โรงพยาบาลจะนะ

โรงพยาบาลจะนะ
35 ถ.ราษฎร์บำรุง หมู่ 2 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
โทรศัพท์ 074-207069, 074-207070, 074-207071
โทรสาร 074-207072
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลจะนะ

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

บริการประชาชน

เวชปฏิบัติทั่วไป
 •  ให้บริการตรวจโรคทั่วไปและคลินิกเฉพาะโรค ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  โรคเอดส์  ยาเสพติด สุขภาพจิต โรคหัวใจและหลอดเลือด หอบหืด ถุงลมโป่งพอง
 • บริการรับผู้ป่วยอุบัติเหตุหรือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
 • ให้บริการคลอดปกติ และใช้เครื่องมือช่วยคลอด ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการรับผู้ป่วยฉุกเฉิน (EMS)
 • บริการส่งต่อผู้ป่วยในรายที่เกินขีดความสามารถหรือมีภาวะแทรกซ้อนเนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องแพทย์เฉพาะทาง
 • บริการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการและรังสีวิทยา
 • ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ งานจุลชีววิทยาบริการธนาคารเลือด บริการโลหิตวิทยา ภูมิคุ้มกันวิทยา จุลทรรศน์ศาสน์คลินิก เคมีคลินิก
 • บริการตรวจเอกซเรย์รังสีวินิจฉัย
 • บริการผ่าตัดเล็กได้แก่ excision ผ่าฝี
 • ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
 • บริการงานอาชีวอนามัยและตรวจสุขภาพ/คลินิกโรคจากการทำงาน
 • บริการทันตกรรมบริการตรวจสุขภาพช่องปาก ถอนฟัน อุดฟัน รักษารากฟัน ขูดหินน้ำลาย เคลือบหลุมร่องฟันทำฟันปลอม งานเฝ้าระวังและป้องกันทันตกรรมในชุมชน ศัลยศาสตร์ ช่องปาก ทันตกรรมสำหรับเด็กบริการครอบฟันสำหรับเด็กวันจันทร์ - ศุกร์เวลา 08.00 - 20.00 น.และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 - 16.00 น. 
 • ให้บริการคลินิกนอกเวลาผู้ป่วยนอก ในวันราชการ เวลา 16.00 - 20.00 น.วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 20.00 น.
 • ให้บริการงานแพทย์แผนไทย นวด อบ ประคบสมุนไพร ทับหม้อเกลือ ผลิตสมุนไพรเผยแพร่ให้ความรู้แก่นักเรียน ประชาชน อสม. เยาวชน โดยเปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. และคลินิกนอกเวลา วันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 16.00- 20.00 น.วันเสาร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. 
 • ให้บริการงานกายภาพบำบัด วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. และคลินิกนอกเวลา วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00 - 20.00 น.
 • บริการขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพ ถ้วนหน้า ผู้พิการ แรงงานข้ามชาติ
 • บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ ให้บริการฝากครรภ์ปกติ/ครรภ์เสี่ยงสูง มีการตรวจคลื่นความเสี่ยงสูง ให้บริการวางแผนครอบครัวชนิดชั่วคราวและกึ่งถาวร คัดกรองภาวะเสี่ยงงานอนามัยโรงเรียน โรคเรื้อรัง งานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อการให้วัคซีนป้องกันโรค
 • บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและเยี่ยมบ้าน
 • บริการการฝึกอบรม สนับสนุนด้านการแพทย์ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
 • งานบริการคุ้มครองผู้บริโภค
 • งานบำบัดยาเสพติด งานสุขภาพจิตและจิตเวช
 • งานสร้างเสริมสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 • งานสุขศึกษา
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com