ကျန်းမာရေးသတင်း

သတင်းများ၊ ကျန်းမာရေးအချက်အလက်များ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး၊ အမျိုးမျိုးသောရောဂါများ၊ COVID-19 ရောဂါ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု

တုပ်ကွေးဖြစ်လျှင် လုပ်သင့်တဲ့ အချက် ၅ ချက်

တုပ်ကွေးဖြစ်လျှင် လုပ်သင့်တဲ့ အချက် ၅ ချက်

ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် တုပ်ကွေးရောဂါ လက္ခဏာများ

ကိုဗစ်-၁၉ နှင့် တုပ်ကွေးရောဂါ လက္ခဏာများ

Influenza is serious Burmese (မြန်မာစာ)

Influenza is serious Burmese (မြန်မာစာ) - Weekly influenza information is available in the NSW respiratory surveillance report

COVID-19 and Seasonal Influenza

COVID-19 နှင့် ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးအစိုးရ။ COVID-19 and Seasonal Influenza Ministry of Health, Nati

ကာလဝမ်း (ထိုင်း-မြန်မာဘာသာစကား ၂)၊

ကာလဝမ်းရောဂါအကြောင်းအချက်အလက် ဝမ်းလျှောခြင်း။ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန (၂ ဘာသာ- ထိုင်း-မြန်မာ)

ရာသီတုပ်ရကွေးရရာဂါ (Seasonal Influenza)

ကျန်ဵမာေရဵနှင်ဴအာဵကစာဵဝန်ကကီဵဌာနသည် နိုင်ငဳအတွင်ဵ ြဖစ်ပွာဵလာနိုင်ေသာ ကူဵစက် ေရာဂါမျာဵအာဵ ေစာင်ဴကကပ်ကကည်ဴရှုြြင်ဵ၊ ကကိုတင်ကာကွယ်ြြင်ဵနှင်ဴ ထိန်ဵြျုပ်နှ

COVID-19 နဲ့ တုပ်ကွေး ဘယ်လို ခွဲခြားမလဲ။

COVID-19 နှင့် တုပ်ကွေးကြား ခွဲခြားနည်း၊ ဆောင်းရာသီအတွက် ကျန်းမာအောင် နေထိုင်နည်း၊ COVID-19 အထီးကျန်မှ ဆင်းရမည့် အချိန်ဇယားနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ COVID-1

ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးအကြံဉာဏ်၊ မြန်မာဗားရှင်း

COVID ရောဂါအကြောင်းအချက်အလက် နှင့် COVID ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ အကြံဥာဏ်များ ရောဂါထိန်းချုပ်ရေးဦးစီးဌာနထံမှ သိရသည်။ ထိုင်းပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက မြန

MIMU Myanmar Information Management Unit

MIMU အကြောင်း - မြန်မာသတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုယူနစ် (MIMU) သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသိုက်အဝန

မြန်မာနိုင်ငံကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန

ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှကြိုဆိုပါ၏။ MOH - ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များ စုစည်းထားသောနေရာဖြစ်သည်။ Ministry of Health : official