โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง

โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง
21 ม.1 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230
Tel: 074553433-4 Fax: 074553438
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 
 

 ประวัติโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง

          โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง (ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย) ตั้งอยู่เลขที่ 21 หมู่ที่ 1 ตำบล คลองหอยโข่ง  อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ในปี งบประมาณ 2533 ได้มีคณะราษฎร์ ในอำเภอคลองหอยโข่งโดยการนำทีมขอนายเชวงศักดิ์ บำรุงศักดิ์ กำนันอำเภอคลองหอยโข่งและนายเรียง รองสวสดิ์ ผู้ใหญ่บ้านที่ 1 ตำบลคลองหอยโข่งตลอดจนคณะกรรมการสภาตำบล ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในด้านการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย จึงได้คิดจัดการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลขึ้นในที่ดินสาธารณสุขประโยชน์ (ป่าช้า) บ้านจอมหลำ บนเนื้อที่ 23 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา  เมือได้เตรียมพื้นที่ก่อสร้างแล้ว ทางกรรมการสภาตำบล และผู้นำท้องถิ่นดังกล่าว ได้ประสานไปยังสมาคมเจ.ชีย์(JAYCEES THAILAND) หรือยุวสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง โดยให้บริษัทอิตาเลี่ยนไทย ดีเวลลอปเมนท์ คอปเรชั่น จำกัดทำหน้าที่รับเหมาก่อสร้าง โดยแล้วเสร็จเมือ ปี 2533
 
          ในปี 2535 ทางยุวสมาคมแห่งประเทศไทย ได้ส่งมอบอาคารโรงพยาบาลให้กับจังหวัดสงขลา เมื่อจังหวัดสงขลาได้รับแจ้งการส่งมอบอาคารดังกล่าวจึงได้ประสานไปที่กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งต่อมาได้รับการบรรจุอยู่ในแผนจะก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10  เตียง
 
          ในปี 2536 จึงเห็นควรรับมอบอาคารดังกล่าวเพื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง แล้วค่อยพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง โดยให้ทางจังหวัดดำเนินการในเรื่องสิทธิ์ที่ดินให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ และได้รับชื่ออย่างเป็นทางการว่าโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง (ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย)
 
          ปี 2537 ได้มีการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างงานปลัดสาธารณสุขได้แจ้งให้กองแบบแผนดำเนินการสำรวจเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงโรงพยาบาล
 
         ปี 2539 นายแพทย์เสรี  สมเศรษฐ (นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลาในสมัยนั้นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้พิจารณาจัดสรรเจ้าหน้าที่มาอยู่ประจำเพื่อเปิดบริการรักษาพยาบาลในรูปแบบสถานีอนามัยจำนวน 6 คนดังนี้
 
  1. นางเครือวัลย์ รัตนาวิน  พยาบาลวิชาชีพ 6
  2. นางวรรัตน์ พลูจันทร์ พยาบาลวิชาชีพ 5
  3. นางนภาพร ประยูรสัมพันธ์ พยาบาลวิชาชีพ5
  4. นายไชยา นิภานันท์  นักวิชาการสุขาภิบาล 5
  5. นายวีระพงค์ ประกอบการ ลูกจ้างประจำตำแหน่งยาม
  6. นาย อาทร อุบลวรรณ ลูกจ้างประจำตำแหน่งคนสวน
โดยมอบหมายให้นางเครือวัลย์  รัตนาวิน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง (ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย) คนแรก
 
          ปี 2540 ทางจังหวัดสงขลาได้จัดสรรพิจารณาอัตรากำลังเรื่อยๆตามลำดับ ได้มอบหมายให้ นายณภัทร   พชรพฤทธิภากร มาทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง
 
          ปี2541 ทางจังหวัดสงขลาได้มีการรับย้ายแพทย์หญิงสุภาณี  โลหะปราน มาปฏิบัติหน้าที่ประจำพร้อมทั้งมอบหมายให้รักษาการโรงพยาบาลคลองหอยโข่งจนกระทั่งปลายปีงบประมาณ 2541 จึงได้ลาออกจากราชการไปศึกษาต่อ ขณะเดียวกัน ทางจังหวัดสงขลาพิจารณาจัดสรรแพทย์มาช่วยปฏิบัติงานเพิ่มเติมอีก  1  คน คือ นายแพทย์สมศักดิ์  ปริชาตินนท์จากโรงพยาบาลจะนะมาอยู่ประจำพร้อมทั้งแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลคลองหอยโข่ง
 
          กลางปี 2542 โรงพยาบาลได้มีการขยายบริการเพิ่มเติม เป็นอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งให้บริการผู้ป่วยในครั้งแรกตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
 
          ต่อมาในปีงบประมาณ 2544  กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณให้ทำการก่อสร้างรั้วรอบอาคารรั้วเดิมป้อมยามจึงถึกรื้ออกไป โดยทางกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดตั้งเป็น โรงพยาบาลชุมชน โดยมีเงื่อนไข 2 ประการดังนี้
 
ขอให้ทางจังหวัดสงขลา ดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาติต่อองค์พระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเป็นศิริมงคลต่อทางจังหวัดสงขลาและยุวสมาคมแห่งประเทศไทย
 
ทางยุวสมาคมแห่งประเทศไทย ขอใช้ชื่อและสถานที่อาคารบางส่วนเพื่อใช้ในการหารายได้ในการชำระค้าและพื้นที่อาคารบางส่วน สลักชื่อของทางยุวสมาคมแห่งประเทศไทยและผู้บริจาคเงิน
 
สถานที่ตั้ง
โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง ตั้งอยู่เลขที่ 21 ม.1 ต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา 90230
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com