ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อินเตอร์เมดิคัล ทุ่มกว่า 900 ล้าน ซื้อรพ.มเหสักข์

อินเตอร์เมดิคัล ทุ่มกว่า 900 ล้าน ซื้อรพ.มเหสักข์ HealthServ.net

บ.โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) เตรียมของมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่อนุมัติการลงทุนในโรงพยบาลมเหสักข์ เป็นโรงพยาบาลให้บริการผู้ป่วยประกันสังคมในพื้นที่สีลม สาทร ยานนาวา ด้วยงบลงทุนกว่า 998 ล้านบาท ขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ขยายเตียงเพิ่มเป็นกว่า 232 เตียงและพร้อมยกระดับพัฒนาโรงพยาบาลให้ทันสมัยยิ่งขึ้น

อินเตอร์เมดิคัล ทุ่มกว่า 900 ล้าน ซื้อรพ.มเหสักข์ ThumbMobile HealthServ.net
อินเตอร์เมดิคัล ทุ่มกว่า 900 ล้าน ซื้อรพ.มเหสักข์ HealthServ
10 มกราคม 2566 โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการใหม่ การได้มาซึ่งสินทรัพย์การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (IMH-W1)และการกำหนด วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
 
ในหนังสือฉบับนี้ ระบุวาระการประชุมเพื่อขอมติอนุมัติในเรื่องสำคัญ ข้อ 2. กล่าวถึงการลงทุนในโครงการโรงพยาบาลแห่งใหม่ 
 
โดยโรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) จะเข้าลงทุนซื้อหุ้น โรงพยาบาลมเหสักข์ จำกัด (“MH”) จำนวน 3,630,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมมูลค่า 998,415,000 บาท โดยการลงทุนนี้จะเพิ่มความสามารถในการให้บริการผู้ป่วยในภาพรวม จากเดิม 100 เตียงต่อวัน เพิ่มขึ้นเป็นไม่ต่ำกว่า 232 เตียงต่อวัน และเพิ่มโอกาสเติบโตด้านรายได้ในอนาคต

และในวาระ 3 ขอมติจัดตั้ง บริษัท โรงพยาบาล ไอเอ็มเอช สีลม จำกัด  ดำเนินงานในด้านธุรกิจโรงพยาบาล วัตถุประสงค์เพื่อขยายธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการให้บริการรักษาพยาบาล 
 
 
 

โอกาสการลงทุน


โรงพยาบาลแห่งใหม่จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมการให้บริการทางการแพทย์ให้กับบริษัทได้มากขึ้น สามารถรองรับผู้ใช้บริการกลุ่มสิทธิประกันสังคม ซึ่งเป็นกลุ่มที่บริษัทมีประสบการณ์ในการให้บริการอยู่แล้ว และเป็นการขยายกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมากขึ้น ขยายศักยภาพในการบริการตรวจสุขภาพมากขึ้น 
 
 

ความเสี่ยงการลงทุน

 
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการแข่งขันในธุรกิจโรงพยาบาลและการดำเนินงานให้เป็นตามคาดการณ์ ธุรกิจโรงพยาบาลมีการแข่งขันกันทั้งด้านราคาและคุณภาพ การที่บริษัทมุ่งเน้นให้บริการกับคนไข้สิทธิรัฐ ทำให้จำกัดการแข่งขันกับโรงพยาบาลเอกชนลงส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการ ด้วยแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญ และเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย ด้วยราคายุติธรรม รวมถึงบริษัทพยายามบริหารจัดการต้นทุนและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางการดำเนินงานของบริษัทในเชิงบวก และคาดว่าจะปรับตัวในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต
 
 
 
 

โรงพยาบาลรามคำแหงมีมติจำหน่ายหุ้นโรงพยาบาลมเหสักข์

 
โรงพยาบาลรามคำแหง รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในบริษัทย่อยของโรงพยาบาลวิภาราม โดยที่ประชุมคณะกรรมการ มีมติให้ขายหุ้นสามัญของ โรงพยาบาลมเหสักข์ ที่ถืออยู่ ร้อยละ 51.72%เป็นจำนวน 2,068,800 หุ้น ที่ราคา 275 บาท รวมมูลค่า 568,920,000 บาท ให้กับ โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล็บ จำกัด (มหาชน) โดยรับชำระเงินสด การซื้อขายจะดำเนินการภายในเดือนมีนาคม 2566 จะมีกำไรจากการขายประมาณ 268.92 ล้านบาท
 
 
ข้อมูล โรงพยาบาลมเหสักข์
โรงพยาบาลมเหสักข์ เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาด 132 เตียง เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2519 บนเนื้อที่ 613 ตารางวา ให้บริการรักษาแก่ผู้รับบริการทั่วไป คนไข้เงินสดและประกันเอกชน ควบคู่คนไข้สิทธิรัฐ มีทีมแพทย์และพยาบาลพร้อมดูแลและบริการ อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย จำนวนหุ้น 4,000,000 หุ้น รายได้รวม 238.15 ล้านบาท ค่าใช้จ่าย 176.63 ล้านบาท กำไรสุทธิ 54.27 ล้านบาท (คิดเป็น 13.57 ต่อหุ้น) โดยโรงพยาบาลมเหสักข์ เข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลในเครือโรงพยาบาลวิภาราม  ในปี พ.ศ. 2560 
 
 ปัจจุบันกลุ่มโรงพยาบาล IMH ประกอบด้วย

1. โรงพยาบาลอินเตอร์เมดเน้นออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เชิงรุกและห้องปฏิบัติการ สามารถให้บริการได้ทั่วประเทศ มีรถ X-Ray หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประจำการ กว่า 14 คัน มีแผนกลยุทธ์เน้นขยายฐานลูกค้ามาใช้บริการโรงพยาบาลในเครือ 
 
2. โรงพยาบาล IMH ธนบุรี เน้นตรวจรักษาคนไข้สิทธิบัตรทอง และ สิทธิประกันสังคม ครอบคลุมฐานคนไข้ฝั่งธนบุรีทั้งหมด
 
3. โรงพยาบาลมเหสักข์ ที่เพิ่งซื้อกิจการเข้ามาใหม่ ซึ่งเบื้องต้นจะเจาะกลุ่มฐานลูกค้าประกันสังคม และกลุ่มลูกค้าเงินสดคู่สัญญาบริษัท และเปิดรับคนไข้ต่างชาติ และคู่สัญญา Expats Health Insurance ตามศักยภาพของพื้นที่สีลม โดยรวมคาดว่า การรับรู้รายได้จากการเข้าซื้อกิจการ โรงพยาบาล มเหสักข์ จะเพิ่มรายได้ ให้กับกลุ่ม IMH มากกว่า 400 ล้านบาทต่อปี 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด