเบื้องต้น
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]