PHC คลินิกรักษานอนกรน ENG

Profession Health Care Co., Ltd.
61/19 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

*ข้อมูลจากPHC คลินิกรักษานอนกรน

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 ศูนย์รักษานอนกรนแบบครบวงจร ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง
"Sleep care by Profession"

*ให้บริการนอกสถานที่ทุกวัน แต่รับนัดตรวจแพทย์ตามเวลาที่ระบุ* PHC Clinic ให้บริการตรวจรักษา ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา "นอนกรน" "โรคหยุดหายใจขณะหลับ" "นอนกัดฟัน" "จมูกอักเสบภูมิแพ้" "ผนังกั้นช่องจมูกคด" "ต่อมทอนซิลโต" "ต่อมอะดินอยด์โต" ด้วยแนวทางที่เป็นนวัตกรรมที่หลากหลายครบวงจร ซึ่งรวมถึง การทดสอบการนอนหลับ (sleep test) รูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่บ้าน และโรงพยาบาล รวมถึงการรักษาที่มีทั้งการใช้เครื่องมือเช่น Continuous positive airway pressure (CPAP), เครื่องมือในช่องปาก (Oral appliances) ทั้งแบบ Manidular advancement splint (MAS) และ Tongue stabilizing device (TSD), ยาชนิดต่าง ๆ, คลื่นความถี่วิทยุ (Radiofrequency treatment), ตลอดจนการผ่าตัดรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่จมูก, ช่องคอ, จนถึงการผ่าตัดกระดูกขากรรไกรต่าง ๆ PHC clinic ดำเนินการภายใต้การดูแลของทีมแพทย์และทันตแพทย์วิชาชีพที่ผ่านฝึกอบรมด้านนี้โดยตรงจากทั้งในและต่างประเทศ (American Board of Sleep Medicine, Ceritified international sleep specialist) เพื่อให้การดูแลรักษาที่สามารถมั่นใจได้ว่ามีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ภายใต้ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดคุ้มค่าและเหมาะสม


     พี.เอ็ช.ซี. สหคลินิก (PHC Clinic) ดำเนินการโดยบริษัท Profession Health care จำกัด  มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้บริการตรวจรักษา ผู้ที่มีปัญหาการนอนหลับ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา "นอนกรน" "โรคหยุดหายใจขณะหลับ" "นอนกัดฟัน" "จมูกอักเสบภูมิแพ้" "ผนังกั้นช่องจมูกคด" "ต่อมทอนซิลโต" "ต่อมอะดินอยด์โต" ด้วยแนวทางที่เป็นนวัตกรรมที่หลากหลายครบวงจร ซึ่งรวมถึง การทดสอบการนอนหลับ (sleep test) รูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่บ้าน และโรงพยาบาล รวมถึงการรักษาแบบครบวงจร ทั้งเทคโนโลยีใหม่ไม่ต้องผ่าตัด ไม่เจ็บ หรือ การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ทุกชนิด และการผ่าตัดประเภทต่าง ๆ  ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์เฉพาะทาง American Board of Sleep Medicine และอนุมัติบัตรโสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ ร่วมกับทันตแพทย์วิชาชีพที่ผ่านฝึกอบรมด้านนี้โดยตรงจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้การดูแลรักษาที่สามารถมั่นใจได้ว่า  มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดคุ้มค่าและเหมาะสม
พี.เอ็ช.ซี. สหคลินิก (PHC Clinic)
 
บริการของเรา
 
ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับชนิดต่าง ๆ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
 • นอนกรน และ โรคหยุดหายใจขณะหลับ
 • จมูกอักเสบภูมิแพ้  ผนังกั้นช่องจมูกคด
 • ต่อมทอนซิลโต ต่อมอะดินอยด์โต"
 • นอนกัดฟัน, โรคการนอนหลับผิดปกติอื่น ๆ ฯลฯ
 • แนวทางที่เป็นนวัตกรรมที่หลากหลายครบวงจรโดยทีมแพทย์และทันตแพทย์วิชาชีพ
 
การทดสอบการนอนหลับ (sleep test) 
 •  Home sleep apnea testing (HSAT) ตรวจการนอนที่บ้าน
 •  Polysomnography (PSG) ตรวจการนอนที่โรงพยาบาล
 
เครื่องอัดอากาศแรงดันบวกต่อเนื่อง (Continuous positive airway pressure: CPAP)
 • แบบตั้งค่าคงที่ (Fixed CPAP: CPAP)
 • แบบอัตโนมัติ (Auto-PAP: APAP)
 
ยารักษาโรคจมูกอักเสบเรื้อรัง
 • การใช้คลื่นความถี่วิทยุจี้ (Radiofrequency: RF)
การจี้ความถี่วิทยุในโพรงจมูก (RF Nose) เพื่อลดขนาดเยื่อบุเทอร์บิเนต
การจี้ความถี่วิทยุในเพดานอ่อน (RF Palate) เพื่อให้เพดานอ่อนตึงตัวมากขึ้น
 
การผ่าตัด (Surgery)
 • การผ่าตัดจมูกและไซนัส (Nose and Sinus Surgery)
 • การผ่าตัดตกแต่งผนังช่องจมูก (Septoplasty)
 • การผ่าตัดลดขนาดเทอร์บิเนต (Turbinoplasty)
 • การผ่าตัดต่อมทอนซิลและหรือ อะดินอยด์ Tonsillectomy and Adenoidectomy)
 • การผ่าตัดต่กแต่งลิ้นไกเพดานอ่อนและคอหอย (Uvulopalatopharyngoplasty; UPPP)
 • การผ่าตัดเลื่อนกระดูกขากรรไกรมาด้านหน้า (Maxillomandibular Advancement; MMA)
 
ทันตกรรม (Dental division)
 
 • อุปกรณ์ทันตกรรมนอนกรน (Dental Sleep Appliances)
 • เครื่องยืดขากรรไกรล่างมาด้านหน้า Manidular advancement splint (MAS)
 • เครื่องมือป้องกันลิ้นตก Tongue stabilizing device (TSD)
 • อุปกรณ์รักษานอนกัดฟัน (Anti-Bruxism device)
 • ทันตกรรมนอนกรนในเด็ก (Rapid Maxillary Expansion)
 • ทันตกรรมทั่วไป เช่น ขูดหินปูน, อุดฟัน, ถอนฟัน, จัดฟัน, ฯลฯ
Profession Health Care Co., Ltd.
61/19 ถ.พระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
Tel:    095-950-7956 หรือ 061-659-1788
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]