โรงพยาบาลตาพระยา

โรงพยาบาลตาพระยา
681 หมู่ 1 ต.ตาพระยา อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว
โทรศัพท์: 037 269 009
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลตาพระยา

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

โรงพยาบาลตาพระยา

 คลินิคพิเศษที่เปิดบริการ

วันจันทร์ 08.00 – 12.00 น.
1. ARV Clinic วันจันทร์ที่ 1,3 ของเดือน
2. คลินิคโรคหอบหืด/คลินิคโรคปอดอุดกั้น วันจันทร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
3. คลินิคโรคความดันโลหิต วันจันทร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
4. บริการเชิงรุกที่ รพ.สต อำเภอตาพระยา

13.00 – 16.00 น.
1. ARV Clinic วันจันทร์ที่ 1,3 ของเดือน
2. คลินิคโรคหอบหืด/คลินิคโรคปอดอุดกั้น วันจันทร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
3. คลินิคโรคความดันโลหิต วันจันทร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
 
วันอังคาร
08.00 – 12.00 น.คลีนิคโรคเบาหวาน
13.00 – 16.00 น.คลีนิคโรคเบาหวาน
 
วันพุธ
08.00 – 12.00 น. คลีนิคโรคความดันโลหิต
13.00 – 16.00 น.คลีนิคโรคความดันโลหิต
 
วันพฤหัสบดี
08.00 – 12.00 น.คลีนิคโรคเบาหวาน
13.00 – 16.00 น. คลีนิคโรคเบาหวาน
 
วันศุกร์ 08.00 – 12.00 น.
1. คลินิควัณโรค วันศุกร์สัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน
2. คลินิคโรคความดันโลหิตสูง วันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
3. คลินิคโรคไต วันศุกร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
4. บริการเชิงรุกที่ รพ.สต อำเภอตาพระยา

13.00 – 16.00 น.
1. คลินิควัณโรค วันศุกร์สัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน
2. คลินิคโรคความดันโลหิตสูง วันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
3. คลินิคโรคไต วันศุกร์สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน
 

 ประวัติโรงพยาบาลตาพระยา

 พ.ศ.2521 ได้จัดตั้งศูนย์การแพทย์ตาพระยา ( ประชาชน อำเภอตาพระยา เรียกศูนย์นี้ว่า โรงพยาบาลอิตาลี ) โดยรัฐบาลอิตาลี ได้ส่งทีมแพทย์พร้อมเครื่องมือ เพื่อให้การรักษาพยาบาล ประชาชน อำเภอตาพระยา และผู้บาดเจ็บจากภัยสงคราม  พ.ศ. 2518 – 2522  เกิดสงครามภายในประเทศกัมพูชา มีการสู้รบตามแนวชายแดน มีการอพยพประชาชน ทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา   สงครามสงบ   ทีมแพทย์ชาวอิตาลีจึงได้กลับประเทศ และศูนย์การแพทย์ตาพระยาจึงได้เปลี่ยนเป็นศูนย์สงเคราะห์ผู้พิการชายแดน
 
 พ.ศ.2525  โรงพยาบาลตาพระยาเปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียงเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม  พ.ศ.2525  มีพื้นที่ 25  ไร่  33 ตารางวา ซึ่งได้รับบริจาคที่ดินจากคนจีนชื่อ แปะเล้า โรงพยาบาลตาพระยา  ตั้งอยู่  681  หมู่ 1  ตำบลตาพระยา  อำเภอตาพระยา  จังหวัดปราจีนบุรี ( ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นจังหวัดสระแก้ว )  เมื่อ พ.ศ. 2537  (เริ่มแรกเป็นโรงพยาบาล 10 เตียง)  ได้เปิดให้บริการรักษาพยาบาลประชาชน  โดยมีนายแพทย์กนกศักดิ์   พูนเกษร  เป็นแพทย์และผู้อำนวยการคนแรกของโรงพยาบาล
 
 
         วันที่ 2 ธันวาคม  พ.ศ.2525  ได้มีพิธีเปิดโรงพยาบาลตาพระยาอย่างเป็นทางการโดย ฯ พณฯ  นายแพทย์เสม   พริ้งพวงแก้ว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นประธานในพิธี  ต่อมาได้ถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนาโรงพยาบาลและมีการทำบุญตลอดจนการทำกิจกรรมต่างๆในวันดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
 
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคนแรก  คือ  นายแพทย์กนกศักดิ์  พูลเกษร บัณฑิตแพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้บุกเบิกโรงพยาบาลในช่วงเริ่มแรก    โดยมีนายแพทย์เพียงคนเดียว  และเจ้าหน้าที่อีกไม่กี่คน  และนายแพทย์กนกศักดิ์เป็นผู้บริหารที่ประสบปัญหา อุปสรรคนานัปการ  เนื่องจากเป็นช่วงที่เกิดความไม่สงบตามแนวชายแดน  ในขณะนั้นได้มีเหตุการณ์รุนแรงตามแนวชายแดนตลอดเวลาและโรงพยาบาลได้จัดเตรียมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  การรองรับผู้อพยพ   การตรวจรักษาผู้ป่วยที่อพยพเข้ามาในจุดรับผู้อพยพ  ได้แก่  วัด  และโรงเรียน  ที่ถัดเข้ามาจากแนวชายแดน  รวมทั้งการจัดเตรียมเวชภัณฑ์ที่จำเป็น  และรถพยาบาลในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บตามแนวชายแดน  ซึ่งเป็นงานที่หนักมาก
           นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาโรงพยาบาล   โดยได้รับความร่วมมือจากชาวบ้าน  หน่วยราชการต่าง ๆ ทหาร  ตำรวจ  ตลอดจนพ่อค้าประชาชนซึ่งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี   ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาโรงพยาบาล  จนโรงพยาบาลมีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจของประชาชนในอำเภอตาพระยา
 
