ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)

การปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) Thumb HealthServ.net
การปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ThumbMobile HealthServ.net

สรุปผลการดำเนินงาน 24 ด้านของโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
*ภาพจากเพจ Banphaeo General Hospital โรงพยาบาลบ้านแพ้วองค์การมหาชน

การปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) HealthServ
 สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร
 
 
1.กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ (โครงการสนองน้ําพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชนฯ) 
 
1.1 โรงพยาบาลดําเนินงานพัฒนาสาธารณสุขตามแนวพระราชดําริและโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ตามนโยบายของชาติและกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
 - โครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณรและผู้นําศาสนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 กระทรวงสาธารณสุข)
 - โครงการรากฟันเทียมและฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 กระทรวงสาธารณสุข)
 - โครงการป้องกันเฝ้าระวังภาวะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอําเภอบ้านแพ้ว
 - โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว
 - โครงการ To Be Number One
 
 
2 โครงการเกี่ยวกับการเพิ่มคุณภาพของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
2.1 เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงบริการทั้งภาวะปกติและฉุกเฉิน
 - ขยายสาขาการให้บริการในชุมชนหลักห้า เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่เป็นโรคไม่ซับซ้อน
 - ขยายสาขาการให้บริการในชุมชนเกษตรพัฒนา เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและบริการรักษาโรคที่ไม่ซับซ้อน
 - หน่วยบริการ การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ตลอด 24 ชั่วโมง
 
2.2 ลดขั้นตอนและเวลารอคอย ในการให้บริการแผนกผู้ป่วยนอก โดยการนําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
 - การนําระบบ Hospital Information System (HIS) มาใช้ในการให้บริการและบริหารจัดการข้อมูล
 - การนําระบบ Lab Information System (LIS) มาใช้ในห้องปฏิบัติการ และระบบ Lab Automatic
 - การนําระบบเอกซเรย์ดิจิตอล (Picture Archiving Communication System : PACS)
 
3.มาตรการสรางเสริมสุขภาพของกระทรวงเป็นอย่างไรในขณะนี้เช่นการออกกําลังกาย
 
3.1 การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ
 - สร้างเครือข่ายสุขภาพและบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่นให้ความรู้เรื่องอาหาร การตรวจวัดความดันโลหิต การชั่งน้ําหนัก วัดส่วนสูงวัดรอบเอว ประเมินค่า BMI เป็นต้น ดังโครงการ
 1) โครงการบ้านแพ้วไร้พุงมุ่งรักสุขภาพ โดยการสมัครเป็นสมาชิกชมรมสร้างสุขภาพ
 2) โครงการออกกําลังกายสักนิดชีวิตไกลโรค ปีงบประมาณ 2555 โดยมุ่งเน้นคัดเลือกประชาชนกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมโครงการ และดําเนินกิจกรรมตามโปรแกรมที่กําหนด
 
 
 
4.การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ/กฎหมายที่ค้างอยู่มีอะไรจะแนะนํา
4.1 โรงพยาบาลดําเนินโครงการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ภายใต้ปัญหาการคุ้มครอง ผู้บริโภคด้านความปลอดภัยของอาหาร ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมุ่งเน้นการสร้างความตระหนักด้านการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ ส่งเสริมความรู้/จัดกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือในการดําเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเฝ้าระวังด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ การตรวจสอบสถานประกอบการ เช่นสถานพยาบาลร่วมกับสํานักงานสาธารณสุข จังหวัดสมุทรสาคร ตรวจรับรองมาตรฐานสถานประกอบการตามมาตรฐาน ที่กําหนดเช่นมาตรฐาน Clean food good taste ตรวจสอบฉลากและความถูกต้องของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในร้านชํา ร้านอาหาร แผงลอย ตลาดนัดร้านจําหน่ายเครื่องสําอาง ตรวจสอบฉลากและความถูกต้องของผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในร้านชํา ร้านอาหาร แผงลอย ตลาดนัดร้านจําหน่ายเครื่องสําอาง
 
 4.2 ด้านการใช้กฎหมายโดยการร่วมดําเนินงานการเฝ้าระวังตรวจ/เตือนสถานที่ 6 ประเภทตามที่กฎหมายกําหนด เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานบังคับใช้กฎหมายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
 
 4.3 ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ อย. น้อย และการให้ความรู้อสม.
 
5.การเฝ้าระวังการเตือนภัยด้านสุขภาพ
5.1 การเฝ้าระวังเตือนภัยด้านสุขภาพ
 - การคัดกรองเพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยง ให้ความรู้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรคเรื้อรัง (โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก) และกลุ่มป่วย พบแพทย์เพื่อเฝ้าระวังติดตาม
 - หน่วยเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) เพื่อเข้าไปควบคุมสถานการณ์สอบสวนเมื่อเกิดเหตุด้านสุขภาพ เช่น การระบาดไข้หวัด 2009, ไข้เลือดออก
 
 
6. การดูแลกลุ่มเป้าหมาย เด็กนักเรียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ภิกษุ
6.1 โครงการคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด ในโรงพยาบาลบ้านแพ้วเพื่อค้นหาความพิการและการเฝ้าระวังดูแล และลงทะเบียนหากมีความพิการเพื่อติดตามให้การรักษา
 
6.2 โครงการฟื้นฟูมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและเด็กไทยทําได้
 - กิจกรรมอบรมแกนนํานักเรียนส่งเสริมสุขภาพและผู้นําเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
 - กิจกรรมสนับสนุนยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและสมุดบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง เด็กไทยทําได้
 - ชมรมเด็กไทยทําได้ดีเด่นระดับอําเภอ
 - กิจกรรมประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 2 แห่ง
 
6.3 โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) อําเภอบ้านแพ้วปี 2551
 - จัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุระยะยาวและคัดเลือกตําบลต้นแบบที่มีผลการดําเนินงานด้าน Long Term Care
 - สํารวจข้อมูลศักยภาพ ความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจําวันบันทึกข้อมูลทะเบียนผู้สูงอายุ จําแนกตามกลุ่มศักยภาพ ได้แก่
 1) ADL 1 คือ ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมชุมชนได้ (กลุ่มติดสังคม)
 2) ADL 2 คือ ผู้สูงอายุช่วยเหลือตนเองได้น้อย (กลุ่มติดบ้าน)
 3) ADL 3 คือ ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้พิการ ทุพลภาพ (กลุ่มติดเตียง)
 - คัดเลือกชมรมผู้สูงอายุดีเด่นระดับอําเภอประชุมคณะกรรมการเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุระดับอําเภอเยี่ยมเยือนเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุระดับอําเภอระกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี
 - กิจกรรมเยี่ยมบ้านและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน และติดเตียงกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและโรคในผู้สูงอายุ
6.4 โครงการตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณรและผู้นําศาสนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ
5 ธันวาคม 2554 กระทรวงสาธารณสุข)
6.5 การติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ผู้พิการ โดยทีมเยี่ยมบ้านซึ่งมีพยาบาลวิชาชีพเป็นหัวหน้าทีม
 
 
 
7.บทบาทหน้าที่อสม.กับ รพ.บ้านแพ้ว
7.1 การส่งเสริมสุขภาพ
 - เยี่ยมบ้านให้คําแนะนําหญิงตั้งครรภ์ (รายใหม่) ค้นหาหญิงตั้งครรภ์อายุต่ํากว่า 15 ปี (รายใหม่)
 - เยี่ยมบ้านให้คําแนะนําหญิงหลังคลอด (รายใหม่) ค้นหามารดาที่ไม่สามารถเลี้ยงดูบุตรด้วยนมแม่อย่างเดียวครบ 6 เดือน(รายใหม่)
 - เยี่ยมบ้านให้คําแนะนําผู้สูงอายุด้านการดูแลสุขภาพค้นหาผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรังและถูกทอดทิ้งอยู่เพียงลําพัง (รายใหม่) และให้คําแนะนําผู้พิการด้านการดูแลสุขภาพ
7.2 การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค
 - เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่
 - เฝ้าระวัง คัดกรอง และให้คําแนะนํากลุ่มเสี่ยงโรค (โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง)ให้คําแนะนําประชาชนบริโภคผลิตภัณฑ์/อาหาร/เกลือที่ผสมไอโอดีน
7.3 การฟื้นฟูสุขภาพ
 - ให้คําแนะนําการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง)
7.4 การคุ้มครองผู้บริโภคเฝ้าระวังและให้คําแนะนําการบริโภคอาหารปลอดภัย
7.5 การจัดการสุขภาพชุมชนและการมีส่วนร่วมในแผนสุขภาพตําบล อสม.ร่วมกิจกรรม จิตอาสากับเครือข่ายอื่น มีส่วนร่วม ในการจัดทําแผนสุขภาพ จัดหางบประมาณ จัดกิจกรรมสุขภาพ และประเมินผลตามโครงการในแผนสุขภาพตําบล
7.6 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิชาการทุก 1 เดือน
7.7 การคัดเลือก อสม. ดีเด่นเพื่อเป็นแบบอย่าง
 
8. สวัสดิการความก้าวหน้าบุคลากรทุกระดับเป็นอย่างไร
8.1 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างขององค์การมหาชนต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน (ตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน)
8.2 สวัสดิการที่โรงพยาบาลจัดเพิ่ม เช่น มีรถรับส่งเจ้าหน้าที่กรณีไม่พักในโรงพยาบาล สวัสดิการคูปองอาหารลด 20% การช่วยเหลืองานต่าง ๆ เช่นอุปสมบท มงคลสมรส
บําเพ็ญกุศลศพ และร้านค้าสวัสดิการเพื่ออํานวยความสะดวก เป็นต้น
 
 
8.3 ด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพ
 - ให้ทุนหลักสูตรแพทย์ทั่วไป และหลักสูตรเฉพาะทาง
 - ให้ทุนนักเรียนในพื้นที่เรียนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 4 ปี
 - ให้ทุนหลักสูตรต่อเนื่องและระยะสั้นอื่น ๆ แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เช่น Mini MBA, หลักสูตรต่อเนื่องปริญญาตรี
 - ให้ทุนหลักสูตรสาขาอื่น ๆ ที่ขาดแคลนรองรับนโยบายเช่น วิทยาศาสตร์การแพทย์, เภสัชกร, รังสีเทคนิค เป็นต้น
 - ให้ทุนหลักสูตรปริญญาโทระดับผู้บริหาร
 
 
 
9. การเพิ่มการลงทุนของโรงพยาบาล / แผนการลงทุน
9.1 ลงทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย รองรับการให้บริการเฉพาะทางที่ซับซ้อน
9.2 โครงการ Central lab
9.3 โครงการเพิ่มเครื่องฟอกไตจาก 15 เครื่องเป็น 20 เครื่อง
9.4 โครงการเพิ่มแผนกผู้ป่วยหนัก อีก 1 ยูนิต จํานวน 8 เตียง (รวมทั้งหมด 16 เตียง)
9.5 โครงการก่อสร้างอาคาร 10 ชั้น ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
9.6 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ
9.7 โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาเกษตรพัฒนา
 
 
 
10.โครงการเกี่ยวกับแพทย์แผนไทย
10.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการแพทย์แผนไทยและการใช้ยาสมุนไพร
 - การนํายาสมุนไพรที่มีในบัญชียาหลักเข้ามาใช้เพิ่ม (ในปี 2555 จํานวน 27 รายการจากปัจจุบัน 10 รายการ)
 - การอบรมเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน
10.2 โครงการสนับสนุนการใช้ทับหม้อเกลือในหญิงหลังคลอด
 
 
 
11. Medical Hub มีแผนอย่างไร
- ยังไม่มีแผน
 
 
12 การปฏิบัติงานร่วมกับภาคเอกชน
12.1 ร่วมมือกับมูลนิธิและสโมสรโรต่างๆ ในการผ่าตัดตาต้อกระจก
- สโมสรไลออนเอราวัณ, กรุงเทพบัวหลวง,
- สายการบินแอร์เอเชีย
- สโมสรโรตารีเขตต่างๆ เช่น สมุทรปราการ,บ้านแพ้ว เป็นต้น
 
