โรงพยาบาลสทิงพระ

โรงพยาบาลสทิงพระ
96 ม.1 ต.จะทิ้งพระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190
เบอร์โทร 074-397112 ต่อ 1001
โทรสาร 074-397112
Website |

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลสทิงพระ

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 
 

ประวัติโรงพยาบาลสทิงพระ 

โรงพยาบาลสทิงพระ   สร้างขึ้นด้วยเงินงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2520 ขนาด 10 เตียง มีเนื้อที่  15 ไร่  ได้เปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วไป ในวันที่ 6 พฤษภาคม  2523   ต่อมา โรงพยาบาลสทิงพระ ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาล  ขนาด 30 เตียง   เมื่อปีงบประมาณ 2533 และได้เปิดให้บริการอาคาร 30 เตียง เมื่อเดือนกันยายน  2534 จนถึงปัจจุบัน
 
ปี พ.ศ.2523     มีนายแพทย์วิชัย มงคลจินดา   เป็นผู้อำนวยการคนแรก เป็นโรงพยาบาลขนาด 10 เตียง
ปี พ.ศ.2533 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในและอาคารผู้ป่วยนอก 30 เตียง   จำนวน 2 หลัง
ปี พ.ศ.2534 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด  30  เตียง  เมื่อเดือนกันยายน 2534
ปี พ.ศ.2549 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารพัก 20 ห้อง จำนวน  1   หลัง 
ปี พ.ศ.2553 ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน พร้อมทางลาด 2 ชั้น และทางเชื่อมจำนวน  1  หลัง 
ปี พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารพัก 24 ห้อง จำนวน  1   หลัง 

ปัจจุบัน  นายแพทย์นครินทร์  ฉินตระกูลประดับ  เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสทิงพระ มาดำรงตำแหน่ง  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน
 
รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสทิงพระ
 
1. นายแพทย์วิชัย มงคลจินดา พ.ค.2523 – ม.ค.2524
2. นายแพทย์ประทีป วชิรประการสกุล ม.ค.2524 - มี.ค.2524
3. แพทย์หญิงประทีป ธาระวานิช มี.ค.2524 - เม.ย.2524
4. นายแพทย์ประกอบกิจ วีระไวทยะ เม.ย.2524 - พ.ค.2526
5. นายแพทย์คมวิชช์ แก้วชัยเจริญกิจ พ.ค.2526 - เม.ย.2528
6. นายแพทย์สมยศ คงเดชาเลิศ เม.ย.2529 - พ.ค.2529
7. นายแพทย์พงศธร อาสนศักดิ์ พ.ค.2529 - พ.ค.2534
7. นายแพทย์ณัฐ โคนันท์ พ.ค.2534 – พ.ค.2535
8. นายแพทย์ประสิทธิ์ แก้วจันทร์ พ.ค.2535 – เม.ย.2536
9. นายแพทย์สมศักดิ์ ปริชาตินนท์ เม.ย.2536 – มิ.ย.2536
10. นายแพทย์หาญชัย พินัยกุล มิ.ย.2536 – พ.ค.2537
11. แพทย์หญิงธนรส บุญยัง พ.ค.2537  -ก.ค.2537
12. นายแพทย์พงศธร อาสนศักดิ์ ก.ค.2537 – พ.ค.2538
13. นายแพทย์สุรสิทธิ์ ปานมณี พ.ค.2538 - พ.ค.2540
14. นายแพทย์นครินทร์ ฉินตระกูลประดับ พ.ค.2540 –ปัจจุบัน
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com