โรงพยาบาลบางกล่ำ

โรงพยาบาลบางกล่ำ
117 ตำบล บางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ สงขลา 90110
โทร 074328-221-2
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลบางกล่ำ

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลบางกล่ำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
วิสัยทัศน์ (VISSION)
บริการได้มาตรฐาน
พัฒนางานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ควบคู่การดูแลระยะยาว
ชาวบางกล่ำสุขภาพดี
เจ้าหน้าที่มีความสุข ภายในปี 2564
 
พันธกิจ
1.มุ่นมันให้บริการด้านสุขภาพแบบองค์รวม อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
2.พัฒนาระบบบริการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลันเชื่อมโยงสู่การดูแลระยะยาวกลุ่มที่มีภาวะพึ่งพิง
3.พัฒนาศักยภาพบุคลากร สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ภายใต้บรรยากาศแห่งความสุข
4.มีระบบบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล
5.ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค
 
คำขวัญ
“โรงพยาบาลบางกล่ำ
อบอุ่นเหมือนบ้าน
บริการด้วยใจและรอยยิ้ม”
 
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com