 
 
13 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารภายในและภายนอกถึงชุมชนมีวิธีการอย่างไร
 
13.1 ระบบข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร
 - พัฒนาระบบ DATA CENTER และการนําระบบเทคโนโลยีไร้สายมาใช้ในการสื่อสารข้อมูล การดูแลผู้ป่วยและการบริหารจัดการภายในองค์กร
 - DIGITAL SIGNAGE เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพในกลุ่มประชาชนที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล 9 ประเด็น กิจกรรม/วิธีการดําเนิ
 
13.2 ระบบข้อมูลภายนอกถึงชุมชน
 - วิทยุชุมชนโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
 - WEB SITE โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
 - วารสาร สานใจของโรงพยาบาล ทุก 1 เดือน
 
 
14.กฎหมายองค์การมหาชนที่เกี่ยวข้อง /ที่เป็นปัญหาอุปสรรค
14.1 ยังไม่พบอุปสรรคที่ทําให้ไม่บรรลุเป้าหมาย จากการใช้กฎหมายองค์การมหาชนที่เกี่ยวข้องในขณะนี้
 
15.การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
15.1 โครงการรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
 - จัดหากลุ่มเป้าหมายสมัครเป็นสมาชิกเข้าร่วมชมรม TO BE NUMBER ONE
15.2 ให้การบําบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและการเฝ้าระวังติดตามผู้บําบัดทั้งระบบบังคับและสมัครใจให้ได้รับการดูแลตามเกณฑ์ที่กําหนด
15.3 ร่วมกับองค์กรต่าง ๆ จัดกิจกรรมเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 
 
 
16.การร่วมงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล
16.1 การร่วมงานในรูปแบบคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับตําบล(คปสอ.) ในการวางแผนดูแลปัญหาสุขภาพของอําเภอบ้านแพ้ว
16.2 การติดตามผู้ป่วยให้รับการรักษาต่อเนื่อง
 
 
 
17.โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลศูนย์ร่วมมือกันอย่างไร
17.1 ร่วมมือในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อวางแผนการดูแลด้านสุขภาพ
 - การส่งต่อผู้ป่วยที่มีความซับซ้อน
 - การส่งแพทย์พยาบาล ช่วยดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลขาดแคลน เช่นโรงพยาบาลพุทธเลิศหล้า
 - การอบรมทางด้านวิชาการ การศึกษาดูงาน
 
 
18.การร่วมมือกับต่างประเทศ
18.1 การร่วมมือกับมูลนิธิ JICA ประเทศญี่ปุ่น ให้ทุนเจ้าหน้าที่ Training สาขาอายุรศาสตร์โรคไตและเวชศาสตร์ครอบครัว
18.2 การร่วมมือกับมูลนิธิ Hawain ประเทศออสเตรเลียสนับสนุนการผ่าตัดตาต้อกระจกในต่างประเทศ (อยู่ระหว่างดําเนินการ)
 
 
 
19. กิจกรรมร่วมกับองค์กรส่วนท้องถิ่นและชุมชน
19.1 การคัดกรอง เฝ้าระวังโรค และรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันเฝ้าระวังโรคและ ภัยสุขภาพเช่นไข้เลือดออก โรคหวัด 2009 เป็นต้น
19.2 การทําประชาคม ร่วมจัดทําแผนงานประจําปี
 
 
20. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (การให้บริการการเก็บเงิน)
20.1 ร่วมทีมออกหน่วยอําเภอเคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคทางจักษุและทันตกรรม ฟรี
20.2 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับมูลนิธิพุทธฉือจี้แห่งประเทศไทย ให้บริการตรวจโรคทั่วไป คัดกรองตาต้อกระจก และทันตกรรม ฟรี
20.3 การออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการผู้ประสบภัยน้ําท่วมจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสุราษฏร์ธานีและศูนย์อพยพ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ฟรี
 