          แม้แต่โรงพยาบาลเองก็จำเป็นต้องมีการก่อสร้างหลุมหลบภัย  สำหรับหลบกระสุนปืนใหญ่  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของข้าราชการและลูกจ้างในโรงพยาบาลแต่ก็ไม่เคยมีครั้งใดเลยที่กระสุนปืนใหญ่จะเข้ามาตกในเขตโรงพยาบาล
 
 
       ด้วยการนำของผู้อำนวยการโรงพยาบาล  ของเจ้าหน้าที่ชาวโรงพยาบาล  ได้มีกิจกรรมต่าง ๆ  ในการพัฒนาโรงพยาบาลในหลาย ๆ ด้าน  นอกจากงานทางด้านการรักษาพยาบาล  ที่เป็นงานหลักแล้วยังมีการพัฒนาในส่วนอื่น ๆ อีก  เช่น 
 
การปรับพื้นที่ภายในโรงพยาบาล
การสร้างศาลากลางน้ำ
การปลูกและทำสนามหญ้า
การถากหญ้า ขุดดิน  ฯลฯ
 
      ในปี พ.ศ.  2527  วันที่  28  สิงหาคม    2527  เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อนายแพทย์กนกศักดิ์  พูลเกษร  ได้ถูกลอบสังหาร  โดยมีกลุ่มโจรได้ซุ่มยิง  อาร์  พี  จี  ใส่รถยนต์ส่วนตัว  บริเวณหลักกิโลเมตรที่  14  ถนนสายตาพระยา- อรัญประเทศ  ก่อนถึงศูนย์อพยพเขาอีด่างจนเสียชีวิต  จนขณะนี้ยังเป็นปริศนาดำมืด  เพราะเหตุใด  ทำไม  จึงต้องสังหารหมอซึ่งไม่สามารถจับตัวคนร้ายมาลงโทษได้เนื่องจากบริเวณนั้นเป็นป่าและมีพื้นที่ติดแนวชายแดนไทย-กัมพูชา  ยากต่อการติดตามจับคนร้ายมาลงโทษตามกฎหมายบ้านเมืองได้  นับเป็นการสูญเสียบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญยิ่ง
 
             ด้วยใจที่รักงานและการพัฒนางานที่เริ่มต้น  โดยมิได้หวั่นเกรงต่อภัยชายแดนท่านต้องมาเสียชีวิต  ณ  อำเภอแห่งนี้  นับว่าเป็นบุคคลตัวอย่างที่ควรสรรเสริญยกย่องเป็นผู้มีความเสียสละ  นึกถึงประโยชน์สุขของชาวบ้าน  จนตัวเองต้องมาจบชีวิตลง 
              ต่อมากระทรวงสาธารณสุขและมูลนิธิแพทย์ชนบท จึงร่วมกันรวบรวมเงินบริจาคตั้งเป็นกองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์  พูลเกษร ขึ้นในนามของมูลนิธิแพทย์ชนบท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้รำลึกถึงคุณงามความดี ความกล้าหาญ เสียสละและอดทนของนายแพทย์กนกศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งถูกลอบยิงโดยอาวุธสงครามเสียชีวิต  ในระหว่างเดินทางกลับจากการปฏิบัติหน้าที่    โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ
             1.  เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งคุณงามความดี ความเสียสละกล้าหาญ และอดทนของนายแพทย์กนกศักดิ์
             2. เพื่อสรรหาแพทย์หนุ่มสาวที่ปฏิบัติงานในชนบทเสี่ยงภัยและทุรกันดาร ด้วยความกล้าหาญ เสียสละ และอดทน เฉกเช่นเดียวกับนายแพทย์กนกศักดิ์ และมอบรางวัลกองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ฯ ให้เพื่อเป็นเกียรติยกย่องเชิดชูเกียรติ
 
             โดยได้เริ่มมีการมอบรางวัลแก่แพทย์ชนบท ในเขตเสี่ยงภัยและทุรกันดารที่มีผลการปฏิบัติงานดี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมาและกระทำมาทุก ๆ ปี โดยมีการมอบรางวัลดังกล่าวในการประชุมประจำปีของผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และสมาชิกชมรมแพทย์ชนบทแห่งประเทศไทย
 
            พ.ศ.2534  ได้ยกระดับ เป็นโรงพยาบาล 30 เตียงดำเนินการให้การดูแลผู้ป่วยด้าน ส่งเสริม  ป้องกัน  รักษา  ฟื้นฟู
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com