โรงพยาบาลคลองหาด

โรงพยาบาลคลองหาด
626 หมู่ที่ 1 ต.คลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260
โทร 037-445-096 หรือ 037-445-098-9
โทรสาร 037512258 ต่อ 100
Facebook | Website |

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลคลองหาด

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

บริการทั่วไป
บริการ
ผู้้ป่วยฉุกเฉิน
ผู้ป่วยทั่วไป
ทันตกรรม
แพทย์แผนไทย
คลีนิกโรคเรื้อรัง

เวลาเปิดทำการ : 08.00 – 16.30 น.
จันทร์ –ตรวจรักษาโรคทั่วไป,คลินิกวางแผนครอบครัว
อังคาร –ตรวจรักษาโรคทั่วไป,คลินิกฝากครรภ์
พุธ – ตรวจรักษาโรคทั่วไป,คลินิกเบาหวาน /ฉีดวัคซีนเด็ก
พฤหัส – ตรวจรักษาโรคทั่วไป,คลินิกความดัน /คลินิกวัณโรค/เอดส์
ศุกร์ - ตรวจรักษาโรคทั่วไป,คลินิกเบาหวาน
หมายเหตุ กรณีอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน บริการ 24 ชั่วโมง 

"โรงพยาบาลคลองหาดเป็นต้นแบบการจัดการสาธารณสุขชายแดน ระบบสุขภาพเข้มแข็ง ประชาชนและภาคีเป็นเจ้าของ สู่สังคมแห่งสุขภาวะที่ยั่งยืน"
ค่านิยมร่วม KLONG HAT :
K =Knowledge (การมีองค์ความรู้ ตามสาขาวิชาชีพ)
L = Learning (มีการเรียนรู้ตลอดเวลา ทั้งด้านวิชาการและเทคโนโลยี)
O = Obduracy (ความอดทน มีความเพียรในการทำงาน)
N = Network (เชื่อมโยงเครือข่าย/ภาคีเครือข่ายต่างๆทำงานรูปแบบบูรณาการ)
G = Good Governance (ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน)
H = Hospitality and Happiness (ให้บริการด้วยความอบอุ่นได้ใจ เอื้ออาทรและความสุข)
A = Accoutability (ความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงานและสาธารณะ)
T = Teamwork (ทำงานเป็นทีม สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ)
 

 ประวัติความเป็นมาโรงพยาบาลคลองหาด

โรงพยาบาลคลองหาด เริ่มก่อตั้งครั้งแรก เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2531 พัฒนายกระดับมาจากโรงพยาบาลสาขาของโรงพยาบาลวังน้ำเย็น ยกระดับเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง

ในปี 2535 และ 30 เตียงในปี 2541 ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง ระดับ F2 บนพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ บริหารจัดการตามกรอบ นโยบายและการกำกับของทางราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข มีผู้อำนวยการโรงพยาบาล รับผิดชอบบริหารต่อเนื่องกันมา ได้แก่ นางสาวละอองจันทร์ ทรัพย์เจริญ พยาบาลวิขาชีพ รักษาการหัวหน้าโรงพยาบาลวังน้ำเย็นสาขาคลองหาด ( ปี 2531 – 2535 ) นายแพทย์ยุทธนา จันวะโร เป็นผู้อำนวยการคนแรก ( ปี 2535 - พ.ย.2537 ) นายแพทย์ราเชษฎ เชิงพนม ( พ.ย.2537 – 31 ม.ค. 2557 ) นายแพทย์สุขุม พิริยะพรพิพัฒน์ (1 ก.พ. 2557 – 31 พ.ค.2559) นายแพทย์วัฒนพล จิติลาภะ (1 มิ.ย.- 31 พ.ค.2563) และ นายแพทย์จตุนิษฐ์ อัคคะปัญญาพงศ์ 1 มิ.ย. 2563 - ปัจจุบัน ) มีความมุ่งมั่นพัฒนายกระดับมาตรฐานและคุณภาพการบริการ ผ่านการประเมิน HA ครั้งแรก วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ผ่านการ Re-accredit เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 และจะหมดอายุในวันที่ 19 เมษายน 2561

สถานบริการสุขภาพ
สถานบริการพยาบาลในเครือข่ายประกอบไปด้วย
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองหาด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 9 แห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราชันย์
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาดี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแวง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทับทิมสยาม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาตาง๊อก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองไก่เถื่อน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำคำ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชุมทอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหินกอง
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com