21. กิจกรรมร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติ
-
 
22.โครงการเร่งด่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนงบประมาณ ปี 2555
22.1 โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) สาขาเกษตรพัฒนา
22.2 โครงการปรับปรุง Central Lab
22.3 โครงการปรับปรุงหอผู้ปู่วยหนัก ตึกสมเด็จย่า 1
22.4 โครงการปรับปรุงแผนกไตเทียม ตึกสมเด็จย่า 1
22.5 โครงการปรับปรุงคลินิกทันตกรรมและคลินิกตา หูคอ จมูก
22.6 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคาร A
22.7 โครงการขยายผู้ป่วยนอกอายุรกรรม, ผู้ป่วยนอกคลินิกเฉพาะทางโรคหัวใจ โรคปอดและทางเดินหายใจ
 
 
23.งบประมาณปี 2556 และที่ต้องการให้ช่วยเหลือ
23.1 โครงการก่อสร้างอาคาร 10 ชั้น ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
23.2 โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถ
 
 
 
24. ผลการประเมินย้อนหลัง 3 ปี (เอกสารเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ) 
 
 
24.1 ผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 2552 – 2554 
2552 รวม 3.6293
2553 รวม 3.6510
2554 รวม 3.5874 
 
หมายเหตุ คะแนนเต็ม 5
1.เกณฑ์การใหคะแนนตัวชี้วัดในแต่ละปีจะมีความท้าทายเพิ่มขึ้นทุกปี (ไม่ได้ใช้เกณฑ์เดิม จึงไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได้
2.ตัวชี้วัดในแต่ละปีมีทั้งตัวเดิม และเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด ขึ้นกับผลการเจรจาระหว่างองค์การมหาชน กับ กรรมการเจรจา
3.ประเมินใน 4 มิติได้แก่
 มิติที่ 1 คือ มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน
 มิติที่ 2 คือ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
 มิติที่ 3 คือ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน
 มิติที่ 4 คือ มิติด้านการพัฒนาองค์กร
 
24.2 ด้านคุณภาพและการให้บริการ
 1) โรงพยาบาลผ่านการรับรองคุณภาพ HA/HPH (ซ้ําครั้งที่1) ในปี 2553
 2 ) โรงพยาบาลผ่านการประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในปี 2554
 
24.3 ด้านการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
 1) ปรับปรุงหอผู้ป่วยในหลังคลอด, แผนกทันตกรรม, แผนกผู้ป่วยนอกจักษุ แผนกบริหารงานทั่วไป
 2) เปิดให้บริการแผนกศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้เด็ก แผนกสุขภาพดี
 3) ก่อสร้างตึกสมเด็จย่า 2 อาคารและตึกอุบัติเหตุละมูล ลือสุขประเสริฐ
 4) ขยายสาขาการให้บริการในชุมชน สาขาหลักห้า (โดยการปรับปรุงอาคารของธนาคารกสิกรไทยเก่า ซึ่งมูลนิธิแพร่ศีลธรรมการกุศลสงเคราะห์ (เม่งซวงเซี่ยงตั๊ว) บริจาคให้กับโรงพยาบาล) 12 ประเด็น กิจกรรม/วิธีการดําเนิน
 
5) ขยายสาขาการให้บริการในเขตกรุงเทพ ศูนย์ล้างไตทางช่องท้องสาขาวงเวียนใหญ่ธนบุรีโดยความร่วมมือกับ สปสช. ศูนย์แพทย์ชุมชนธนบุรีศูนย์แพทย์และทันตกรรมแจ้งวัฒนะ และโรงพยาบาลพร้อมมิตร ซอยสุขุมวิท 39 
 
6) ปรับปรุง พัฒนาห้องตรวจการได้ยินที่ได้มาตรฐาน
 
 24.4 ด้านการพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย โรงพยาบาลมีการนําอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ อาทิ เครื่องมือทางแผนกจักษุ เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ เช่น เครื่อง Ultrasound หัวใจ / เครื่องวิ่งสายพานการนําระบบ LIS แผนกชันสูตร และระบบ PACS มาใช้แผนกเอกซเรย์เป็นต้น
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด