โรงพยาบาลหนองม่วงไข่

329 หมู่ 4 ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ แพร่ 54170
โทรศัพท์ 0-5464-7458–9
โทรสาร 0-5464–719-4
Facebook | Website | Google map

*ข้อมูลจากโรงพยาบาลหนองม่วงไข่

ข่าวสาร กิจกรรม

ข้อมูลบริการ

 โรงพยาบาลหนองม่วงไข่มีการบริหารงานตามหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
ซึ่งผู้บริหารที่ผ่านมาได้วางรากฐานการบริหารงานไว้เป็นอย่างดีเยี่ยม ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะพัฒนาและต่อยอดงานต่างๆของโรงพยาบาลหนองม่วงไข่
ให้ดำเนินไปได้อย่างสุดความสามารถ
เพื่อให้ประชาชนอำเภอหนองม่วงไข่มีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัย และมีความสุข

ตารางการให้บริการห้องตรวจ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลหนองม่วงไข่
ให้บริการ ทุกวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ / วันหยุดนักขัตฤกษ์
 
คลินิกโรคความดันโลหิตสูง
ตรวจโรคทั่วไป
คลินิกโรคเบาหวาน
คลินิกโรคไทรอยด์
โรคหัวใจ 
คลินิกโรคถุงลมโป่งพอง/หอบหืด  
คลินิกโรคความดันโลหิตสูง
 
 

ประวัติโรงพยาบาลหนองม่วงไข่

เริ่มก่อตั้งเป็นโรงพยาบาล ขนาด 10 เตียง โดยมีเจ้าหน้าที่เริ่มมาทำงาน จัดระบบของโรงพยาบาลในเดือนพฤศจิกายน 2536  

เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2536  และเมื่อ พ.ศ.2540 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาล ขนาด 30 เตียง  

ที่ตั้งของโรงพยาบาล
มีพื้นที่ประมาณ 30 ไร่  ได้จากราชพัสดุ  ตั้งอยู่เลขที่   329  หมู่ที่  4  ตำบลน้ำรัด  อำเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร๋
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com